Mar­tin Sand­ås

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

● Fa­milj: Frun Hege-Elise och tre barn (Ka­leb 12 år, Re­bec­ka 9 år och Eli­ah 8 år).

● Bor i Aten, Gre­kland, flyt­ta­de från Fin­land 2015.

● Pa­ret är mis­sio­nä­rer. De har i snart 5 år job­bat som vo­lon­tä­rer i en kris­ten eku­me­nisk or­ga­ni­sa­tion (UMU, Ung­dom med upp­gift). De är ut­sän­da av Mis­sions­kyr­kan i Fin­land, som i Gre­kland främst fo­ku­se­rat på att stöd­ja det krist­na ar­be­tet bland flyk­ting­ar.

● De skri­ver även blogg på hem­san­das.wee­bly.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.