Spor­ten i USA ne­re för räk­ning – NFL-draf­ten en strim­ma ljus

Då id­rotts­värl­den i USA står stil­la blir en vir­tu­ellt ge­nom­förd NFL-draft en höjd­punkt som får sport­fan­tas­ter­na att sam­las kring si­na skär­mar för att få sin hung­er mät­tad.

Hufvudstadsbladet - - Sport - JURI VON BONSDORFF HBL:s med­ar­be­ta­re i USA

se­dan LeBron Ja­mes sa att han ald­rig skul­le spe­la in­för tom­ma läk­ta­re. Nu känns den kom­men­ta­ren som ta­gen ur en an­nan tid och en för­gång­en värld.

I dag får till och med värl­dens bäs­ta bas­ket­spe­la­re lov att ac­cep­te­ra sin li­ten­het in­för det nya co­ro­na­vi­ru­set och skat­ta sig lyck­lig om han över hu­vud ta­get får dra på sig en spel­skjor­ta igen i år.

USA är ett id­rotts­ga­let land. Al­la vet att Su­per­bowl Sun­day är ett av de vik­ti­gas­te na­tio­nel­la da­tu­men i den ame­ri­kans­ka ka­len­dern. March Mad­ness, uni­ver­si­tets­bas­ke­tens playoff, do­mi­ne­rar dis­kus­sio­ner­na i he­la lan­det i ett par vec­kor var­je vår. Ope­ning day i ba­se­ball är en in­sti­tu­tion som fö­re­gås av trä­nings­lä­ger dit ti­o­tu­sen­tals sup­port­rar re­ser med si­na fa­mil­jer för att se la­gen trä­na. Och när NFL in­le­der sä­song­en i sep­tem­ber hål­ler he­la id­rotts­USA an­dan, vil­ket be­ty­der näs­tan två tred­je­de­lar av be­folk­ning­en.

Men nu är all­ting bor­ta och folk är mi­se­rab­la.

Ing­et NHL-playoff i gång. Ing­et slut­spel i bas­ket. Ing­en start i ba­se­ball och inga in­le­dan­de trä­nings­lä­ger för NFL-la­gen.

Det bäs­ta man kan er­bju­da är NFL-draf­ten som går av sta­peln i dag.

En till­ställ­ning där la­gen re­ser­ve­rar de bäs­ta uni­ver­si­tets­spe­lar­na till proffsli­gan lå­ter in­te nöd­vän­digt­vis som det mest in­tres­san­ta eve­ne­mang­et, men i fjol snit­ta­de draf­ten sex mil­jo­ner tv-tit­ta­re un­der tre da­gar och 600 000 fans vall­fär­da­de till Nashvil­le för att fi­ra och fes­ta.

Draf­ten i dag kom­mer att ge­nom­fö­ras vir­tu­ellt. Där spe­lar­na ti­di­ga­re sam­la­des i ett stort rum för att se­dan klätt­ra upp på sce­nen för att pre­sen­te­ras, en ef­ter en, hålls de fram­ti­da stjär­nor­na nu hem­ma. Där lag­led­ning­en och ta­langscou­ter­na ti­di­ga­re satt i si­na kom­man­do­cen­ter för att fat­ta be­slu­ten, är nu var­je in­di­vi­du­ell del av ma­ski­ne­ri­et på skil­da stäl­len och kom­mu­ni­ka­tio­nen sker elektro­niskt. Det är svå­ra­re och sho­wen blir säm­re men hu­vud­upp­dra­get blir upp­fyllt.

Det är så man ock­så har bör­jat tän­ka i de sto­ra ligor­nas hög­kvar­ter och bland klub­bä­gar­na.

Det finns fle­ra mo­del­ler för hur ba­se­ball­sä­song­en kun­de ge­nom­fö­ras i en kor­ta­re va­ri­ant. Den så kal­la­de Ari­zo­na­mo­del­len är den som fått mest pub­li­ci­tet.

En­ligt den skul­le sä­song­en in­le­das i maj och al­la mat­cher spe­las i den he­ta öken­del­sta­ten på oli­ka are­nor ut­an publik, och spe­lar­na och funk­tio­nä­rer­na skul­le le­va iso­le­ra­de i en sorts ”bubb­la” i ho­tell och tes­tas of­ta. Många spe­la­re har re­a­ge­rat av­vi­san­de och ut­tryckt sin mot­vil­ja för den långa se­pa­re­ring­en från fa­mil­jer.

NHL, som fort­fa­ran­de har 189 mat­cher ospe­la­de i grundse­ri­en, grun­nar ock­så feb­rilt på al­ter­na­tiv. Det har rap­por­te­rats att även hoc­key­li­gan fun­de­rar på att an­vän­da sig av ne­utra­la or­ter där co­ro­na­pro­ble­met in­te är li­ka stort som på and­ra håll.

Att spe­la in­för tom­ma läk­ta­re är den giv­na och enk­la mo­del­len, men av allt att dö­ma har nå­gon typ av pro­fi­le­ring av åskå­dar­na ock­så dis­ku­te­rats. En­dast ut­val­da och fris­ka sup­por­ters på läk­tar­na är en tan­ke som Ted Le­onsis, Washing­ton Ca­pi­tals äga­re, in­te fö­re­drar.

– Jag tror in­te på det. Det hand­lar mer om vac­ci­net så att vi in­te mås­te väl­ja ut folk.

Men vac­ci­net kom­mer in­te för­rän 2021 är långt hun­net och från högs­ta håll vill man ha spor­ten till­ba­ka snab­ba­re än så.

– Vi mås­te få vår id­rott till­ba­ka. Jag är ut­led på att se på fjor­ton år gam­la mat­cher, sa pre­si­dent Trump för en tid se­dan.

En­ligt ESPN har han ock­så ut­tryckt en öns­kan att NFL in­le­der sin sä­song i nor­mal ord­ning i sep­tem­ber, med publik. Men han har re­dan fått mot­hugg från borg­mäs­tar­na i Los Ang­e­les, San Fran­ci­sco och New York där man be­fa­rar att sto­ra publi­ke­ve­ne­mang även­ty­rar de fram­steg man gjort för att brom­sa epi­de­min.

I Los Ang­e­les tror man in­te att läk­tar­na fylls till mat­cher för­rän näs­ta år, och åskå­dar­na ver­kar va­ra på sam­ma lin­je. Sju av tio ame­ri­ka­ner sä­ger att de in­te är be­red­da att gå på mat­cher med myc­ket publik in­nan ett vac­cin är ut­veck­lat. Med and­ra ord spe­lar det in­te så stor roll vad Trump, klub­bä­gar­na el­ler spe­lar­na sä­ger. Co­vid-19 be­stäm­mer tak­ten ock­så i spor­ten.

FOTO: RONALD MARTINEZ/ LEHTIKUVA-AFP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.