Gräns­be­vak­ning­en ger in­te en­skil­da re­se­till­stånd

Hufvudstadsbladet - - Ny­he­ter - SPT

Gräns­be­vak­ning­en har in­te satt någ­ra re­strik­tio­ner för re­se­ar­ran­gö­rer­nas bil­jett­för­sälj­ning och ger där­med inga in­tyg på att en pas­sa­ge­ra­re har rätt att över­trä­da lan­dets gräns. Se­dan re­ge­ring­en be­slu­ta­de att yt­ter­li­ga­re be­grän­sa rö­rel­se­fri­he­ten över grän­ser­na, har pas­sa­ge­ra­re som ve­lat re­sa vat­ten­vä­gen över Ös­ter­sjön bör­jat kon­tak­ta Gräns­be­vak­ning­en för att få ett re­se­till­stånd av dem.

En­ligt pas­sa­ge­ra­re har en del re­se­ar­ran­gö­rer krävt ett in­tyg på att man har rätt att över­trä­da grän­sen. Gräns­be­vak­ning­en med­de­lar att inga så­da­na en­skil­da in­tyg ges.

Gräns­be­vak­ning­en har in­te satt någ­ra re­strik­tio­ner för re­se­ar­ran­gö­rer­nas för­sälj­ning av bil­jet­ter. Var­je en­skild re­se­när grans­kas först i ham­nen i sam­band med gräns­kon­trol­len. Där fat­tar gräns­be­vak­nings­man­nen be­slut om per­so­nen i frå­ga har rätt att ta sig in i lan­det.

FO­TO: JOU­NI SAA­RISTO/SPT-AR­KIV

Re­se­nä­rer grans­kas först i ham­nar­na i sam­band med gräns­kon­trol­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.