Bur­ning Man blir vir­tu­ell

Hufvudstadsbladet - - Kul­tur -

Bur­ning Man-fes­ti­va­len som äger rum i må­nads­skif­tet au­gusti/sep­tem­ber har ställts in i dess fy­sis­ka form. Men nu med­de­lar ar­ran­gö­rer­na att fes­ti­va­len än­då blir av – via nä­tet. En­ligt webb­plat­sen TMZ ska ar­ran­gö­rer­na byg­ga en vir­tu­ell Black Rock Ci­ty, den stad som byggs upp för fes­ti­va­len i Ne­va­das öken varje år. Vil­ken in­ter­net­platt­form som kom­mer att an­vän­das är än­nu oklart.

– Vi vet in­te hur re­sul­ta­tet kom­mer att bli i slutän­dan, an­tag­li­gen stö­kigt och obe­kvämt med många miss­tag, men ock­så en­ga­ge­ran­de och ro­ligt, sä­ger en ta­les­per­son.

Sam­ti­digt ber ar­ran­gö­ren att de be­sö­ka­re som re­dan har köpt en bil­jett och kan av­va­ra peng­ar­na att in­te åter­lö­ser si­na bil­jet­ter, för att fort­sät­ta stöt­ta pro­jek­tet.

En bil­jett till Bur­ning Man kan kos­ta mel­lan 470 och 1 400 eu­ro. Bland ti­di­ga­re be­sö­ka­re finns fö­re­tags­pro­fi­ler som Elon Musk, Mark Zuc­ker­berg och Jeff Be­zos.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.