Svens­ka idrotts­lä­ka­ren: Man får in­te chan­sa

Hufvudstadsbladet - - Sport - ING­E­LA AHL­BERG/TT

Svens­ka lands­lagså­ka­ren Jen­nie Öberg blev väl­digt sjuk av co­ro­na­vi­ru­set och får där­för in­te trä­na på en må­nad. Men hur ska eli­tid­rot­tar­na tän­ka ef­ter att de va­rit sju­ka i det nya vi­ru­set? – Nu är det för­sik­tig­hets­prin­ci­pen som gäl­ler. Man får in­te chan­sa, sä­ger SOK-lä­ka­ren Per ”Plig­gen” An­ders­son.

Att vi­ru­set är helt nytt gör det för­stås väl­digt svårt för lä­ka­re i all­män­het och kanske id­rotts­lä­ka­re i syn­ner­het att ge råd till dem som har drab­bats. När kan de bör­ja rö­ra på sig? När är det okej att trä­na hårt?

– Det blir en spe­ci­ell si­tu­a­tion för vå­ra eli­tid­rot­ta­re som ut­sät­ter sin kropp för ex­tre­ma be­last­ning­ar. Det är en sak att va­ra symp­tom­fri och kun­na gå till job­bet, en an­nan sak om du ska kö­ra hård in­ter­vall­trä­ning i din id­rott, sä­ger An­ders­son, skid­lands­la­gets ti­di­ga­re lä­ka­re.

– Många får symp­tom i and­nings­vä­gar­na och vå­ra ut­hål­lig­hets­id­rot­ta­re har ex­tre­ma be­last­ning­ar på hjär­ta och lung­or. Klart är då att vi be­hö­ver va­ra nog­gran­na­re när det gäl­ler åter­gång­en till trä­ning, att vi har en tät di­a­log med de ak­ti­va och med trä­nar­na, sä­ger han.

Har in­te kun­skap

Per ”Plig­gen” An­ders­son ar­be­tar nu som lä­ka­re hos Sveriges olym­pis­ka kom­mit­té (SOK). Han sä­ger att det är vik­tigt att få ut bud­ska­pet om det nya co­ro­na­vi­ru­set och att man in­te

har full kun­skap om vad som kan hän­da ef­ter att man haft vi­ru­set och då ut­sät­ter sin kropp för sto­ra be­last­ning­ar.

– Nu får man in­te ta någ­ra symp­tom för lind­rigt, trots att många ak­ti­va är va­na att pres­sa sin kropp och är va­na att trä­na med smär­ta. Det hän­der att in­di­vi­der går till­ba­ka för ti­digt ef­ter sjuk­dom, men nu är det yt­terst vik­tigt att vi job­bar med sä­ker­hets­mar­gi­na­ler kring de här bi­tar­na, sä­ger han.

Han sä­ger att det finns id­rot­ta­re i SOK:s pro­gram som va­rit sju­ka. Jen­nie Öberg till­hör in­te SOK:s pro­gram, men ski­då­ka­ren är ett ex­em­pel på en eli­tid­rot­ta­re som bli­vit väl­digt sjuk av vi­ru­set. Hon fick dub­belsi­dig lung­in­flam­ma­tion och blev in­lagd på sjuk­hus där hon fick syr­gashjälp.

”För­höjd risk”

Hon vill be­rät­ta om sin upp­le­vel­se för att var­na and­ra om vil­ka all­var­li­ga kon­se­kven­ser det kan bli – även för en eli­tid­rot­ta­re.

– Jag ha­de ald­rig trott att jag skul­le bli så här då­lig, då jag känt mig gans­ka trygg i att man är välträ­nad, ung och in­te har nå­gon bakom­lig­gan­de sjuk­dom, sä­ger Öberg.

Sjuk­hu­sets lä­ka­re sa­de till hen­ne att hon in­te fick trä­na på en må­nad ef­ter att ha bli­vit frisk.

– Det var väl främst för att det vi­sats att man har en för­höjd risk att dra på sig hjärt­mus­ke­lin­flam­ma­tion ef­ter det här, sä­ger hon.

Hon sä­ger att hon in­te är oro­lig för sin vi­da­re sats­ning in­om ski­dåk­ning­en.

– Jag ser ba­ra fram emot att få bör­ja med trä­ning­en och blir det nå­got krång­el då får man ta den bol­len då. Just nu är jag ba­ra så him­la glad över att jag mår bra. Det and­ra är se­kun­därt.

FO­TO: AN­DERS WIKLUND/TT-AR­KIV

Sveriges olym­pis­ka kom­mit­tés lä­ka­re Per ”Plig­gen” An­ders­son tyc­ker att det är vik­tigt att id­rot­ta­re tar co­ro­na­vi­ru­set på all­var.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.