Många trot­sar stats­mi­nis­tern och åker till som­mar­stu­gan

Tän­ker du åka till som­mar­stu­gan trots re­ge­ring­ens upp­ma­ning? Vår frå­ga på HBL.fi fick på ett dygn drygt 700 svar, och det är myc­ket jämnt mel­lan läg­ren. Nå­got över hälf­ten, el­ler 52 pro­cent, upp­ger att de tän­ker trot­sa upp­ma­ning­en.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - DANN PET­TERS­SON dann.pet­ters­son@ksf­me­dia.fi

Ny­lands grän­ser öpp­na­des i ons­dags men re­ge­ring­en upp­ma­na­de folk än­då att und­vi­ka onö­di­ga re­sor. Dess­utom på­pe­ka­de ju­sti­ti­e­mi­nis­ter An­naMa­ja Hen­riks­son (SFP) att det fort­fa­ran­de finns re­strik­tio­ner som man ska be­ak­ta. Vad myn­dig­he­ter­na an­ser om att åka till som­mar­stu­gan ger in­te rum för tolk­ning.

– Ris­ken finns att vi­ru­set då spri­der sig till stug­kom­mu­ner­na. Myn­dig­he­ter­na är re­dan tungt be­las­ta­de på oli­ka håll i lan­det och jag väd­jar nu starkt till fin­län­dar­na att stan­na hem­ma ett tag till, sa­de in­ri­kesmi­nis­ter Ma­ria Ohi­sa­lo (Grö­na).

Re­kom­men­da­tion är in­te lag

Knappt 100 per­so­ner mo­ti­ve­ra­de sitt svar i HBL:s web­ben­kät. Un­ge­fär 60 pro­cent av mo­ti­ve­ring­ar­na kom från per­so­ner som tän­ker trot­sa re­ge­ring­ens di­rek­tiv och be­sö­ka som­mar­stu­gan. De skri­ver bland an­nat att de in­te över­trä­der kommun­grän­ser. Allt­så, om de in­sjuk­nar är de i sam­ma sjuk­vårds­di­strikt som om de stan­na­de hem­ma.

”Stu­gan lig­ger en­dast 40 km från hem­met och är in­om sam­ma sjuk­hus­om­rå­de. Vår fa­milj har ing­en kon­takt med and­ra el­ler främ­man­de män­ni­skor på stu­gan var­för vis­tel­sen bidrar till en so­ci­al och fy­sisk di­stan­se­ring. I Ma­ri­e­hamn som vi bor i fö­re­kom­mer be­tyd­ligt fler mö­ten och bu­tiks­be­sök, så i vår si­tu­a­tion är stu­gan ett bätt­re al­ter­na­tiv för oss och and­ra”, skri­ver en ålän­ning.

En an­nan åter­kom­man­de för­kla­ring är att de kän­ner sig säk­ra­re ut­an­för tä­tor­ten. Dess­utom skri­ver många att de in­te träf­far orts­bor­na och att de hand­lar in­nan de ger sig av.

”Jag hand­lar all mat hem­ma in­nan vi åker i väg och sät­ter mig sen på stu­gan ute på en hol­me. Kan väl in­te fin­nas bätt­re ka­ran­tän än så?”, skri­ver en per­son.

Som­li­ga är re­dan ute på som­mar­stäl­le­na. And­ra skri­ver att de åker ut för att vär­na om psy­ket och för att få mil­jöom­byte.

”Med tre barn i Es­bo är det näs­tan nöd­vän­digt att få åka ut till stu­gan och få li­te mil­jöom­byte och vis­tas i na­tu­ren. För al­las psy­kis­ka häl­sas skull. Det är trångt i sko­gen och på hus­bo­la­gets gård så det känns nog bätt­re att åka i väg en tim­me hem­i­från till stu­gan där vi in­te träf­far nå­gon an­nan än den eg­na fa­mil­jen”, skri­ver en för­äl­der i Es­bo.

En hand­full per­so­ner an­ser att sta­tens åt­gär­der är över­driv­na. Men de fles­ta som be­rät­tar att de trot­sar di­rek­ti­ven gör det med ef­ter­tan­ke. De vill till ex­em­pel vär­na om den eg­na sä­ker­he­ten och va­ra för­sik­ti­ga så att de in­te smit­tar and­ra.

Knappt hälf­ten stan­nar hem­ma

48 pro­cent av dem som sva­ra­de på en­kä­ten upp­ger att de in­te kom­mer åka till stu­gan. Många stan­nar hem­ma av prak­tis­ka or­sa­ker, som att det in­te är varmt än­nu el­ler att det in­te finns rin­nan­de vat­ten i fri­tids­bo­sta­den. And­ra vill pri­märt föl­ja re­ge­ring­ens rikt­lin­jer.

