Stads­di­rek­tö­rer så­gar lag­för­slag om un­dan­tags­för­hål­lan­den

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - JEN­NY BÄCK jen­ny.back@ksf­me­dia.fi

Stads­di­rek­tö­rer­na i de 21 störs­ta stä­der­na gör tum­men ned till för­sla­get att cent­ra­li­se­ra an­sva­ret för be­red­skaps­led­ning­en. En­ligt för­sla­get skul­le led­ning­en för be­red­ska­pen in­om so­ci­a­loch häl­so­vår­den sty­ras om från kom­mu­ner­na till sjuk­vårds­di­strik­ten un­der un­dan­tags­för­hål­lan­den.

Ett för­slag om att sty­ra om an­svars­för­del­ning­en in­om so­ci­al- och häl­so­vår­den då un­dan­tags­för­hål­lan­den rå­der har be­retts vid So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et i bråds­kan­de ord­ning, men i lan­dets störs­ta stä­der ger man tum­men ned. För­sla­get skul­le krä­va änd­ring­ar i häl­sooch sjuk­vårds­la­gen och so­ci­al­vårds­la­gen med av­se­en­de på be­stäm­mel­ser­na om be­red­skap och han­te­ring av stör­ning­ar.

Re­miss­run­dan om lag­för­sla­get har pre­cis av­slu­tats.

Tan­ken är att de sjuk­vårds­di­strikt där det finns ett uni­ver­si­tets­sjuk­hus skul­le ges i upp­gift att le­da och sam­ord­na den ge­men­sam­ma be­red­skaps­pla­ne­ring­en in­om so­ci­al- och häl­so­vår­den, och att sam­man­stäl­la och upp­da­te­ra lä­ges­bil­den.

”Ska­par för­vir­ring”

Ett så­dant ar­range­mang an­ser stads­di­rek­tö­rer­na i de störs­ta stä­der­nas nät­verk, C21, än­då att sna­rast skul­le för­säm­ra möj­lig­he­ter­na att le­da so­ci­al- och häl­so­vår­den och and­ra kri­tis­ka tjäns­ter un­der un­dan­tags­för­hål­lan­den.

”Sjuk­vårds­di­strik­tet har var­ken kun­ska­per el­ler ka­pa­ci­tet att le­da bas­ser­vicen och so­ci­al­vår­den. Stads­di­rek­tö­rer­na an­ser att för­sla­get ska­par för­vir­ring i de nu väl­fun­ge­ran­de an­svars- och le­dar­skaps­för­hål­lan­de­na mel­lan om­rå­de­na och osä­ker­het om hur den ak­tu­el­la epi­de­min ska skö­tas”, skri­ver de i ett ge­men­samt ställ­nings­ta­gan­de.

Den snab­ba be­red­ning­en av för­sla­get har mo­ti­ve­rats med den på­gåen­de pan­de­min, men stads­di­rek­tö­rer­na är kri­tis­ka till att man gör så­da­na in­grepp mitt un­der på­gåen­de kris.

Dess­utom måste ock­så and­ra ty­per av stör­nings­till­stånd be­ak­tas, an­ser de, som ex­em­pel­vis om­fat­tan­de vat­ten- el­ler el­stör­ning­ar el­ler and­ra all­var­li­ga stör­nings­till­stånd in­om in­fra­struk­tu­ren.

Stads­di­rek­tö­rer­na an­ser att kom­mu­ner­nas och sam­kom­mu­ner­nas an­svar och upp­gif­ter in­te be­ak­tats till­räck­ligt i be­red­ning­en, och att den ge­men­sam­ma kris­led­ning­en kan för­bätt­ras in­om ra­mar­na för nu­va­ran­de lag­stift­ning ge­nom sats­ning­ar på in­for­ma­tions­gång­en.

Till C21-nät­ver­ket hör stads­di­rek­tö­rer­na i bland an­nat Helsing­fors, Es­bo, Van­da, Åbo, Tam­mer­fors, Va­sa, Uleå­borg, Björ­ne­borg, Lah­tis och Borgå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.