La Li­ga skän­ker peng­ar till spansk id­rott

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT-REUTERS

Klub­bar­na i Spa­ni­ens två högs­ta fot­bolls­ligor har kom­mit över­ens om att ge yt­ter­li­ga­re 200 mil­jo­ner eu­ro per år un­der de kom­man­de fy­ra åren till läg­re fot­bolls­di­vi­sio­ner och till spansk id­rott.

Än­da se­dan La Li­ga skrev ett nytt och luk­ra­tivt tv-av­tal 2015 har man skänkt 1 pro­cent av si­na in­koms­ter till Spa­ni­ens id­rotts­mi­ni­ste­ri­um.

Det­ta har nu ökats till 2,5 pro­cent en­ligt det nya av­ta­let, me­dan La Li­ga dubb­lar do­na­tio­nen till Spa­ni­ens fot­bolls­för­bund från 1 till 2 pro­cent av in­koms­ter­na.

”Det här hjäl­per id­rott in­te ba­ra i den här co­ro­nakri­sen ut­an för all­tid”, skri­ver La Li­ga i ett ut­ta­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.