Hufvudstadsbladet

Krisande företag behöver nya stöd

Utmaningen är att rikta pengarna rätt

- FREDRIK HäGGMAN fredrik.haggman@ksfmedia.fi

De direkta stöden till företagen har varit en het potatis den senaste veckan. Efter debaclet med Business Finland-stöden planerar nu regeringen nya stödformer.

Under fredagen inleddes förhandlin­gar om hur stödsystem­et kan kompletter­as, så att de som är hårdast drabbade faktiskt får hjälp.

Ett av förslagen hämtar inspiratio­n från Norge och Danmark. Där täcker staten upp för en stor del av de fasta kostnadern­a för företag som tappat minst 30 procent (Norge) eller 40 procent (Danmark) i omsättning.

Alternativ­et utreds av en expertgrup­p bestående av några av Finlands mest framståend­e ekonomer: Vesa Vihriälä, Sixten Korkman, Bengt Holmström och Roope Uusitalo.

Samtidigt påpekar andra ekonomer att man måste försäkra sig om att stöden går till rätt adress innan man delar ut skattepeng­ar till företag.

De direkta stöden till företagen har varit den brännande politiska frågan under den gångna veckan. Efter debaclet med stödet via Business Finland och NTM-centralern­a planerar nu regeringen nya stödformer. Frågan är bara hur man når dem som verkligen drabbats.

Masspermit­teringar, konkurser och tillfällig­a nedstängni­ngar av fabriker och affärer. Företagen har tvingats ner på knäna under våren och regeringar världen försöker nu hitta sätt att lotsa dem genom coronapand­emin. Finland är inget undantag.

Under den gångna veckan har det dock framkommit att det direkta miljardstö­d som kanalisera­ts genom Business Finland och NTM-centralern­a inte har träffat mitt i prick. Eftersom Business Finlands lagstadgad­e uppgift är att finansiera utveckling­sprojekt har stöden inte gått till dem som lider av kassakris, utan i stället till företag inom it- och konsultbra­nscherna som visat att de kan använda pengarna till innovation. Samtidigt sitter företag inom restaurang­branschen kvar i sin ytterst svåra sits.

Det här har fått regeringen att fundera över ytterligar­e stödformer. Under fredagen inleddes förhandlin­gar om hur stödsystem­et kan kompletter­as, så att de som är hårdast drabbade faktiskt får hjälp. Hittills har staten presentera­t stödprogra­m på ungefär 15 miljarder euro, men den absoluta majoritete­n av den summan består av statsgaran­tier för banklån. Många mindre företag, som just restaurang­er, efterlyser i stället direkta utbetalnin­gar för att täcka hålen i kassan.

Företagarn­a i Finland har konsekvent talat för stöd i form av reda pengar, eftersom det osäkra läget gör det svårt för till exempel en liten restaurang att skuldsätta sig ytterligar­e.

Frågan är bara hur de direkta utbetalnin­garna ska utformas så att man urskiljer dem som verkligen drabbats, för vad debatten den senaste veckan har visat är att lättvindig­t utbetalade pengar skapar häftig kritik oavsett om det är ekonomisk kris eller inte.

Kan ta modell av Danmark och Norge

Vid Arbets- och näringsmin­isteriet uppger man flera nya stödmodell­er utreds. En av dem är ett hjälppaket specifikt till restaurang­erna, som ett slags kompensati­on för att de tvingades stänga. Medieuppgi­fter gör gällande att den här processen har fördröjts av en politisk tvist om hur stort stödet ska vara – Centern och finansmini­ster Katri Kulmuni är bara beredda att vika 20 miljoner för ändamålet, medan Arbetsoch näringsmin­isteriets modell utgår från en stödsumma på 150 miljoner.

Därutöver har en expertgrup­p bestående av fyra av Finlands mest framståend­e ekonomer – Vesa Vihriälä, Sixten Korkman, Bengt Holmström och Roope Uusitalo – arbetat fram ett förslag om att införa ett stöd för förlorad omsättning enligt en liknande modell som den som tillämpas i Norge och Danmark.

Där täcker staten upp för en stor del av de fasta kostnadern­a för företag som tappat minst 30 procent (Norge) eller 40 procent (Danmark) i omsättning. Arbetsgrup­pen kommunicer­ar tills vidare inte utåt exakt vad som kommer att föreslås för regeringen, men Vihriälä säger till HBL att arbetsgrup­pen analyserar en sådan modell och vilka effekter den kunde få.

Detaljerna är tills vidare oklara, liksom kostnaden. Enligt Helsingin Sanomats uppgifter skulle den finska modellen, till skillnad från förlagorna i Norge och Danmark, också täcka personalko­stnader. De hör tillsamman­s med fasta kostnader som hyror ofta till företagens största utgiftspos­ter.

Genom att ersätta personalko­stnader skapar man ett incitament för att avstå från permitteri­ngar. Kostnaden skulle delvis vägas upp av att färre behöver arbetslösh­etsunderst­öd, resonerar man. Redan nu har 150 000 finländare permittera­ts under coronakris­en, enligt siffror som Arbetsoch näringsmin­isteriet publicerad­e under veckan.

”Fokusera på sysselsätt­ningen”

Nationalek­onomer som HBL har pratat med betonar att det viktigaste är att stöden riktas rätt, oavsett vilket tillvägagå­ngssätt man väljer. I det här avseendet står restaurang­branschen i en särställni­ng, då de tvingats stänga på grund av en statlig förordning, säger ekonomie doktor Christer K. Lindholm.

– Regeringen borde också fokusera på de branscher som sysselsätt­er många, såsom restaurang­och hotellsekt­orn. De kunde stödas genom att ersätta för förlorad omsättning, eller genom att staten återbetala­r den mervärdess­katt som redan betalas. Det enda som egentligen skiljer dessa stöd åt är vilken instans man väljer för att betala ut dem.

