Svår­tol­ka­de rap­por­ter att vän­ta

Hufvudstadsbladet - - Fon­der - LARS SÖDERFJELL Ak­tie­chef, Ålands­ban­ken

”Sam­man­ta­get ta­lar det mesta för en svag rap­port­pe­ri­od. En så dra­ma­tisk för­säm­ring av ef­ter­frå­gan som vi sett de se­nas­te vec­kor­na är helt en­kelt in­te möj­lig att kom­pen­se­ra ge­nom att sän­ka kost­na­der­na.”

Un­der näs­ta vec­ka bör­jar rap­port­sä­song­en för 1Q20 på all­var. Bland många in­tres­san­ta rap­por­ter åter­fin­ner vi Sto­ra En­so, Wärt­si­lä, Ko­ne, Car­go­tec, UPM-Kym­me­ne och Nes­te. Frå­gor­na al­la stäl­ler sig är själv­fal­let ”hur myc­ket har bo­la­gen på­ver­kats av de stäng­da eko­no­mi­er­na un­der förs­ta kvar­ta­let?” och ”hur myc­ket kom­mer man att på­ver­kas fram­ö­ver?”.

Den förs­ta frå­gan kom­mer vi att få svar på, och av allt att dö­ma kom­mer skill­na­den bå­de mel­lan oli­ka sek­to­rer och bo­lag att va­ra myc­ket sto­ra. Dels har man i oli­ka grad på­ver­kats av ned­stäng­ning­ar­na, dels har bo­la­gen va­rit oli­ka väl för­be­red­da för att mö­ta en re­ces­sion. Vis­sa bo­lag var re­dan in­nan vi­rus­ut­brot­tet i färd med att stäl­la om för en säm­re ef­ter­frå­gan. And­ra kan tvärtom ha va­rit på väg att öka sin pro­duk­tion ef­ter en stark or­de­rin­gång un­der fjär­de kvar­ta­let, vil­ket kan le­da till hö­ga kost­na­der för att an­pas­sa ka­pa­ci­te­ten.

Ett li­tet an­tal bo­lag kom­mer att gå re­la­tivt opå­ver­ka­de ge­nom kri­sen. Eli­sa och Ori­on – för att ta två ex­em­pel – bör in­te kän­na allt­för myc­ket av stör­ning­ar­na i om­värl­den, åt­minsto­ne in­te på kort sikt. Ris­ken i des­sa ak­ti­er lig­ger sna­ra­re i att vär­de­ring­en in­te ger ut­rym­me för någ­ra som helst be­svi­kel­ser.

Sam­man­ta­get ta­lar det mesta för en svag rap­port­pe­ri­od. En så dra­ma­tisk för­säm­ring av ef­ter­frå­gan som vi sett de se­nas­te vec­kor­na är helt en­kelt in­te möj­lig att kom­pen­se­ra ge­nom att sän­ka kost­na­der­na. Ana­ly­ti­ker­na har sänkt si­na esti­mat en hel del un­der 2020, men många ver­kar fort­fa­ran­de ha för hö­ga för­vänt­ning­ar gi­vet ut­veck­ling­en un­der kvar­ta­let.

Sam­ti­digt ver­kar in­ve­ste­rar­na re­dan idag ha en mer pes­si­mis­tisk syn än bo­lags­a­na­ly­ti­ker­na om vad som kom­ma skall. Vinst­mul­tip­lar­na har fal­lit på ett sätt som tyd­ligt vi­sar att pla­ce­rar­na tror att pro­gno­ser­na kom­mer att sän­kas yt­ter­li­ga­re. För den fins­ka mark­na­den ver­kar dagens ak­ti­e­kur­ser re­flek­te­ra pro­gnossänk­ning­ar på yt­ter­li­ga­re 6–7 pro­cent.

Fram­förallt i kon­junk­tur­käns­li­ga bo­lag – ex­em­pel­vis Metso, Ou­to­tec och Wärt­si­lä – har ana­ly­ti­ker­nas pro­gno­ser sänkts med 15–20 pro­cent, me­dan vär­de­ring­en in­di­ke­rar på att in­ve­ste­rar­na tror på vinst­ned­gång­ar på 30–40 pro­cent jäm­fört med lä­get in­nan vi­rus­ut­brot­tet. Det­ta gör att det in­te är helt själv­klart att ”sva­ga” delårs­rap­por­ter från des­sa bo­lag kom­mer att straf­fas hårt.

Den and­ra frå­gan – hur fram­ti­den ser ut – kom­mer vi ty­värr in­te att få spe­ci­ellt många svar på. Det­ta av den enk­la an­led­ning­en att det knap­past finns nå­got bo­lag som kan för­ut­spå hur länge ned­stäng­ning­ar­na av eko­no­mi­er­na kom­mer att hål­la i sig. I bäs­ta fall kan vi få in­di­ka­tio­ner i form av hur in­täk­ter­na och or­de­rin­gång­en ut­veck­lats un­der april, men i många fall kom­mer det san­no­likt att bli myc­ket va­ga – om ens någ­ra – fram­tids­ut­sik­ter.

Vi har där­för tro­li­gen någ­ra tur­bu­len­ta vec­kor fram­för oss där kurs­re­ak­tio­ner­na på rap­por­ter­na kom­mer att bli sto­ra. Åt vil­ket håll är svå­ra­re att sä­ga – men när pla­ce­rar­na dis­kon­te­rar ett mer ne­ga­tivt sce­na­rio än vad vinst­pro­gno­ser­na in­di­ke­rar kom­mer det tro­li­gen att krä­vas re­jä­la be­svi­kel­ser för att få ak­ti­e­kur­ser­na på fall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.