Hop­pas EU-län­der­na vak­nar

Hufvudstadsbladet - - Opi­ni­on & De­batt -

EU Jag hål­ler helt med det Tom­my Wes­terlund skri­ver i le­da­ren (HBL 17.4) med un­dan­tag av en for­mu­le­ring som tar ud­den av det han egent­li­gen an­för. ”EU har igen vi­sat brist på so­li­da­ri­tet” an­kny­ter på ett olyck­ligt sätt till po­pu­lis­tisk an­ti-EU-re­to­rik, då det i fö­re­lig­gan­de fall – be­kämp­ning­en av co­ro­na­vi­ru­set – är frå­ga om med­lems­län­der­na som ut­tryck­li­gen un­dan­ta­git häl­so­vår­den och so­ci­al­po­li­ti­ken från uni­o­nens kom­pe­tens. Att EU:s in­sat­ser nu kom­mit med för­dröj­ning kan med­lems­län­der­na be­skyl­las för. Låt oss hop­pas att kri­sen skall väc­ka med­lems­län­der­na till att om­prö­va sin njug­ga in­ställ­ning till be­ho­vet av uni­ons­in­sat­ser på det­ta om­rå­de, vil­ket pro­fes­sor Han­na Oja­nen be­rör i sin ko­lumn i HS (15.4). HEN­RIK LAX le­da­mot av Eu­ro­pa­par­la­men­tet 2004–2009, Helsing­fors

SVAR Trots att häl­so­vår­den och so­ci­al­po­li­ti­ken lig­ger ut­an­för uni­o­nens kom­pe­tens finns det ing­et som hind­rar att med­lems­län­der­na age­rar so­li­da­riskt in­om det om­rå­det.

TOM­MY WES­TERLUND, le­dar­skri­bent, HBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.