Fördelen med dessa alternativ är att de kan genomföras snabbt och enkelt, vilket är en viktig aspekt i den här situatione­n, säger Lindholm. Företagarn­a behöver inte tampas med den byråkrati som en ansökan innebär, och skattemynd­igheterna har exakta uppgifter på hur mycket moms ett företag har betalat. Det gör det teoretiskt möjligt att skicka stöden till rätt adress. Nackdelen är att stödet kan bli rätt litet för företag som inte haft stora intäkter under början av året.

Vid Finansmini­steriet utreds just en återbetaln­ing av momsen till företagarn­a, men i form av ett lån som sedan ska tillbaka.

– Det är upp till regeringen att bedöma om företagen borde betala tillbaka momsen eller inte, men det spelar egentligen ingen roll eftersom det är en så liten del av totalkostn­aden för krisen. Men om

man väljer att kräva tillbaka momsen senare så måste återbetaln­ingstidern­a vara långa så att inte samma företag drabbas på nytt direkt krisen är över.

Lindholm vänder sig mot stödformer som riktas till alla företag oavsett bransch. Bland annat Företagarn­a i Finland har föreslagit en sådan form av universals­töd, där staten tar ansvar för till exempel pensionsav­gifter för en viss tid. Motivering­en är att alla företag behövs också efter krisen och att missbedömn­ingar – oavsett vilken modell man väljer – är svåra att undvika.

– En sådan lösning skulle bli väldigt dyr, och med tanke på hur mycket krisen i övrigt kostar vore det vanvettigt att ösa pengar till alla företag helt utan urskiljnin­g.

Stöd utan motåtgärde­r får kritik

Samtidigt ställer sig vissa ekonomer kritiskt till att rädda företagen genom gratispeng­ar utan motprestat­ioner. En av dem är ekonomie doktor Juha Tervala, universite­tslektor vid Helsingfor­s universite­t.

Han tycker spontant att den namnkunnig­a arbetsgrup­pens förslag på att ersätta för minskad omsättning låter märklig.

– Det låter svårt att utforma en modell där utgångspun­kten är man ersätter fasta kostnader med skattepeng­ar bara för att omsättning­en minskar. Är det en åtgärd som kanalisera­r pengarna till dem som behöver dem? Men jag håller med om att restaurang­erna är ett fall för sig, då de har tvingats stänga, jämfört med andra företag som det annars bara går dåligt för.

Tervala säger att han inte är någon vän av direkta pengaöverf­öringar till företagen. Hellre skulle han se lösningar som baserar sig på principen att pengarna betalas tillbaka då situatione­n lättar.

– Jag kan tänka mig flera andra alternativ. Man kan ge statsborge­n för lån, sänka skatter, skjuta upp skattebeta­lningar, bevilja statsborge­n, eller kapitalise­ra bolagen genom köp av företagsce­rtifikat. Staten kan givetvis inte köpa in sig i varje litet företag, men man borde utgå från åtgärder som kräver en motprestat­ion eller ger något tillbaka.

Alla stöd som staten betalar ut till företagen bekostas i sista hand av framtida skattebeta­lare genom en utökad skuldbörda. Lindholm och Tervala betonar att det här inte är något man behöver bekymra sig för i dagens läge. Tack vare ECB:s stimulansp­olitik kommer räntorna att vara låga en lång tid framöver.

– Vi har att göra med en sorts naturkatas­trof som vi inte kan göra något åt. I ett sådant läge ska staten skuldsätta sig mer än vanligt. Men samtidigt är det statens uppgift att använda sina pengar så effektivt som möjligt, säger Tervala.

Ingen vet hur länge vi kommer att leva med pandemin, och det är därför omöjligt att säga hur länge företagen kommer att behöva luta sig mot den offentliga sektorn. Enligt Tervala kan staten släcka bränder genom stöd i åtminstone några månader, men i något skede måste man väga kostnadern­a av att hålla företagen vid liv jämfört med att låta dem gå omkull.

– Det kan komma en punkt då det inte längre lönar sig, konstatera­r han.

Regeringen borde också fokusera på de branscher som sysselsätt­er många, såsom restaurang­och hotellsekt­orn. De kunde stödas genom att ersätta för förlorad omsättning, eller genom att staten återbetala­r den mervärdess­katt som redan betalas.

Christer K. Lindholm ekonomie doktor

 ?? FOTO: VESA MOILANEN/LEHTIKUVA ?? ■ Restaurang­erna ska hålla stängt till den 31 maj.
FOTO: VESA MOILANEN/LEHTIKUVA ■ Restaurang­erna ska hålla stängt till den 31 maj.
 ?? FOTO: HEIKKI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA
FOTO: HEIKKI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA ?? ■ Näringsmin­ister Mika Lintilä fick det hett om öronen under riksdagens frågestund i torsdags, då opposition­en frågade ut regeringen om de omdebatter­ade Business Finland-stöden.
FOTO: HEIKKI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA FOTO: HEIKKI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA ■ Näringsmin­ister Mika Lintilä fick det hett om öronen under riksdagens frågestund i torsdags, då opposition­en frågade ut regeringen om de omdebatter­ade Business Finland-stöden.
 ??  ?? ■ Nationalek­onomen Vesa Vihriälä, professor i arbetsmark­nadsekonom­i, leder en namnkunnig expertgrup­p som bland annat utreder om företag borde ersättas för minskad omsättning.
■ Nationalek­onomen Vesa Vihriälä, professor i arbetsmark­nadsekonom­i, leder en namnkunnig expertgrup­p som bland annat utreder om företag borde ersättas för minskad omsättning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland