Gro­tes­ka över­grepp ska­kar Syd­ko­rea

Ma­jo­ri­te­ten av ”Nth Rooms” of­fer är fat­ti­ga unga kvin­nor som lu­rats på na­ken­bil­der med löf­ten om peng­ar el­ler an­ställ­ning­ar och se­dan ut­pres­sats på allt mer ex­tremt ma­te­ri­al. Ty­värr kän­ner vi igen mönst­ret.

Hufvudstadsbladet - - Kul­tur - OT­TO EK­MAN kul­tur@hbl.fi

HBL:s hu­vud­ny­het fre­da­gen den 17.4 hand­la­de om hur co­ro­na­pan­de­min ökar ris­ker­na för barn och unga att fa­ra il­la på nä­tet. Ny­he­ten för­de tan­kar­na till en natt­svart vid­rig ny­het som un­der den se­nas­te ti­den ska­kat ett sam­häl­le som har mils­vi­da olik­he­ter, men ock­så en del lik­he­ter, med det fin­länds­ka.

I bör­jan av mars led­de ett re­por­tage i den syd­ko­re­ans­ka tid­ning­en Han­gy­o­rek till ett choc­kar­tat av­slö­jan­de som snabbt ploc­ka­des upp av and­ra syd­ko­re­ans­ka me­di­er. Nu har po­li­sen ar­re­ste­rat ett hund­ra­tal per­so­ner i det så kal­la­de ”Nth room”-fal­let, bland dem en del med kopp­ling­ar till lan­dets po­li­tik-, af­färs- och kul­tu­re­lit. Bland an­nat le­der spå­ren till lan­dets mil­jard­ge­ne­re­ran­de pop­mu­si­k­in­du­stri.

Det hand­lar om en se­rie hem­li­ga chatt­rum på den kryp­te­ra­de text­med­de­lan­de­ap­pen Te­le­gram, där tu­sen­tals ano­ny­ma an­vän­da­re lad­dat upp och id­kat by­tes­han­del med in­te ba­ra grov por­no­gra­fi, ut­an ock­så med bil­der på över­grepp mot barn och till och med tor­tyr. Be­sö­kar­na har av­krävts över­grepps­bil­der och na­ken­fo­to­gra­fi­er som ”in­trä­des­prov” för att få åt­komst till de pri­va­ta chattrum­men – det­ta för att ska­pa håll­ha­kar så­väl på an­vän­da­re som på otur­sam­ma oskyl­di­ga som lu­rats med i sy­ste­met för att ska­pa ett stän­digt flö­de av nytt, mer ex­tremt ma­te­ri­al.

All por­no­gra­fi olag­lig

Som bak­grund kan näm­nas att al­la for­mer av por­no­gra­fi är olag­li­ga i Syd­ko­rea. Det har ska­pat en flo­re­ran­de svart mark­nad av kryp­te­ra­de, ano­ny­ma webb­si­dor, chat­tar och dis­kus­sions­fo­rum som blan­dar ma­te­ri­al som vi i Fin­land skul­le se som re­la­tivt nor­malt med ex­trem­ma­te­ri­al som är olag­ligt och ta­bu ock­så här. Lan­det har ock­så ett lång­va­rigt pro­blem med så kal­la­de smyg­film­nings­ö­ver­grepp, där sex­för­bry­ta­re gill­rar hem­li­ga ka­me­ror till ex­em­pel i dam­kläd­bu­ti­kers om­kläd­nings­rum och se­dan spri­der fil­mer­na på nä­tet.

Fe­no­me­net är in­te helt obe­kant här i Fin­land, bland an­nat MTV-pro­fi­len Axl Smith åk­te fast för nå­got lik­nan­de i ett upp­märk­sam­mat fall, men i Syd­ko­rea är det­ta ett gans­ka van­ligt brott. I dags­lä­get har Se­oul­po­li­sen över tu­sen an­ställ­da som en­bart har i upp­gift att gö­ra raz­zi­or och le­ta ef­ter smyg­film­nings­ka­me­ror i den syd­ko­re­ans­ka hu­vud­sta­den.

Or­det slav på ar­men

Nam­net på chattrum­met – ”Nth Room” – syf­tar på att det är den ”n:te” el­ler ”sista” ni­vån i sy­ste­met, där ”ni­vå­er­na” av allt hem­li­ga­re och allt mer ex­klu­si­va och ex­tre­ma chatt­rum är som en mo­dern vir­tu­ell ver­sion av Dan­tes hel­ve­te.

