Smakä­ven­tyr pig­gar upp till­va­ron i ka­ran­tän

När jag sä­ger ”het­ta upp mat­lag­ning­en” tän­ker du sä­kert på nå­got el­digt. Att nå­got är kryd­digt är of­ta för­en­ligt med just het­ta – men du kan ab­so­lut la­ga spän­nan­de mat ut­an chi­li!

Hufvudstadsbladet - - Mat & Dryck - TEXT & FO­TO MA­LIN VESTERBACK

Är du som jag ing­en vän av starkt kryd­da­de rät­ter kan jag gläd­ja dig med ett re­cept på rik­tigt go­da, mil­da kött­bul­lar med in­disk touch. Ser­ve­ra dem gär­na med mitt glu­ten­fria naan­bröd.

Jag har även gjort en dipp där jag för­e­nat det bäs­ta av två värl­dar – gu­aca­mo­le och hum­mus. Ovän­tat gott! För att to­na ner texmex­käns­lan smak­sät­ter jag rö­ran med här­lig tim­jan och ser­ve­rar den med rot­fruk­ter i stäl­let för maj­schips.

Av­slut­nings­vis fö­re­slår jag en des­sert som in­te alls pas­sar in i sam­man­hang­et: en frisk fro­mage med ci­tron och lak­rits. Ba­ra för att.

Ha så kul i kö­ket!

Avo­ka­do­hum­mus med tim­jan

Det här med avo­ka­do­hum­mus är ing­en ex­akt ve­ten­skap. Helt en­kelt mix­ar du kikär­ter och avo­ka­do slätt och smak­sät­ter tills du är nöjd.

Dip för 4 per­so­ner

2 avo­ka­do (små) 1 li­ten burk kikär­ter

■ 1 vit­löks­klyf­ta 1 dl tur­kisk yog­hurt pres­sad li­mesaft, en­ligt smak ¼ tsk salt färsk el­ler tor­kad tim­jan, ef­ter smak, oliv­ol­ja

Mixa kikär­ter, vit­lök och avo­ka­do slätt med ex­em­pel­vis stav­mix­er.

Till­sätt yog­hurt och li­me, fort­sätt mixa.

Sma­ka av med salt och tim­jan. Ring­la över li­te oliv­ol­ja vid ser­ve­ring.

In­dis­ka kött­bul­lar

In­dis­ka kött­bul­lar på finskt vis i en mild, men smak­rik an­rätt­ning. Vill du hot­ta upp bul­lar­na till­sät­ter du sam­bal oe­lek el­ler an­nan chi­lisås i kött­färs­sme­ten. 400 g bland­färs 1 lök, fin­hac­kad 1 vit­löks­klyf­ta, pres­sad 0,5 röd pap­ri­ka, fin­hac­kad 1 msk to­mat­puré 2 tsk kött­färskryd­da (med salt) 1 tsk cur­rykryd­da 1 ägg 0,5 dl kikärt­s­mjöl 0,5 dl färsk ko­ri­an­der, hac­kad

Sås:

2 dl to­mat­kross 2 dl vat­ten 1 kött­bul­jong­tär­ning 1 dl tur­kisk yog­hurt

Het­ta upp en rym­lig stek­pan­na och till­sätt 1 msk ryps­ol­ja. Fräs lök och pap­ri­ka­bi­tar mju­ka i ol­jan och för se­dan över det i en skål att sval­na. Ställ stek­pan­nan åt si­dan så länge.

Blan­da lök­frä­set med kött­färs och kryd­da med to­mat­puré, kött­färskryd­da och cur­ry.

Till­sätt ägg och kikärt­s­mjöl och blan­da om väl. Rör till sist ned färsk ko­ri­an­der. For­ma sme­ten till kött­bul­lar och stek dem i om­gång­ar i stek­pan­nan, till­sätt ol­ja un­der stek­ning­en om det be­hövs. För­va­ra kött­bul­lar­na i en form på spi­sen me­dan du gör så­sen.

Ko­ka upp to­mat­kross, vat­ten och bul­jong­tär­ning i stek­pan­nan. Rör om i bot­ten så att sma­ker­na från stek­ning­en fri­görs.

