Nytt lopp ställs in – Sil­versto­ne körs ut­an publik

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT

Frank­ri­kes GP blir det ti­on­de for­mel 1-lop­pet som stop­pas. Dä­re­mot tän­ker man kö­ra på Sil­versto­ne – men ut­an publik.

Frank­ri­kes be­slut att in­te tillå­ta stör­re eve­ne­mang till ti­di­gast mit­ten av ju­li, på grund av co­ro­na­pan­de­min, får till följd att for­mel 1-lop­pet i Le Castel­let den 28 ju­ni ställs in. En­ligt ett press­med­de­lan­de räk­nar in­te den frans­ka ar­ran­gö­ren med att kun­na kö­ra täv­ling­en se­na­re un­der året.

”Vi ser fram emot som­ma­ren 2021”, sä­ger ar­ran­görs­bo­la­gets vd Eric Boul­li­er.

Det brit­tis­ka for­mel 1-lop­pet på Sil­versto­ne, som var pla­ne­rat till 19 ju­li, ska en­ligt ägar­na ge­nom­fö­ras ut­an publik.

– Vi har skju­tit på det här svå­ra be­slu­tet så länge som möj­ligt, men det står helt klart att ett GP un­der nor­ma­la om­stän­dig­he­ter är in­te möj­ligt, sä­ger di­rek­tö­ren Stu­art Pring­le till Nort­hamp­ton Chro­nic­le.

F1-hel­gen på Sil­versto­ne bru­kar loc­ka runt 350 000 åskå­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.