Dyst­ra ut­sik­ter för nä­rings­li­vet

Tjäns­te­sek­torn har drab­bats värst av den eko­no­mis­ka kri­sen, vi­sar Nä­rings­li­vets ba­ro­me­ter. Fi­nans­mark­na­den är dä­re­mot re­la­tivt lugn.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - ERIK SANDSTRÖM/SPT

Fin­lands Nä­rings­liv EK pub­li­ce­ra­de sin se­nas­te kon­junk­tur­ba­ro­me­ter på mån­da­gen. En­ligt un­der­sök­ning­en har nä­rings­li­vets för­vänt­ning­ar stört­dykt i och med co­ro­nakri­sen.

– Choc­ken har va­rit kraf­tig och plöts­lig och en så här snabb ned­gång har vi ald­rig sett för­ut i vår ba­ro­me­ter. Än­nu har vi in­te nått en li­ka låg ni­vå som un­der 90-ta­lets re­ces­sion, men det är möj­ligt att ned­gång­en fort­sät­ter, sä­ger Sa­mi Pa­ka­ri­nen, le­dan­de eko­nom vid EK.

– I värs­ta fall le­der kri­sen till kon­kur­ser och hög ar­bets­lös­het. I så fall kom­mer det att ta länge för eko­no­min att åter­häm­ta sig. Obe­ro­en­de läm­nar kri­sen lång­va­ri­ga spår.

Re­stau­rang- och re­sebran­schen ver­kar ha drab­bats hår­dast, men lä­get är all­var­ligt i störs­ta de­len av bran­scher­na. En­dast livs­me­dels­in­du­strin har po­si­ti­va fram­tids­ut­sik­ter.

– Det har ald­rig ti­di­ga­re hänt att tjäns­te­sek­torn drab­bats först i en kris. Nu är frå­gan om det le­der till nå­gon form av fi­nan­s­kris, till ex­em­pel ge­nom en våg av kon­kur­ser i USA. Det är svårt att för­ut­se ef­tersom de eko­no­mis­ka kri­ser­na of­tast har bör­jat som fi­nan­s­kri­ser.

Lugn fi­nans­mark­nad

Tills­vi­da­re är det re­la­tivt lugnt på fi­nans­mark­na­den, en­ligt EK:s di­rek­tör Pen­na Ur­ri­la. Han hän­vi­sar till rän­te­ni­vå­er som ger en upp­skatt­ning om för­tro­en­det mel­lan ban­ker och för­tro­en­det för till ex­em­pel ita­li­ens­ka sta­tens be­tal­nings­för­må­ga.

– Rän­te­ni­vå­er­na och pri­set på stats­ob­li­ga­tio­ner vi­sar att det in­te ver­kar rå­da nå­gon stor pa­nik på fi­nans­mark­na­den.

På tors­da­gen pub­li­ce­ra­de ock­så Sta­tistik­cen­tra­len upp­gif­ter om kon­su­men­ter­nas för­tro­en­de för eko­no­min som nu är det lägs­ta se­dan mät­ning­ar­na bör­ja­de år 1995. Pen­sio­nä­rer­na hör till dem som oro­ar sig mest och så var fal­let ock­så un­der fi­nan­s­kri­sen.

– Det är li­te mot­sä­gel­se­fullt med tan­ke på att de in­te ris­ke­rar att bli per­mit­te­ra­de och pen­sions­skyd­det in­te är ho­tat, åt­minsto­ne på kort sikt.

En­ligt EK:s ex­per­ter är de snab­ba stödåt­gär­der­na till fö­re­ta­gen nöd­vän­di­ga. Sam­ti­digt är Fin­lands ex­port­in­du­stri helt be­ro­en­de av lä­get i and­ra län­der. Mel­lan EU-län­der­na på­går nu en debatt om ge­men­sam­ma peng­ar för åter­upp­bygg­nad.

Bor­de Fin­land ge eko­no­miskt stöd till and­ra EU-län­der, med tan­ke på Fin­lands bo­lag? – Över­lag så kom­mer den fins­ka eko­no­min in­te att åter­häm­ta sig om det på­går en in­ve­ste­rings­kris i Eu­ro­pa. För att åt­gär­da det be­hövs sto­ra in­ve­ste­rings­stöd som bå­de är bra för oss och för fö­re­ta­gen i EU.

Ur­ri­la tror än­då in­te att för­slag som in­ne­bär att EU-län­der­na ge­men­samt tar an­svar för till ex­em­pel ob­li­ga­tio­ner är po­li­tiskt re­a­lis­tis­ka. Det skul­le ock­så ta för lång tid att lan­se­ra nya verk­tyg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.