Dyr co­ro­na­no­ta för Helsing­fors

Hufvudstadsbladet - - Front Page - MA­RIA GESTRIN-HAGNER ma­ria.gestrin-hagner@ksf­me­dia.fi

Co­ro­na­vi­ru­set drab­bar Helsing­fors ex­tra hårt: Dels för att de fles­ta upp­da­ga­de fal­len finns i Helsing­fors, dels för att hu­vud­sta­dens många ser­vice­fö­re­tag hör till dem som drab­bats all­ra värst av re­strik­tio­ner­na. Sti­gan­de vårdut­gif­ter i kom­bi­na­tion med si­nan­de in­täk­ter be­ty­der ett hål på en halv mil­jard i sta­dens kas­sa­kis­ta.

Helsing­fors drab­bas ex­tra hårt av co­ro­nae­pi­de­min. Dels på grund av att hu­vud­sta­den har fler fall av co­ro­na än nå­gon an­nan ort i Fin­land, dels för att sta­dens ser­vice­fö­re­tag drab­bats hårt. Helsing­fors borg­mäs­ta­re Jan Va­paavu­o­ri upp­skat­tar att hu­vud­sta­den går back mel­lan 500 och 600 mil­jo­ner på grund av kri­sen.

Helsing­fors med al­la fö­re­tag i ser­vicebran­schen drab­bas ex­tra hårt eko­no­miskt på grund av co­ro­nae­pi­de­min.

– Kri­sen får yt­terst sto­ra följ­der för sta­dens eko­no­mi. Vårdut­gif­ter­na skju­ter i höj­den, sam­ti­digt som skat­teut­gif­ter, bil­jettin­täk­ter och oli­ka av­gif­ter mins­kar, grä­mer sig Helsing­fors borg­mäs­ta­re Jan Va­paavu­o­ri som på tis­dags­kväl­len höll sin åter­kom­man­de nät­sän­da lä­ge­sö­ver­sikt med an­led­ning av far­so­ten.

Va­paavu­o­ris stab har kal­ky­le­rat vad co­ro­nae­pi­de­min be­ty­der för sta­dens fi­nan­ser och re­sul­ta­tet är ned­slå­en­de. Ifall be­gräns­ning­ar­na va­rar i tre må­na­der får sta­den 340 mil­jo­ner eu­ro mind­re i skat­tein­täk­ter sam­ti­digt som vårdut­gif­ter­na sti­ger med 200 mil­jo­ner eu­ro. Eko­no­min an­strängs yt­ter­li­ga­re av att allt fär­re åker kol­lek­tivt vil­ket or­sa­kar ett hål på mel­lan 80 och 150 mil­jo­ner i Helsing­fors­re­gi­o­nens tra­fiks, HRT:s eko­no­mi. Yt­ter­li­ga­re går sta­den mis­te om 30 mil­jo­ner eu­ro i hy­resin­täk­ter.

De to­ta­la kost­nads­ef­fek­ter­na av Co­ro­nae­pi­de­min för Helsing­fors be­döms för stun­den lig­ga på mel­lan 500 och 600 mil­jo­ner eu­ro mi­nus, vil­ket mot­sva­rar ett in­komst­bort­fall på fy­ra pro­cent. Kal­ky­ler­na ut­går ifrån att ra­set i bnp blir fem pro­cent. Men sjun­ker bnp mer än så, vil­ket ock­så är fullt möj­ligt, ser Helsing­fors ut­sik­ter än mer pes­si­mis­tis­ka ut.

Da­gis­per­so­nal och barn har smit­tats

Utö­ver att äldre­bo­en­den i Helsing­fors har drab­bats av co­ro­na, står det nu ock­så klart att vi­ru­set har på­träf­fats i 18 dag­hem i hu­vud­sta­den. 24 an­ställ­da och två da­gis­barn har tes­tat po­si­tivt för vi­ru­set. Be­döm­ning­en är att de smit­ta­de som job­bar på dag­hem i hu­vud­sak har bli­vit smit­ta­de på fri­ti­den.

För stun­den går ba­ra en li­ten del av da­gis­bar­nen i Helsing­fors, cir­ka 20 pro­cent, på da­gis, me­dan res­ten har hål­lits hem­ma av si­na för­äld­rar.

FO­TO: LEHTIKUVA/ LIN­DA MANNER

Ba­ra en fem­te­del av Helsing­fors da­gis­barn går på da­gis för stun­den, me­dan det sto­ra fler­ta­let är hem­ma på grund av co­ro­nae­pi­de­min. Än­då har vi­ru­set på­träf­fats på 18 dag­hem i hu­vud­sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.