Fi­fa: Dam­fot­bol­lens mil­jard­sats­ning står fast

I hös­tas gjor­de In­ter­na­tio­nel­la fot­bolls­för­bun­det (Fi­fa) en mil­jard­sats­ning på dam­fot­bol­len för de kom­man­de fy­ra åren. Den står fast trots co­ro­nakri­sen, sä­ger Fi­fas ord­fö­ran­de Gi­an­ni In­fan­ti­no.

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT

I hös­tas med­de­la­de Fi­fa att man ska läg­ga to­talt 1 mil­jard dol­lar (knappt 1 mil­jard eu­ro) på dam­fot­bol­len de kom­man­de fy­ra åren, en dub­ble­ring av det ti­di­ga­re bud­ge­te­ra­de be­lop­pet.

Det är in­te ak­tu­ellt att skä­ra i den in­ve­ste­ring­en, trots ett pres­sat eko­no­miskt lä­ge till följd av den på­gåen­de co­ro­na­pan­de­min, för­säk­rar nu Fi­fa.

Alar­me­ran­de rap­port

– Den här fi­nan­sie­ring­en har Fi­fa re­dan för­bun­dit sig till, och den kom­mer in­te att på­ver­kas av co­vid-19-kri­sen. Peng­ar­na kom­mer att in­ve­ste­ras i en rad om­rå­den på dam­si­dan, som täv­ling­ar, kom­pe­tens­ut­veck­ling, le­dar­skap, pro­fes­sio­na­li­se­ring och tek­nisk ut­veck­ling, sä­ger en ta­les­per­son för Fi­fa till The Gu­ar­di­an.

Det är väl­kom­na ny­he­ter för dam­fot­bol­len, som sägs va­ra ex­tra ut­satt när i prin­cip all id­rott står still. För­ra vec­kan släpp­te in­ter­na­tio­nel­la spe­lar­fac­ket Fif­pro en rap­port där man lar­ma­de om att he­la dam­fot­bol­lens ex­istens är närapå ho­tad av co­ro­nakri­sen.

”Dam­fot­bol­len in­klu­de­ras”

– Ty­värr har dam­fot­bol­len, fram­för allt i vis­sa de­lar av värl­den, in­te sam­ma sta­tus som herr­fot­bol­len. Och då är det där man skär ner, sa­de Ca­ro­li­ne Jöns­son, ti­di­ga­re svensk lands­lags­mål­vakt och i dag sty­rel­se­le­da­mot på Fif­pro, till TT an­gå­en­de rap­por­ten.

Det har ock­så ut­tryckts oro för att dam­si­dan in­te in­klu­de­ras när Fi­fa läg­ger fram sin kris­plan för fot­bol­len un­der pan­de­min.

– Fi­fa job­bar just nu för att kun­na hjäl­pa fot­bol­len run­tom i värl­den, dam­fot­bol­len in­klu­de­rad. Ex­akt hur den här hjäl­pen kom­mer att se ut dis­ku­te­ras just nu i sam­råd med med­lems­för­bud, kon­fe­de­ra­tio­ner och and­ra in­tres­sen­ter, sä­ger Fi­fas ta­les­per­son.

FO­TO: ALESSANDRA TARANTINO/TT-AP

VM 2019 blev en suc­cé, bå­de vad gäl­ler åskå­da­re på mat­cher­na i Frank­ri­ke och tv-tit­tan­de. 1,2 mil­jar­der män­ni­skor run­tom i värl­den såg mäs­ter­ska­pet på tv el­ler via di­gi­ta­la platt­for­mar. USA tog hem ti­teln ef­ter en im­po­ne­ran­de in­sats i tur­ne­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.