”An­ser att an­sva­ret för att mins­ka smit­tosprid­ning­en lig­ger på ge­me­ne man. Ing­en kan gö­ra allt, al­la kan gö­ra nå­got. När re­ge­ring­en ger upp­ma­ning­ar bör de ock­så föl­jas. Stats­mi­nis­tern har uppre­pa­de gång­er vi­sat att hon är stark och vär­nar om Fin­lands bäs­ta, bå­de lan­det och be­folk­ning­en, så ger hon en upp­ma­ning föl­jer jag och min fa­milj den med all sä­ker­het. An­ser att Fin­land har den bäs­ta stats­mi­nis­tern och den bäs­ta re­ge­ring vi haft un­der min livs­tid. De har mitt ful­la stöd och för­tro­en­de”, skri­ver en per­son som stan­nar hem­ma.

En an­nan åter­kom­man­de or­sak är att in­te be­las­ta sjuk­vår­den i en mind­re kom­mun.

”Jag är sym­tom­fri och har ing­en or­sak att tro att jag är smit­tad, men ef­tersom man in­te kan ve­ta sä­kert vill jag in­te ta ris­ken – ju mind­re jag rör på mig, desto mind­re är ris­ken att jag smit­tar nå­gon an­nan. Jag vill in­te hel­ler ris­ke­ra att be­las­ta sjuk­vår­den i en an­nan och mind­re kom­mun”, skri­ver en per­son som sva­rat i for­mu­lä­ret.

”Grip tag i den­na möj­lig­het”, skri­ver Utri­kesmi­ni­s­te­ri­et (UM) om vec­kans ex­train­sat­ta as­si­ste­ra­de hem­re­sor till Helsing­fors i sam­ar­be­te med Fin­nair. Den 17 april lyf­te ett plan från Ma­la­ga i Spa­ni­en och ett an­nat från Thai­lands hu­vud­stad Bang­kok. I dag, den 18 april av­går ett flyg från Del­hi i In­di­en.

Fin­lands am­bas­sad i Thai­land upp­ger att pla­net från Bang­kok just nu ser ut att bli det sista di­rekt­fly­get till Helsing­fors från Thai­land fö­re den 2 ju­li. Bil­jet­ten kos­tar 585 eu­ro och er­sätts in­te av myn­dig­he­ter­na.

På grund av co­ro­nakri­sen har UM de se­nas­te vec­kor­na aktivt ar­be­tat för att få hem fin­länds­ka re­se­nä­rer som än­nu vis­tas ut­om­lands. Ge­nom re­se­an­mäl­nings­sy­ste­met har mi­ni­ste­ri­et fått kon­takt med om­kring 52 000 re­se­nä­rer och sänt 207 000 sms och 199 000 e-post­med­de­lan­den.

– Det finns än­nu upp­skatt­nings­vis 1 000 fin­län­da­re som vill åter­vän­da till Fin­land. De gör klokt i att gö­ra en re­se­an­mä­lan så att UM vid be­hov kan va­ra i di­rekt­kon­takt med dem och in­for­me­ra om even­tu­el­la eva­ku­e­rings­flyg, sä­ger Pet­ra Sa­ri­as vid UM:s en­het för ak­tu­a­li­tets­kom­mu­ni­ka­tion.

Be­ta­lar själv

Re­ge­ring­ens prin­cip­be­slut från den 24 mars om att stöd­ja eva­ku­e­rings­flyg­ning­ar gör det möj­ligt för UM att fly­ga hem fin­län­da­re då re­gul­jär­flyg in­te är till­gäng­li­ga. Men pas­sa­ge­ra­ren står allt­så själv för bok­ning­ar­na och kost­na­der­na.

Om re­se­nä­ren in­te har peng­ar till bil­jet­ten kan hen som en sista ut­väg vän­da sig till Fin­lands am­bas­sa­der el­ler kon­su­lat.

UM:s råd är fort­fa­ran­de att re­se­nä­ren pri­märt ska för­sö­ka ta sig hem med re­gul­jär­flyg och föl­ja lo­ka­la myn­dig­he­ters an­vis­ning­ar.

– Re­gul­jär­flyg av­går alltjämt från många oli­ka flygplatse­r. Fle­ra flyg­bo­lag har ock­så med­de­lat om ex­train­sat­ta flyg. UM och Fin­lands am­bas­sa­der in­for­me­rar om rut­tal­ter­na­tiv i si­na ka­na­ler på so­ci­a­la me­di­er, sä­ger Pet­ra Sa­ri­as.

