Sjun­de in­seg­let för­tjä­nar fem stjär­nor

Hufvudstadsbladet - - Kul­tur - KRIS­TER UG­GEL­DAHL kris­ter.ug­gel­dahl@ko­lum­bus.fi

Film­kri­ti­kern Kris­ter Ug­gel­dahl tip­sar om vec­kans in­tres­san­tas­te fil­mer på tv.

Det sjun­de in­seg­let

(Sve­ri­ge 1957) När kri­ti­ker­kol­le­gan Mar­ti­na Mo­li­is-Mell­berg sy­na­de vi­rus­fil­mer­na i söm­mar­na i en ar­ti­kel var Ing­mar Berg­mans Det sjun­de in­seg­let själv­skri­ven. Ak­tu­ell är fil­men ock­så med an­led­ning av Max von Sydows från­fäl­le.

Sydow ali­as An­to­ni­us Block är den fru­stre­ra­de kors­rid­da­ren som åter­vän­der hem, till ett Sve­ri­ge här­jat av di­ger­dö­den. Han får säll­skap av Gun­nar Björnstran­ds väp­na­re samt av Nils Pop­pe och Bi­bi An­ders­son, med­lem­mar av ett kring­re­san­de cir­kus­säll­skap. De sist­nämn­da står med sin livs­gläd­je i bjärt kon­trast till det om­gi­van­de mörk­ret och det iko­nis­ka schack­par­ti­et där Block tar sig an Dö­den (Bengt Eke­rot). Klas­sisk mark.

Yle Te­e­ma ons­dag 22.4 kl. 22.00–23.35

Shaun of the De­ad

(Storbritan­nien 2004) Me­ra vi­ro­lo­gi, nu i form av le­van­de dö­da eng­els­män. Si­mon Pegg är fil­mens ofri­vil­li­ge hjäl­te, den sorg­lö­sa elekt­ro­nik­för­säl­ja­ren som bäst av allt trivs på pu­ben. Dä­re­mel­lan sit­ter han som fast­klist­rad vid tv-ap­pa­ra­ten, var­för det tar sin lil­la tid in­nan han upp­täc­ker att zom­bi­er­na ta­git över Lon­don­för­or­ten i frå­ga.

Att dra en pa­ral­lell mel­lan eng­els­män­nens var­dags­liv och de le­van­de dö­da är li­ka fräckt som det är ro­ligt och spe­ci­ellt gif­tig är sce­nen där Shaun och hans po­la­re off­rar si­na Di­re Straits-vi­ny­ler i kam­pen mot zom­bi­er­na. Den tred­je ak­ten är kanske li­te väl blo­dig men an­nars sväng­er det. I re­gi av Ed­gar Wright.

Ku­to­nen fre­dag 24.4 kl. 21.00– 22.55, lör­dag 25.4 kl. 23.15–01.05

In the Li­ne of Fi­re

(USA 1993) Re­gis­sö­ren må he­ta Wol­f­gang Pe­ter­sen men till sy­ven­de och sist är In the Li­ne of Fi­re en Clint Eastwood-rul­le. Clin­tan gör den grå­na­de Sec­ret Ser­vice-agen­ten som fort­fa­ran­de in­te kom­mit över det fak­tum att det var un­der hans skift som pre­si­dent Ken­ne­dy fick sät­ta li­vet till. Kanske är det där­för som kar­len blir eld och lå­gor när en ny, pre­sum­tiv pre­si­dent­mör­da­re (ga­len­pan­nan John Mal­ko­vich) up­pen­ba­rar sig.

Det här med kri­mi­nel­la mas­terminds är all­tid li­te tja­tigt men i det här fal­let finns det förmild­ran­de om­stän­dig­he­ter. Tän­ker in­te minst på Eastwoods old­ti­mer som slic­kar si­na sår med själ­vi­ro­nin för ögo­nen. Trots det­ta: gam­mal är äldst.

Sub lör­dag 25.4 kl. 21.00–23.45

Phan­tom Th­re­ad

(Storbritan­nien 2017) Det är in­te of­ta som Da­ni­el Day-Lewis stäl­ler sig fram­för ka­me­ran och fak­tiskt he­ter det att Phan­tom Th­re­ad av Paul Tho­mas An­der­son skul­le va­ra skå­de­spe­la­rens sista film.

Day-Lewis ali­as Rey­nolds Woodcock är den upp­haus­sa­de skräd­da­ren som är gift med sitt jobb, det vill sä­ga tills han kom­mer i kon­takt med Vicky Krieps ser­vi­tris. Ett oma­ka par, visst. Där Rey­nolds med si­na ru­ti­ner fram­står som en torr­boll är Al­ma (Krieps) en sann gläd­je­spru­ta full av liv. Men med det in­te sagt att den där­på föl­jan­de kär­leks­af­fä­ren skul­le föl­ja upp­tram­pa­de sti­gar. Vi ta­lar om en i san­ning­ens namn sä­re­gen histo­ria med sa­do­ma­sochis­tis­ka drag – och gif­ti­ga svam­par som ef­ter­rätt. Eng­elskt fem­ti­o­tal.

TV5 sön­dag 26.4 kl. 21.00–23.25, TV5 tisdag 28.4 kl. 23.05–01.25, Frii lör­dag 2.5 kl. 22.50–01.10

Ba­by Dri­ver

(USA 2017) Be­träf­fan­de hä­va biljak­ter får man i re­gel vän­da sig till sex­tio-sjut­ti­o­ta­let och fil­mer som Bul­litt, The Dri­ver och The French Con­nec­tion. An­nat är det i dag när det mesta görs i da­torn. I den me­ning­en är Ed­gar Wrights Ba­by Dri­ver un­dan­ta­get som be­kräf­tar re­geln, en nog så raff­lan­de sak.

Ti­teln syf­tar på An­sel Elgorts flykt­bils­chauf­för som i den lad­da­de öpp­nings­se­kven­sen kus­kar på bank­rå­nar­na Jon Bern­t­hal, Jon Hamm och Ei­za Gon­zá­lez. I ett se­na­re ske­de kom­mer Ja­mie Foxx in i bil­den och i en bi­roll ser vi Red Hot Chi­li Pep­pers-ba­sis­ten Flea. Lily Ja­mes bor­gar för den unga kär­le­ken men stic­ker ut gör ock­så sound­trac­ket, spräng­fyllt av gam­la go­ding­ar.

Sub sön­dag 26.4 kl. 21.00–23.25, nat­ten till torsdag 30.4 kl. 0.55–03.20

Att dra en pa­ral­lell mel­lan eng­els­män­nens var­dags­liv och de le­van­de dö­da är li­ka fräckt som det är ro­ligt och spe­ci­ellt gif­tig är sce­nen där Shaun och hans po­la­re off­rar si­na Di­re Straitsvi­ny­ler i kam­pen mot zom­bi­er­na.

FILM­IN­DU­STRI FO­TO: SVENSK

Bengt Eke­rot och Max von Sydow i Det sjun­de in­seg­let.

FO­TO: UNI­VER­SAL PICTU­RES

Si­mon Pegg i Shaun of the De­ad.

FO­TO: PA­RA­MOUNT PICTU­RES

Clint Eastwood i In the Li­ne of Fi­re.

WIL­SON WEBB FO­TO:

Ja­mie Foxx, Lan­ny Joon och An­sel Elgort i Ba­by Dri­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.