Oe­nigt om co­ro­nalån in­för topp­mö­te

Bå­de mot­stån­da­re och an­häng­a­re står på sig i stri­den om ge­men­sam­ma eu­roob­li­ga­tio­ner för att mö­ta co­ro­nakri­sens eko­no­mis­ka ef­fek­ter.

Hufvudstadsbladet - - Ny­he­ter - WIKTOR NUMMELIN/TT

På tors­dag ska EU:s per­ma­nen­te rådsord­fö­ran­de Char­les Michel åter­i­gen sam­la stats- och re­ge­rings­che­fer till ett webb­topp­mö­te om co­ro­nakri­sen. Bland an­nat vän­tas sam­tal om hur EU:s näs­ta lång­tids­bud­get ska kun­na an­vän­das.

Di­plo­ma­ter och käl­lor som ny­hets­by­rån Reu­ters ta­lat med räk­nar med att le­dar­na tills vi­da­re som mest kom­mer att kun­na enas om att be kom­mis­sio­nen ta fram fler de­tal­jer.

Fle­ra hårt drab­ba­de län­der i Sy­deu­ro­pa har länge tryckt på för nå­gon form av ”co­ro­na­ob­li­ga­tio­ner”, som skul­le gö­ra det möj­ligt för al­la eu­ro­län­der att lå­na för sam­ma kost­nad, oav­sett hur bra el­ler då­lig den eg­na eko­no­min är. Mot­stån­dar­na i fram­för allt Ös­ter­ri­ke och Ne­der­län­der­na står dock på sig.

– Vi av­vi­sar helt idén om att gö­ra skul­der­na ge­men­sam­ma, i stil med co­ro­na­ob­li­ga­tions­mo­del­len, sä­ger Ös­ter­ri­kes för­bunds­kans­ler Se­basti­an Kurz på tis­da­gen, en­ligt ny­hets­by­rån APA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.