Eko­fish fick till­stånd att od­la fisk på öp­pet hav

Fisk­od­ling­en ska lig­ga näs­tan tre kilo­me­ter ut­an­för den sista hol­men. Det är den förs­ta fisk­od­ling­en i Fin­land som lig­ger så långt ute.

Hufvudstadsbladet - - Ny­he­ter - HENRI FORSS/SPT

Fö­re­ta­get Eko­fish Ab har fått till­stånd fram till 2028 att od­la fisk på öp­pet hav ut­an­för Larsmo och Ja­kob­stad. I all­män­het pla­ce­ras fisk­od­ling­ar när­ma­re kus­ten, där sjö­gång­en är lug­na­re.

Re­gi­on­för­valt­nings­ver­ket i Väst­ra och In­re Fin­land god­kän­de Eko­fish an­sö­kan för­ra vec­kans fre­dag. Ver­ket be­ak­ta­de mil­jö­skydds­la­gen och vat­ten­la­gen när det fat­ta­de sitt be­slut.

Eko­fish sök­te ur­sprung­li­gen till­stånd att od­la upp till 950 000 ki­lo fisk i åt­ta nät­bas­säng­er per år. Det be­vil­ja­de till­stån­det gäl­ler 700 000 ki­lo i sex bas­säng­er.

Den od­la­de fis­ken är i förs­ta hand regn­bå­ge. Se­na­re kan det bli ak­tu­ellt ock­så med sik.

Re­gi­on­för­valt­nings­ver­ket be­slöt ock­så att fisk­od­ling­en kan in­le­das i be­grän­sad ska­la re­dan in­nan be­slu­tet vun­nit la­ga kraft. Be­slu­tet kan över­kla­gas till för­valt­nings­dom­sto­len.

Tre kilo­me­ter ut­an­för Kal­lan

Eko­fish vd Se­basti­an Höglund är nöjd med be­slu­tet. Pla­nen är att in­le­da od­ling­en re­dan i slu­tet av maj.

– Öp­pet­havs­od­ling är en rätt ny grej. Man bör­ja­de med den i Nor­ge så sent som 2012. Det finns många för­de­lar med att va­ra läng­re ute till havs, bland an­nat med tan­ke på fisk­häl­san, sä­ger Höglund.

Od­ling­en kom­mer att lig­ga knappt tre kilo­me­ter ut­an­för den sista hol­men, Kal­lan, som har en fyr med sam­ma namn. Det blir där­med den fisk­od­ling i Fin­land som lig­ger längst ute.

Höglund tror in­te att den hår­da­re sjö­gång­en ute till havs kom­mer att bli ett pro­blem.

– All utrust­ning är an­pas­sad för om­stän­dig­he­ter­na, ström­ning­en och bott­nen. Jag är lax­fis­ka­re från för­ut så jag är van att rö­ra mig i om­rå­det, sä­ger han.

Eko­fish pla­ner väck­te en del upp­stån­del­se i re­gi­o­nen år 2018. Ak­ti­vis­ter som ogil­la­de pla­nen sam­la­de bland an­nat un­der­skrif­ter för att för­bju­da od­ling­en. Se­dan dess har pro­tes­ter­na av­ta­git.

– Vi har för­sökt fö­ra en sak­lig di­a­log och myn­dig­he­ter­na har ord­nat fak­ta­se­mi­na­ri­er. Det har sä­kert va­rit en ögo­n­öpp­na­re för många, sä­ger Höglund.

År 2017 od­la­des kring 14,6 mil­jo­ner ki­lo fisk i Fin­land. Störs­ta de­len av den od­la­de fis­ken var regn­bå­ge och sik. Vär­det på den od­la­de fis­ken upp­gick till 80 mil­jo­ner eu­ro.

FO­TO: SPT/WALDIWKL/PIXABAY

Eko­fish Ab har fått till­stånd att od­la regn­bå­ge på öp­pet hav ut­an­för Ja­kob­stad och Larsmo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.