Kon­strun­dan vän­tas sam­la 15 000 be­sö­ka­re i sep­tem­ber

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL

To­talt 291 pro­fes­sio­nel­la konst­nä­rer, hant­ver­ka­re och form­gi­va­re har valt att öpp­na dör­rar­na till si­na atel­jé­er och verk­stä­der un­der årets upp­la­ga av Kon­strun­dan. 190 atel­jé­er från Ec­kerö i väst till Ku­o­pio i öst och från Han­gö i syd till Ena­re i norr äm­nar hål­la öp­pet hus den 12–13 sep­tem­ber.

Kon­strun­dan hop­pas i år sam­la över 15 000 be­sö­ka­re. I hän­del­se av att det fy­sis­ka eve­ne­mang­et ställs in er­bjuds del­ta­gar­na i år ock­så möj­lig­het att pre­sen­te­ra si­na atel­jé­er med vi­de­o­snut­tar på hem­si­dan.

Kon­strun­dan star­ta­de 2008 och ord­na­des i bör­jan hu­vud­sak­li­gen på svensk­språ­ki­ga or­ter. På se­na­re år har run­dan kom­mit att om­fat­ta ock­så till fins­ka Fin­land. Av de del­ta­gan­de konst­nä­rer­na är knappt en tred­je­del be­läg­na ut­an­för Svensk­fin­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.