Co­ro­na­mil­jar­den näs­tan slut

Näs­tan 40 bo­lag har fått hjälp med si­na co­ro­na­re­la­te­ra­de lik­vi­di­tets­pro­blem av Fin­lands Bank. Central­ban­ken ger in­te ut upp­gif­ter om vil­ka fö­re­tag det är frå­ga om.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HENRI FORSS/SPT

Central­ban­ken Fin­lands Bank har an­vänt störs­ta de­len av den mil­jard som man av­satt för att kö­pa fö­re­tagscer­ti­fi­kat för att stö­da fö­re­tag un­der co­ro­nakri­sen, med­de­la­de che­f­di­rek­tör Ol­li Rehn på ons­da­gen.

– Vi in­led­de kö­pen för to­talt 500 mil­jo­ner eu­ro i mit­ten av mars. Strax där­ef­ter öka­de vi dem till 1000 mil­jo­ner. Störs­ta de­len av den sum­man är nu an­vänd, sä­ger Rehn.

To­talt har ban­ken köpt fö­re­tagscer­ti­fi­kat av 36 bo­lag. Det ty­pis­ka vär­det per köp har le­gat på kring 10 mil­jo­ner eu­ro. Ban­ken ger in­te ut upp­gif­ter på vil­ka fö­re­tag som in­gått i köp­pro­gram­met.

– Vi har köpt fö­re­tagscer­ti­fi­kat av bå­de be­tyg­sat­ta och ic­ke-be­tyg­sat­ta fö­re­tag som upp­fyl­ler vå­ra eg­na kri­te­ri­er. Störs­ta de­len av fö­re­ta­gen som fun­ge­rar på mark­na­den för fö­re­tagscer­ti­fi­kat är sto­ra el­ler me­del­sto­ra.

Fö­re­tagscer­ti­fi­kat är i prak­ti­ken skul­debrev som sto­ra och me­del­sto­ra fö­re­tag emit­te­rar för att säk­ra kort­sik­tig fi­nan­sie­ring. I skul­debre­vet ut­lo­var fö­re­ta­get en viss rän­ta mot en viss sum­ma peng­ar.

I van­li­ga fall är det ban­ker och sto­ra in­sti­tu­tio­nel­la pla­ce­ra­re som kö­per fö­re­tagscer­ti­fi­kat. Fin­lands Bank be­slöt att in­le­da kö­pen när co­ro­nakri­sens eko­no­mis­ka im­pli­ka­tio­ner blev up­pen­ba­ra och ban­ker­na och pla­ce­rar­na drog sig un­dan från mark­na­den.

– Där­ef­ter har kö­par­na åter­vänt till mark­na­den och för när­va­ran­de fun­ge­rar den bra. Men vi föl­jer så klart med si­tu­a­tio­nen, sä­ger Rehn.

En­ligt Rehn har kö­pen gag­nat även mind­re fö­re­tag, ef­tersom ban­ker­na och de in­sti­tu­tio­nel­la pla­ce­rar­na då kan an­vän­da sitt ka­pi­tal för att fi­nan­si­e­ra dem.

Bnp sjun­ker re­jält

Fin­lands Bank har ti­di­ga­re upp­gett att co­ro­nakri­sen krym­per Fin­lands brut­to­na­tio­nal­pro­dukt (bnp) med 5–13 pro­cent. Be­döm­ning­en byg­ger på central­ban­kens eg­na ana­ly­ser.

– I det förs­ta sce­na­ri­ot lyc­kas man kvä­va epi­de­min re­la­tivt snabbt och eko­no­min kan bör­ja åter­häm­ta sig ef­ter tre må­na­der. Då sjun­ker bnp med 5 pro­cent, sä­ger di­rek­tio­nens råd­gi­va­re Lau­ri Ka­ja­no­ja.

– I det and­ra sce­na­ri­ot sak­tar man ned sprid­ning­en av vi­ru­set och re­ge­ring­ens be­gräns­ning­ar på­går fram till bör­jan av hös­ten. Då kan bnp sjun­ka med 13 pro­cent.

En­ligt Ka­ja­no­ja ver­kar det osan­no­likt att det mind­re kost­sam­ma sce­na­ri­ot re­a­li­se­ras. För när­va­ran­de ser det ut som om bnp-ned­gång­en kom­mer att lan­da nå­gon­stans mel­lan sce­na­ri­er­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.