Mi­ni­ste­ri­um re­do dis­ku­te­ra lät­ta­re be­gräns­ning­ar

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et och In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd har ge­men­samt fram­ställt en lä­ges­rap­port över co­ro­na­si­tu­a­tio­nen i Fin­land.som vi­sar att epi­de­mins fram­fart sak­tats ner märk­bart i Fin­land. Epi­de­min fram­skri­der ock­så märk­bart lång­sam­ma­re än i öv­ri­ga grann­län­der. En så pass kraf­tig av­matt­ning för­läng­er epi­de­min av­se­värt. En ut­dra­gen co­ro­nae­pi­de­mi kan i sin tur öka ris­ken för en stor and­ra epi­de­mi­våg se­na­re, med­de­lar So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et.

Fin­lands häl­so- och sjuk­vård kla­rar bra av det nu­va­ran­de lä­get, och tack va­re de rå­dan­de re­strik­tio­ner­na har sjuk­vår­den in­te på nå­got håll i lan­det hit­tills bli­vit över­be­las­tad.I jäm­fö­rel­se med grann­län­der har Fin­land lyc­kats hål­la död­lig­he­ten bland den äld­re de­len av be­folk­ning­en på en märk­bart läg­re ni­vå än grann­län­der­na.

Nu­lä­get öpp­nar en­ligt mi­ni­ste­ri­et upp för dis­kus­sion om att luck­ra upp rå­dan­de be­gräns­ning­ar. Hä­van­det av dem mås­te än­då ske steg­vis och ef­fek­ter­na mås­te föl­jas med nog­grant.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.