Beskat­ta in­te ex­i­ste­ran­de egen­dom

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - JAN-ERIK INGVALL Helsing­fors

SKAT­TER Pe­ter Blom­berg vill ge gi­rig­he­ten mind­re ut­rym­me (HBL Debatt 16.4). För det än­da­må­let fö­re­slår han en hund­ra­pro­cen­tig skatt på egen­dom som ärvs. Men skatt på egen­dom är det­sam­ma som grad­vis kon­fis­ke­ring och egent­li­gen emot an­dan i grund­la­gen, där det står att med­bor­gar­nas liv, ar­bets­kraft och egen­dom står un­der sta­tens syn­ner­li­ga hägn. Och där­i­från är in­te ste­get långt till en år­lig kon­fis­ke­ring och om­för­del­ning av allt vad med­bor­gar­na äger.

Blom­berg mo­ti­ve­rar sin stånd­punkt med att ing­en kan väl­ja si­na för­äld­rar. Nej – in­te hel­ler var man föds och un­der vil­ken epok. Allt det­ta styrs av slum­pen och har ing­et med egen för­tjänst att gö­ra. Är ex­em­pel­vis själ­va li­vet nå­got som vi gjort oss för­tjän­ta av el­ler är det en gå­va? Vi är­ver vå­ra ge­ner och vårt so­ci­a­la ka­pi­tal, men så­dant kan ju in­te så lätt mä­tas och se­dan be­skat­tas. För sär­skilt olyck­li­ga in­di­vi­der skul­le det kanske bli frå­ga om ne­ga­tiv skatt ...

Blom­berg för­bi­går hur eko­no­misk ojäm­lik­het upp­står. Det är ge­nom olik­he­ter i män­ni­skors pre­sta­tions­för­må­ga, ut­bild­ning och ar­betsin­sat­ser. Men fram­för allt upp­står den ge­nom oli­ka in­koms­ter till följd av mark­nads­kraf­ter­nas vär­de­ring av ar­bets­pre­sta­tio­ner­na, ge­nom so­ci­a­la kon­tak­ter i bäs­ta bror-stil el­ler dik­tat av dem som har en stark po­si­tion i lö­ne­för­hand­ling­ar­na.

Ef­tersom det är så och ef­tersom det som ska­pas, det vill sä­ga det eko­no­mis­ka ut­by­tet, slut­li­gen in­te är re­sul­ta­tet av en per­sons ar­be­te ut­an upp­står i ett sam­spel med fle­ra in­blan­da­de, in­te minst den så kal­la­de of­fent­li­ga sek­torn, är det rätt och rim­ligt att beskat­ta in­koms­ter pro­gres­sivt.

Så kan ojäm­lik­he­ten all­ra bäst stäv­jas: Beskat­ta lö­ner, ut­del­ning­ar och an­nan vär­deök­ning – in­te ex­i­ste­ran­de egen­dom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.