Åbo byg­ger kon­sert­hus vid Au­ra å

Åbo ska få ett nytt stort kon­sert­hus vid Au­ra å. De be­räk­na­de kost­na­der­na för byg­get går lös på över 70 mil­jo­ner eu­ro.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - EMMA STRöMBERG/SPT

Mel­lan Åbo stads­tea­ter och Wä­inö Aal­to­nens mu­se­um vid Au­ra å ska ett nytt kon­sert­hus stå klart år 2024 om allt går en­ligt pla­ner­na. Pla­ne­rings­ar­be­tet har kun­nat dra i gång på all­var ef­ter att Åbo stads­sty­rel­se tog be­slut om pla­ce­ring­en för ett par vec­kor se­dan.

Åbos nu­va­ran­de kon­sert­hus är i stort be­hov av re­no­ve­ring och stads­sty­rel­sens be­slut fö­re­gicks av en fle­ra år lång pro­cess där man gick från ut­gångs­punk­ten att kon­sert­hu­set ska re­no­ve­ras till att det är bäst att byg­ga helt nytt.

Al­li­ans ska hind­ra spräng­da bud­ge­ter

Nu pla­ne­rar Åbo stad kon­kur­rens­ut­sätt­ning­en av bygg­pro­jek­tet. Åbo stads­pla­ne­rings­di­rek­tör Ti­mo Hint­sa­nen be­rät­tar att Åbo kör på en så kal­lad al­li­ans­mo­dell där Åbo stad väl­jer ar­ki­tekt­by­rå och bygg­fir­ma sam­ti­digt, och att des­sa par­ter un­der led­ning av sta­den pla­ne­rar och ge­nom­för byg­get till­sam­mans. Det­ta för att und­vi­ka att kost­na­der­na bör­jar ske­na i ett se­na­re ske­de, vil­ket har hänt i fle­ra bygg­pro­jekt i Åbo.

Hint­sa­nen be­kräf­tar att man med al­li­ans­mo­del­len vill und­vi­ka lik­nan­de bud­get­ka­ta­stro­fer som för bron över järn­vä­gen till eve­ne­mangs­cent­ret Lo­go­mo. Bro­bud­ge­ten har un­der pro­jek­tets gång mer än för­dubb­lats och lig­ger nu på 16 mil­jo­ner eu­ro.

Det nya för­fa­rings­sät­tet in­ne­bär att Åbo stad in­te ut­ly­ser en tra­di­tio­nell ar­ki­tekt­täv­ling för att se­dan gå vi­da­re med att väl­ja en byg­gent­re­pre­nör ut­an de kom­mer som ett pa­ket. Bygg­fir­mor­na väl­jer en ar­ki­tekt­by­rå att sam­ar­be­ta med.

Hint­sa­nen er­kän­ner att det­ta till­vä­ga­gångs­sätt gall­rar bland ak­tö­rer­na.

– Det finns in­te så många bygg­fir­mor som är till­räck­ligt sto­ra för att ta sig an ett så här om­fat­tan­de pro­jekt så det in­ne­bär att det ock­så blir fär­re ar­ki­tekt­för­slag.

Men Hint­sa­nen sä­ger att det kom­mer att sät­tas stor vikt vid ar­ki­tek­tu­ren i kon­kur­rens­ut­sätt­ning­en.

10 000 kvadrat­me­ter stort

Kon­sert­hu­set ska re­sas på Själv­stän­dig­hets­pla­nen som i dags­lä­get är en park mel­lan Åbo stads­tea­ter och konst­mu­se­et Wä­inö Aal­to­nens mu­se­um. Bå­da bygg­na­der­na blev kla­ra på 1960-ta­let.

Hint­sa­nen sä­ger att det är vik­tigt att de om­gi­van­de bygg­na­der­nas ar­ki­tek­tur tas i be­ak­tan­de, men sä­ger ock­så att sta­den in­te vill ge vi­su­el­la rikt­lin­jer ut­an vän­ta på de för­slag som kom­mer in.

