Ex­pert: Där­för kan da­tor­spel va­ra bra i kri­ser

Verk­lig­hets­flykt, un­der­håll­ning och ett sätt att träf­fa män­ni­skor. Tv- och da­tor­spel kan fyl­la fle­ra syf­ten när co­ro­na­pan­de­min tving­ar män­ni­skor till själ­vi­so­le­ring. Kri­sen ver­kar dess­utom få oss att sö­ka oss till di­a­metralt oli­ka un­der­håll­ning.

Hufvudstadsbladet - - Kul­tur - GUSTAV SJÖ­HOLM/TT

– Det ver­kar va­ra nå­got med den mänsk­li­ga na­tu­ren ju vär­re sa­ker och ting blir. En grupp vill ha lätt­sam un­der­håll­ning, me­dan en grupp vill ha det jät­te­mör­ka, sä­ger psy­ko­lo­gi­pro­fes­sorn Chris Fergu­son.

Det nya Ani­mal crossing: New ho­ri­zons syns över­allt på spel­saj­ter. Spe­let släpp­tes mitt un­der co­ro­na­pan­de­min.

– Jag är väl­digt ned­sla­gen och led­sen över det som hän­der i värl­den. Med tan­ke på tid­punk­ten hop­pas vi att många Ani­mal crossing-fans kom­mer att an­vän­da det­ta som en verk­lig­hets­flykt, så att de kan ha trev­ligt un­der den här svå­ra ti­den, sä­ger pro­du­cen­ten Hi­sashi No­ge­mi till The Ver­ge.

Och flytt verk­lig­he­ten ver­kar va­ra pre­cis vad spe­la­re har gjort. Runt om på spel­saj­ter och nät­fo­rum vitt­nar män­ni­skor om att spe­let – som sak­nar tyd­li­ga mål och krav, men bju­der på gul­li­ga ta­lan­de djur – är vad de be­hö­ver.

Bröl­lop på spelstrand

Chris Fergu­son är pro­fes­sor i psy­ko­lo­gi vid Stet­s­on Uni­ver­si­ty i Flo­ri­da och har stu­de­rat bland an­nat tv-spel i när­ma­re 20 år. Han sä­ger att en stor grupp män­ni­skor flyr kri­sen med hjälp av sorg­lös un­der­håll­ning.

– Ani­mal crossing är lätt­samt, det finns ing­et mör­ker i det. Det är lar­vigt, men det sä­ger jag på ett kär­leks­fullt sätt. Det kan hand­la om be­ho­vet av es­ka­pism, när vi går ige­nom en hi­sto­riskt svår pe­ri­od, sä­ger han.

En an­nan funk­tion i Ani­mal crossing: New ho­ri­zons är att man kan be­sö­ka and­ra spe­la­res öar och in­te­ra­ge­ra med dem. Bröl­lop har till och med hål­lits mel­lan spe­la­re, som tving­ats stäl­la in si­na gif­ter­mål i den verk­li­ga värl­den.

Nazmul Ah­med, 28, från New Jer­sey över­ras­ka­de sin fäst­mö med ett strand­bröl­lop i spe­let, med gäs­ter och allt.

– Det tog mig fy­ra el­ler fem tim­mar att fixa i ord­ning allt. Vå­ra vän­ner spe­la­de re­dan, så de var di­rekt med på no­ter­na, sä­ger han till Washing­ton Post.

Vik­tigt för ton­å­ring­ar

Chris Fergu­son sä­ger att spe­lens so­ci­a­la aspek­ter är än mer vik­ti­ga nu, spe­ci­ellt för ton­å­ring­ar. Skär­men kan va­ra de­ras sätt att hål­la kon­tak­ter med jämn­å­ri­ga.

– De går ige­nom ut­veck­lings­pe­ri­o­der där de för­sö­ker att kom­ma bort från si­na för­äld­rar och fa­milj och be­hö­ver ut­veck­las med si­na kom­pi­sar.

Så det här kom­mer att va­ra en tuff tid för många ton­å­ring­ar, en­da sät­tet att göra det sä­kert är ge­nom tv-spel el­ler and­ra skär­mak­ti­vi­te­ter.

Han tyc­ker att så länge ung­do­mar­na so­ver om nat­ten och rör sig en tim­me dag­li­gen bör man som för­äl­der in­te oroa sig över skär­man­vän­dan­de.

– Vi mås­te nog al­la slapp­na av i stäl­let för att oroa oss för skärm­tid. An­nars kom­mer barn att bli gal­na, sä­ger han.

Oli­ka ty­per

Då en del sö­ker sig till den lätt­sam­ma un­der­håll­ning­en i kris­ti­der – som Ani­mal crossing och ko­me­di­er – finns det ock­så de som går mot­satt väg. De kan ge sig i kast med tv-se­ri­er som The wal­king de­ad el­ler spel som Re­si­dent evil el­ler Doom.

Var­för sö­ker de sig till den ty­pen av un­der­håll­ning? – En del vill ha nå­got som ome­del­bart ta­lar till dem och vad de går ige­nom. De apo­ka­lyp­tis­ka skild­ring­ar­na blir sy­no­ny­ma med vad de går ige­nom. Jag tror att det hjäl­per dem att han­te­ra vad de går ige­nom, ge­nom roll­fi­gu­rer­na som går ige­nom nå­got lik­nan­de. Det finns an­tag­li­gen ock­så ett ele­ment av att ”visst, det su­ger att jag för­lo­rat job­bet, el­ler tving­as job­ba hem­i­från, men jag har åt­minsto­ne in­te zom­bi­er som ja­gar mig”, sä­ger Chris Fergu­son.

FO­TO: JEFF CHIU/AP-TT

Fler sö­ker sig till skär­men i co­ro­na­ti­der. Syf­te­na är fle­ra: hål­la kon­takt med and­ra, verk­lig­hets­flykt och un­der­håll­ning. Men spel och an­nan un­der­håll­ning kan ock­så va­ra ett sätt att han­te­ra kri­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.