Pen­ta­gon: Kim Jong-Un kvar vid mak­ten

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP-REUTERS

En obe­kräf­tad upp­gift på en syd­ko­re­ansk ny­hets­sajt har gett upp­hov till spe­ku­la­tio­ner om att Nord­ko­re­as le­da­re Kim Jong-Un är svårt sjuk. En­ligt Pen­ta­gon är det ingen­ting som ty­der på att dik­ta­torn vår­das på sjuk­hus.

– Jag ut­går från att Kim Jong-Un har full kon­troll över den ko­re­ans­ka kärn­va­pen­mak­ten och de mi­li­tä­ra styr­kor­na, sä­ger den ame­ri­kans­ka ge­ne­ra­len John Hy­ten.

Han tilläg­ger att det in­te finns nå­gon un­der­rät­tel­se­in­for­ma­tion som stöd­jer på­stå­en­det om Kims häl­sa.

Den Syd­ko­re­a­ba­se­ra­de ny­hets­saj­ten Daily NK, som drivs av av­hop­pa­re från Nordkorea, rap­por­te­ra­de un­der tis­da­gen att Kim Jong-Un, som är 36 el­ler 37 år gam­mal, la­des in på sjuk­hus den 12 april. Ar­ti­keln upp­da­te­ra­des dock se­na­re med hän­vis­ning till en en­da ic­ke namn­gi­ven käl­la i Nordkorea, in­te fle­ra käl­lor som ti­di­ga­re upp­getts. En­ligt saj­ten ska dik­ta­torns häl­sa ha för­säm­rats på grund av rök­ning, fet­ma och över­an­sträng­ning.

En­ligt John Hy­ten finns dock ing­en un­der­rät­tel­se­in­for­ma­tion som stöd­jer på­stå­en­det i tid­ning­en, som ti­di­ga­re kri­ti­se­rats för att ha pub­li­ce­rat obe­kräf­ta­de upp­gif­ter.

Spe­ku­la­tio­ner­na om Kims häl­so­till­stånd bör­ja­de ef­ter att han in­te del­ta­git i hög­tid­lig­hål­lan­det av far­fa­dern Kim Il-Sungs fö­del­se­dag den 15 april. Syd­ko­re­as re­ge­ring upp­ger dock att den in­te sett någ­ra ovan­li­ga tec­ken från grann­lan­det i norr, och även Ki­na har av­fär­dat spe­ku­la­tio­ner­na om att dik­ta­torn är sjuk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.