Kon­sert­hu­set ska bli över 10 000 kvadrat­me­ter stort, men någ­ra spe­ci­fi­ka höjd- och bredd­mått har än­nu in­te sla­gits fast. Men Hint­sa­nen sä­ger att med tan­ke på att kon­sert­sa­len be­hö­ver va­ra gans­ka hög bör man tillå­ta en hög bygg­nad. Han släng­er fram att ny­byg­get kun­de bli max li­ka högt som stads­tea­terns torn som är 24 me­ter högt.

Omtvis­tat att byg­ga på park­om­rå­de

Pla­ce­ring­en på ett park­om­rå­de har in­te fal­lit i god jord hos al­la. Väns­ter­för­bun­det och Sann­fin­län­dar­na rös­ta­de mot för­sla­get att byg­ga kon­sert­hu­set på Själv­stän­dig­hets­pla­nen, me­dan De grö­na och Sam­lings­par­ti­et rös­ta­de för det vin­nan­de för­sla­get. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na ha­de ve­lat skju­ta upp be­slu­tet med mo­ti­ve­ring­en att man in­te vet hur myc­ket sta­dens eko­no­mi li­der av co­ro­nakri­sen.

Att pla­ce­ra kon­sert­hu­set mel­lan Åbo stads­tea­ter och konst­mu­se­et mo­ti­ve­ra­des bland an­nat med att det bil­dar en fin kul­tur­hel­het som yt­ter­li­ga­re ökar åstran­dens drag­nings­kraft.

Tid­ta­bel­len är stram. Hint­sa­nen sä­ger att det gam­la kon­sert­hu­set är i så­dant skick att det in­te kan an­vän­das många år till. Må­let är att pro­jekt­pla­nen och den de­talj­pla­neänd­ring som krävs för byg­get ska va­ra klart inom ett år så att stads­full­mäk­ti­ge får rös­ta om det fär­di­ga för­sla­get näs­ta vår.

Själ­va byg­get kan in­le­das ti­di­gast år 2022. Men det för­ut­sät­ter att al­la pla­ner går i lås. Om nå­gon över­kla­gar full­mäk­ti­ges be­slut kan pro­jek­tet drö­ja.

Aar­no Kas­vi, pen­sio­ne­rad över­träd­gårds­mäs­ta­re för Bo­ta­nis­ka träd­går­den i Åbo, har re­dan sagt till Åbo Un­der­rät­tel­ser att han tän­ker star­ta en nam­nin­sam­ling mot det pla­ne­ra­de byg­get.

Gam­la kon­sert­hu­set säljs

Det nu­va­ran­de kon­sert­hu­set på

Aning­ais­ga­tan i Åbo cent­rum bygg­des på 1960-ta­let. Kost­nads­be­räk­ning­ar­na för en re­no­ve­ring upp­gick till 60 mil­jo­ner eu­ro och in­te ens för den sum­man skul­le man ha fått den tek­nis­ka stan­dard som för­vän­tas av ett mo­dernt kon­sert­hus, sä­ger Hint­sa­nen.

– Dess­utom in­ne­bär en re­no­ve­ring stör­re ris­ker för oli­ka över­rask­ning­ar.

Pla­nen är att det gam­la kon­sert­hu­set till­sam­mans med bred­vid­lig­gan­de Aning­ais skol­hus säljs till nå­gon som vill ta sig an att re­no­ve­ra kon­sert­hu­set och hit­ta ny an­vänd­ning för bygg­na­den.

Det finns ock­så möj­lig­het till ny­byg­gen på tom­ten.

– Det tor­de in­tres­se­ra, sä­ger Hint­sa­nen.

En täv­ling för att vas­ka fram en ak­tör som vill ut­veck­la om­rå­det pla­ne­ras till hös­ten.

Det finns in­te så många bygg­fir­mor som är till­räck­ligt sto­ra för att ta sig an ett så här om­fat­tan­de pro­jekt så det in­ne­bär att det ock­så blir fär­re ar­ki­tekt­för­slag.

Ti­mo Hint­sa­nen

stads­pla­ne­rings­di­rek­tör

FOTO: EMMA STRöMBERG/SPT

Det nya kon­sert­hu­set ska byg­gas i par­ken bred­vid Åbo stads­tea­ter (i bak­grun­den). Stads­pla­ne­rings­di­rek­tör Ti­mo ■ Hint­sa­nen sä­ger att pla­ner­na fram­skri­der i rask takt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.