Trumpska ut­ta­lan­den för­bryl­la­de

Do­nald Trump för­vand­la­de sin press­kon­fe­rens om co­ro­na­vi­ru­set till en hyll­ning till sig själv. När hans makt och in­ställ­ning ifrå­ga­sat­tes sva­ra­de han: – När nå­gon är pre­si­dent i USA är hans be­fo­gen­het to­tal och det är så det mås­te va­ra. Den är to­tal.

Hufvudstadsbladet - - News - MAR­TIN YNG­VE/TT

Do­nald Trumps mö­te med pres­sen i Vi­ta hu­set på mån­da­gen slog även gar­va­de re­port­rar med häp­nad.

I stäl­let för att ge den sam­la­de press­kå­ren en rap­port om ar­be­tet mot vi­ru­set och kom­men­te­ra det ökan­de an­ta­let dö­da i lan­det, lik­na­de press­kon­fe­ren­sen me­ra ett kam­panjmö­te.

Do­nald Trumps nu­me­ra dag­li­ga press­kon­fe­ren­ser om co­ro­nalä­get i USA har sak­ta bli­vit mer och mer kam­panjmö­ten för pre­si­den­ten. Men mån­da­gens mö­te med pres­sen i Vi­ta hu­set slog även ru­ti­ne­ra­de re­port­rar på plats med häp­nad.

I stäl­let för en rap­port om ar­be­tet mot vi­ru­set och en kom­men­tar om att döds­ta­let i USA nu sti­git till över 23 500 bjöds publi­ken – i press­rum­met och över he­la värl­den via tv och in­ter­net – på en fle­ra mi­nu­ter lång vi­deo som vi­sa­de hur Trumps en­ligt Vi­ta hu­set re­so­lu­ta hand­ling­ar har räd­dat ”kanske hund­ra­tu­sen­tals” ame­ri­ka­ners liv.

Vi­de­on in­tro­du­ce­ra­de Trump med or­den:

– Vi mås­te pra­ta om an­led­ning­en att vi är här, näm­li­gen den suc­cé vi har haft (i kam­pen mot vi­ru­set).

CNN kal­la­de till­ta­get ”pro­pa­gan­da” och bröt lik­som fle­ra and­ra tv­bo­lag si­na sänd­ning­ar av press­kon­fe­ren­sen när vi­de­on sat­te i gång, men de som såg den fick se en part­sin­la­ga från Vi­ta hu­set mot det Trump kal­lar fa­ke news.

– Pro­ble­met är att pres­sen in­te be­va­kar in­sat­ser­na så som de bor­de, sva­ra­de Trump när han fick frå­gor om var­för han fo­ku­se­rar mer på me­di­er­na än på be­kämp­ning­en av co­ro­na­vi­ru­set.

”Pre­si­den­ten som be­stäm­mer”

En ir­ri­te­rad pre­si­dent fort­sat­te med att av­bry­ta och av­fär­da jour­na­lis­ter­na, än mer än vad som va­rit norm un­der den se­nas­te ti­dens press­kon­fe­ren­ser. Han sa­de att Vi­ta hu­set ”snart” har en plan klar över när och hur USA kan bör­ja öpp­na igen.

Upp­gif­ter om att ett an­tal gu­ver­nö­rer – al­la de­mo­kra­ter – själ­va sinse­mel­lan dis­ku­te­rat hur ett öpp­nan­de ska skö­tas fick Trump att åter se rött.

– Det är USA:s pre­si­dent som be­stäm­mer. Om vi in­te var här för del­sta­ter­na skul­le vi haft pro­blem i det här lan­det som ni ald­rig sett ma­ken till. När nå­gon är pre­si­dent i USA är hans be­fo­gen­het to­tal och det är så det mås­te va­ra. Den är to­tal. Och gu­ver­nö­rer­na vet det, sa­de Trump in­te långt ef­ter att han för­kla­rat att kam­pen mot vi­ru­set var del­sta­ter­nas an­svar.

USA:s grund­lag är byggd att in­te ge pre­si­den­ten to­tal makt el­ler be­fo­gen­he­ter, men vice­pre­si­dent Mi­ke Pence upp­re­pa­de se­na­re Trumps på­stå­en­de.

– Miss­ta er in­te. I USA:s långa histo­ria har pre­si­den­tens be­fo­gen­he­ter un­der na­tio­nel­la kri­ser ut­an tve­kan va­rit ab­so­lu­ta, sa­de han.

Fau­ci ”un­der­bar kil­le”

Ant­ho­ny Fau­ci, chef vid USA:s in­sti­tut för smitt­skydds­forsk­ning och med i Vi­ta hu­sets ar­bets­grupp för att be­mö­ta co­ro­na­vi­ru­set, sa­de i en in­ter­vju med CNN på sön­da­gen att fler liv ha­de kun­nat räd­das om USA stängts ner ti­di­ga­re.

Se­na­re un­der da­gen retwee­ta­de

Trump ett med­de­lan­de som bland an­nat upp­ma­na­de pre­si­den­ten att spar­ka Fau­ci, vil­ket späd­de på ti­di­ga­re ryk­ten om att ett av­ske­dan­de var nä­ra fö­re­stå­en­de.

På mån­da­gen för­ne­ka­de Trump att så var fal­let.

– Jag gil­lar ho­nom. Det är en un­der­bar kil­le, sa­de Trump in­nan han la­de till att al­la in­te är li­ka gla­da i ho­nom.

Och 79-åri­ge Fau­ci be­dy­ra­de att hans svar i CNN var miss­vi­san­de och att Trump lyss­nar på hans råd. Kän­de han sig tving­ad att sä­ga så, und­ra­de tvek­sam­ma jour­na­lis­ter i sa­len.

– Nej, in­te alls. Allt jag gör är fri­vil­ligt. För­sök in­te ens an­ty­da an­nat, sa­de Fau­ci.

Fo­to: Alex BrAn­don/tt-AP

USA:s pre­si­dent Do­nald Trump fo­ku­se­ra­de me­ra på me­di­er­na än på be­kämp­ning­en av co­ro­na­vi­ru­set un­der sin press­kon­fe­rens i Vi­ta hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.