Mu­se­er­na får fler års­ver­ken

Hufvudstadsbladet - - Kul­tur - Hbl

Un­der­vis­nings- och kul­tur­mi­ni­s­te­ri­et har fat­tat ett kom­plet­te­ran­de be­slut gäl­lan­de mu­se­er­nas års­ver­ken och fi­nan­sie­ring­en av mu­se­er med riks­an­svar. Mu­se­er­nas stat­san­de­lar ökar med sam­man­lagt 1 257 566 eu­ro för 2020.

Ge­nom be­slu­tet ut­ö­kas mu­se­er­nas års­ver­ken med 42,5 års­ver­ken för vil­ka det ut­be­ta­las en stat­san­del på 37 pro­cent. Ef­ter be­slu­tet upp­går det sam­man­lag­da an­ta­let kal­ky­le­ra­de års­ver­ken som läggs till grund för mu­se­er­nas stat­san­de­lar till 1 292,5 års­ver­ken. Där­till an­vi­sas en höj­ning om sam­man­lagt 100 000 eu­ro till mu­se­er med riks­an­svar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.