Och som sagt går ma­te­ri­a­let över al­la grän­ser. Ett ex­em­pel som är re­la­tivt milt jäm­fört med sa­ker jag in­te alls vill näm­na, men som än­då il­lu­stre­rar gra­den av mi­so­gyn sa­dism, är att ”Nth Rooms” hu­vud­ad­mi­ni­stra­tor Cho Joo-Bin bru­ka­de be­ord­ra kvin­nor att ris­ta in or­det ”slav” på ar­men med en kniv. Cho Joo-Bin är en av de få åta­la­de vars iden­ti­tet dom­sto­len av­slö­jat ef­ter all­män­na på­tryck­ning­ar.

Hit­tills har ett hund­ra­tal per­so­ner ar­re­ste­rats, men den folk­li­ga ils­kan är om­fat­tan­de då det finns fle­ra tu­sen­tals an­vän­da­re som be­vis­li­gen be­sökt chattrum­men. Till sa­ken hör att Syd­ko­rea är ett ex­tremt hi­e­rar­kiskt klas­sam­häl­le där de ri­ka står långt över de fat­ti­ga, nå­got som bland an­nat skild­ras i den syd­ko­re­ans­ka re­gis­sö­ren Bong Joon-Hos Oscars­be­lö­na­de thril­ler Pa­ra­si­te. Lan­det är ock­så sten­hårt kon­ser­va­tivt och pat­ri­ar­kalt.

Ma­jo­ri­te­ten av ”Nth Rooms” of­fer är där­e­mot fat­ti­ga unga kvin­nor som fo­ru­mets ad­mi­nist­ra­tö­rer lu­rat på na­ken­bil­der med löf­ten om peng­ar el­ler an­ställ­ning­ar. Se­dan har kvin­nor­na lu­rats in i en fäl­la där ad­mi­nist­ra­tö­rer­na ut­pres­sat dem på allt mer ex­tremt ma­te­ri­al med hot om att vi­sa de re­dan tag­na bil­der­na för flic­kor­nas fa­mil­jer el­ler nu­va­ran­de ar­bets­gi­va­re.

Iskall so­ci­o­pa­ti

Den som läst Ma­til­da Gustafs­sons re­por­ta­ge­bok Klub­ben kän­ner igen dy­na­mi­ken där skam, makt och in­fly­tan­de an­vänds för att spin­na ett segt och håll­bart skydds­nät ge­nom en makt- och kul­tu­re­lit som se­dan kan skyd­da en en­trä­gen för­ö­va­re för kon­se­kven­ser­na av grova kränk­ning­ar och över­grepp.

Men den is­kal­la, me­to­dis­ka so­ci­o­pa­ti med vil­ken Cho Joo-Bin och hans hant­lang­a­re byggt upp sitt vir­tu­el­la tor­ty­rim­pe­ri­um och de brott som de be­gått mot hund­ra­tals, kanske tu­sen­tals kvin­nor, får Je­an-Clau­de Ar­nault att fram­stå som ett pa­te­tiskt krog­fyl­lo.

Det är kanske lätt att ex­o­ti­se­ra och kopp­la ihop den ex­tre­ma ni­vån på brot­ten i Nth Room-här­van med de drag i det syd­ko­re­ans­ka sam­häl­let som för oss känns ex­tra främ­man­de. Men den här sor­tens fe­no­men har för­gre­ning­ar ock­så i det tryg­ga Nor­den.

Jag nämn­de re­dan Je­an-Clau­de Ar­nault och Axl Smith, men det kan näm­nas att de chatt-ap­par som spred Nth Room finns att lad­da ner ock­så i Fin­land. Re­port­rar­na som av­slö­ja­de här­van har själ­va sagt att de upp­skat­tar att cir­ka hälf­ten av chattrum­mets be­sö­ka­re log­ga­de in från and­ra län­der.

För 120 år se­dan, 1900, upp­för­des Hen­rik Ib­sens dra­ma Gen­gång­a­re i Ber­lin. Många teat­rar väg­ra­de spe­la pjä­sen på grund av dess fri­språ­ki­ga be­hand­ling av in­cest och köns­sjuk­do­mar. Ver­ket fick ur­pre­miär först året ef­ter att det ha­de skri­vits och då i Chi­ca­go.

FO­TO: KIM HONG-JI/TT-AP

”Nth Rooms” hu­vud­ad­mi­ni­stra­tor ■ Cho Joo-Bin om­gi­ven av jour­na­lis­ter ut­an­för en po­lis­sta­tion i Se­oul.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.