Mi­ni­ste­ri­et på­min­ner sam­ti­digt re­se­nä­rer­na om att in­te över­be­las­ta UM:s jour­te­le­fon med re­seä­ren­den. ”Att re­san av­bryts el­ler att åter­fär­den för­svå­ras på grund av co­ro­nalä­get är in­te en nödsi­tu­a­tion”, slår UM fast.

Dag­lig be­döm­ning

I mind­re bråds­kan­de för­fråg­ning­ar upp­munt­rar mi­ni­ste­ri­et re­se­nä­rer att skic­ka e-post till adres­sen kon­suli­pal­velut.um@for­min.fi.

– Ut­i­från kon­tak­ter­na kart­läg­ger UM be­ho­vet av eva­ku­e­rings­flyg, sä­ger Sa­ri­as.

Det be­ho­vet be­döms dag­li­gen.

Upp­gif­ter­na om spe­ci­al­in­sat­ta flyg upp­da­te­ras på UM:s webb­plats. Näs­ta vec­ka ska UM pre­sen­te­ra siff­ror över hur många som flu­gits hem på det här sät­tet.

Re­se­nä­rer ska än­då i förs­ta hand va­ra i kon­takt med re­se­ar­ran­gö­ren, flyg­bo­la­get och det eg­na för­säk­rings­bo­la­get.

De fin­länds­ka myn­dig­he­ter­na kan in­te hel­ler in­gri­pa om en fin­län­da­re för­sätts i ka­ran­tän i ett an­nat land. ”Vi kan in­te på­ver­ka ett an­nat lands myn­dig­hets­be­slut”, skri­ver UM.

Den som even­tu­ellt för­sö­ker ta sig med bil ge­nom Eu­ro­pa till Fin­land måste be­ak­ta att re­ge­ring­en upp­ma­nat re­de­ri­er­na att slu­ta säl­ja pas­sagerar­bil­jet­ter från Sve­ri­ge, Est­land och Tyskland. He­la bil­re­san bör allt­så fö­re­tas land­vä­gen. Då måste bi­lis­ten räk­na med fle­ra kon­trol­ler och va­ri­e­ran­de na­tio­nel­la be­stäm­mel­ser på vägen.

Di­rekt i ka­ran­tän

För re­se­nä­rer som åter­vän­der till Fin­land gäl­ler 14 da­gars ka­ran­tän. På Helsing­fors-Van­da flyg­plats möts de få­ta­li­ga pas­sa­ge­rar­na fort­sätt­nings­vis av stränga kon­trol­ler. Al­la re­se­nä­rer ska fyl­la i en blan­kett om sin si­tu­a­tion, som grans­kas vid gräns­kon­trol­len.

Ut­i­från upp­gif­ter­na i blan­ket­ten slus­sas pas­sa­ge­ra­ren vi­da­re. Den som upp­vi­sar sym­tom styrs till prov­tag­ning och in­kvar­te­ras på ho­tell i vän­tan på svar. Om provsva­ret är ne­ga­tivt kan per­so­nen fort­sät­ta ka­ran­tä­nen på nor­malt sätt, an­ting­en hem­ma el­ler i en in­kvar­te­ring som myn­dig­he­ter­na an­vi­sar. För den som in­te har nå­got stäl­le där hen kan sit­ta i ka­ran­tän ord­nas in­kvar­te­ring för 14 dagar, i förs­ta hand på per­so­nens egen be­kost­nad.

Om provsva­ret är po­si­tivt tar häl­so­vår­den sig an fal­let.

Pas­sa­ge­ra­re kan in­te ta sig hem från flyg­plat­sen med buss el­ler tåg, men det är tillå­tet att an­vän­da egen bil. Hem­skjuts kan ord­nas med spe­ci­al­be­ställd buss el­ler taxi för den som an­nars in­te kan ta sig från flyg­plat­sen.

Tids­ra­men för när flyg­tra­fi­ken nor­ma­li­se­ras är höljd i dun­kel. Många av de störs­ta flyg­bo­la­gen har ställt in minst 90 pro­cent av si­na flyg­ning­ar.

UM av­rå­der alltjämt från al­la ut­lands­re­sor.

Foto: Mostp­ho­tos

Vis­sa tyc­ker att som­mar­stu­gan är en ena­stå­en­de ka­ran­tän och åker ut trots att myn­dig­he­ter­na in­te vill det.

FOTO: MARK­KU ULAN­DER/LEH­TIKU­VA FOTO: MART­TI KA­I­NU­LAI­NEN/LEH­TIKU­VA

Thai­lands­re­se­nä­rer åter­vän­der till Fin­land. Bil­den är ta­gen i slu­tet av mars. Fin­nair har ställt in de fles­ta flyg­ning­ar på grund av co­ro­nakri­sen. Men bo­la­get har ock­så lagt in flyg för att få hem fin­län­da­re på ut­lands­re­sor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.