4 000 kilo­me­ter lands­väg får ny yta

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Cir­ka 4 000 kilo­me­ter vä­gy­ta för­ny­as i som­mar. Jäm­fört med de se­nas­te åren är det ex­cep­tio­nellt myc­ket be­lägg­ning som för­ny­as i år.

– I fjol be­la­des lands­vä­gar på en sträc­ka om cir­ka 1 700 kilo­me­ter. Sträc­kan var hi­sto­riskt kort. I år be­läggs be­tyd­ligt mer än så. En­ligt da­gens uppskatt­ning­ar kan vi be­läg­ga cir­ka 4 000 kilo­me­ter, be­rät­tar Magnus Ny­gård, di­rek­tör för drift och un­der­håll vid Tra­fik­leds­ver­ket, i ett press­med­de­lan­de.

Ny­gård upp­skat­tar där­med att re­pa­ra­tions­skul­den för lands­vä­gar­na in­te ökar i år.

I år står cir­ka 200 mil­jo­ner eu­ro till för­fo­gan­de för re­pa­ra­tion av be­lag­da lands­vä­gar. Av be­lop­pet går cir­ka 40 mil­jo­ner eu­ro åt till att re­pa­re­ra be­lägg­nings­ska­dor och för­nya väg­mar­ke­ring­ar. På grund av den mil­da vin­tern in­leds ar­be­tet nå­got ti­di­ga­re än nor­malt.

Man kom­mer vid be­hov ock­så att för­bätt­ra väg­kon­struk­tio­ner­na och tork­ning­en av dem.

– Vi tror att det här kom­mer att för­länga be­lägg­ning­ar­nas livscy­kel. Dess­utom strä­var vi ef­ter att re­pa­re­ra me­ra be­lägg­ning­ar på gång- och cy­kel­ba­nor, sä­ger Ny­gård.

Be­lägg­nings­ar­be­te­na kan un­der­lät­tas av att tra­fik­mäng­der­na på många väg­av­snitt är mind­re än nor­malt på grund av co­ro­nakri­sen. Det här kan ock­så un­der­lät­ta för dem som rör sig på vägar­na, då det in­te upp­står li­ka långa kö­er vid väg­ar­bets­plat­ser­na.

Vä­gan­vän­da­re kan föl­ja med var ar­be­ten ut­förs via Tra­fik­leds­ver­kets kart­tjänst på nä­tet. Kar­tan upp­da­te­ras när be­lägg­nings­pro­gram­men pre­ci­se­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.