Sänk vär­men på spi­sen. När så­sen ba­ra lätt putt­rar rör du för­sik­tigt ner yog­hurt, li­tet i ta­get. Det­ta för att få en så krä­mig sås som möj­ligt. Skul­le det miss­lyc­kas kan du all­tid re­da av så­sen med li­te mai­ze­na.

Ploc­ka ner kött­bul­lar­na i stek­pan­nan och låt dem putt­ra med i så­sen en stund in­nan ser­ve­ring. Kon­trol­le­ra att de är ge­nom­stek­ta.

Ser­ve­ra med ris och färsk ko­ri­an­der.

Glu­ten­fria naan­bröd

8 bröd 2 dl mjölk 2 dl vat­ten, hett 0,5 tsk salt ¼ pkt färsk jäst (ca 12 g) 2 msk psyl­li­um­pul­ver 1 dl kikärt­s­mjöl 2 dl ris­mjöl 2 msk se­sam­frön

Pens­ling: smält smör med kros­sad vit­lök och tor­ka­de ör­ter

Blan­da kall mjölk med hett vat­ten. Till­sätt salt.

Kon­trol­le­ra att bland­ning­en är fing­er­ljum och smu­la där­ef­ter ner jäs­ten. Rör om tills jäs­ten löst upp sig helt i väts­kan.

Blan­da psyl­li­um, kikärt­s­mjöl, ris­mjöl och frön i en skål och vänd ner i degs­pa­det.

Ar­be­ta de­gen för hand med en slev tills allt är väl blan­dat. Så små­ning­om bör­jar psyl­li­u­met sväl­la och de­gen blir fas­ta­re.

Låt sme­ten stå och sväl­la/jä­sa i 30 mi­nu­ter. Sätt ug­nen på 225 C. Ba­ka ut de­gen i ris­mjöl. An­vänd så myc­ket mjöl du be­hö­ver för att de­gen in­te ska klad­da på fing­rar­na el­ler fast­na på bor­det.

De­la de­gen i 8 bi­tar. Kav­la ut dem till tun­na, ova­la bröd.

Värm en stek­pan­na (helst i gjut­järn) och stek brö­den på hög vär­me på bå­da si­dor. De är kla­ra när de fått färg.

För­va­ra de var­ma brö­den in­vi­ra­de i en bak­duk så hålls de mju­ka. När de har sval­nat kan du läg­ga dem i en plast­på­se.

Ser­ve­ring: Värm brö­den i ugn el­ler i mikrovågsu­g­nen. Pens­la dem med smält smör som du smak­satt med kros­sad vit­lök och tor­ka­de ör­ter.

Frisk fro­mage med ci­tron och lak­rits

4 por­tio­ner 1 burk ci­tron­kvarg 3 msk flor­soc­ker 1 tsk lak­ritspul­ver, fin­malt 2 dl gräd­de di­gesti­vekex el­ler ma­räng­er lak­rits­sås

Vis­pa sam­man kvarg, flor­soc­ker och lak­ritspul­ver med el­visp till en slät kräm.

Till­sätt se­dan gräd­den och vis­pa tills en tjock här­lig kon­si­stens upp­står.

För­de­la kros­sa­de kex i bot­ten av fy­ra glas och ring­la li­tet lak­rits­sås ovan­på.

Top­pa med fro­mage. De­ko­re­ra med yt­ter­li­ga­re kex och sås.

För­va­ra fro­ma­gen svalt i kyl fram till ser­ve­ring.

Det här med avo­ka­do­hum­mus är ing­en ex­akt ve­ten­skap. Helt en­kelt mix­ar du kikär­ter och avo­ka­do slätt och smak­sät­ter tills du är nöjd.

Av­slut­nings­vis fö­re­slår jag en des­sert som in­te alls pas­sar in i sam­man­hang­et: en frisk fro­mage med ci­tron och lak­rits. Ba­ra för att.

In­dis­ka kött­bul­lar har myc­ket smak ut­an att för den skull va­ra för star­ka.

Det är in­te helt lätt att ba­ka glu­ten­fritt naan­bröd men det är möj­ligt.

Lak­rits och ci­tron sät­ter smak på den här lätt­la­ga­de ef­ter­rät­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.