Li­vet ef­ter Eter­nal Erec­tion är gott

På sin nya so­lout­gå­va gli­der Sam Hu­ber mel­lan oli­ka gen­rer, lå­ter dem mö­tas och fär­ga varand­ra, fast visst lig­ger fun­ken fort­fa­ran­de i bot­ten.

Hufvudstadsbladet - - Kul­tur - HEN­RIK JANS­SON

FUNK

Sam Hu­ber

Gra­vi­ty In­sa­ni­ty (True Groo­ve Re­cords)

Ef­ter att han för någ­ra år se­dan la­de sin grupp Eter­nal Erec­tion på is, har Sam Hu­ber bred­dat sin mu­si­ka­lis­ka spel­plan. På tred­je so­lout­gå­van Gra­vi­ty In­sa­ni­ty gli­der han mel­lan oli­ka stil­rikt­ning­ar, lå­ter dem mö­tas och fär­ga varand­ra, ock­så om det fort­fa­ran­de är fun­ken som lig­ger i bot­ten.

Un­der so­lo­kar­riä­ren har han spe­lat in sin mu­sik i USA till­sam­mans med skiv­bo­la­get True Groo­ves ru­ti­ne­ra­de hus­band The True Groo­ve All Stars, och det är up­pen­bart att ke­mi­er­na mel­lan samt­li­ga ak­tö­rer fun­ge­rar; sväng­en är själv­klar och ut­tryc­ket ex­akt, sam­ti­digt som det ock­så ges ut­rym­me för kre­a­tiv fri­het.

Pro­du­cen­ten To­mas Donc­ker kom in i bil­den på fö­re­gå­en­de ski­va Top of the World, och via ho­nom har nu ock­så ett par stu­di­o­rä­var från Pub­lic Ene­my-kret­sen fått vik­ti­ga rol­ler – en­ligt vad Hu­ber själv be­rät­tat var det Stud­dah Mans be­ats som la­de grun­den för he­la det fort­sat­ta låt­skri­van­det.

Hu­ber går dan­sant ut med par­tylå­tar­na No Pres­su­re och Rough And Tough, men se­dan to­nas fes­ten ner via den klas­sis­ka jazz­bal­la­den Cocoon. Då kom­mer vi näs­tan över­ras­kan­de långt bort från de het­si­ga dans­gol­ven, men det vi­sar sig att Hu­ber ut­an pro­blem kan an­pas­sa sin mör­ka stäm­ma ock­så till det här mju­ka­re for­ma­tet.

Min per­son­li­ga fa­vo­rit är Not Sca­red of You, med ett gi­tarr­soundan­de riff som trots soul­käns­lan rentav kan le­da tan­kar­na till Rol­ling Sto­nes – och dess­utom anar man en fläkt av Bowie i vers­sång­en. En rik­tigt ef­fek­tiv rock­låt med hit­po­ten­ti­al, helt en­kelt.

Och en otip­pad co­ver­ver­sion av Nick Dra­kes gam­la go­ding Ri­ver Man har lagts in som smak­full av­slut­ning på pa­ke­tet. Helt klart har Hu­ber hjär­tat med i sin tolk­ning, och frå­gan är om han in­te nu ock­så all­mänt ta­get sjung­er mer av­slapp­nat och med stör­re fo­ku­se­ring på tex­ter­na än nå­gon­sin ti­di­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.