Värl­den i byn flyt­tar till Sö­der­vik

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - Hbl

Fes­ti­va­len Värl­den i byn, som har ord­nats se­dan 1995 i Kaj­sa­ni­e­mi­par­ken, blev in­ställd i vår på grund av co­ro­nae­pi­de­min. Näs­ta år kom­mer fes­ti­va­len att ord­nas på ett nytt stäl­le i Sö­der­vik i Sör­näs. Sam­ti­digt för­änd­ras dess kon­cept nå­got och fes­ti­va­len kom­mer att mark­nads­fö­ras un­der ett nytt namn.

”Kaj­sa­ni­e­mi­par­ken kom­mer att stäng­as för re­no­ve­ring i nå­got ske­de så det gav oss en or­sak att le­ta ef­ter al­ter­na­ti­va stäl­len och Sö­der­vik kun­de er­bju­da mångsidi­ga lo­ka­ler in­om­hus, nå­got som vi har sak­nat i par­ken”, skri­ver in­for­ma­tions­che­fen Nel­li Kor­pi i ett press­med­de­lan­de.

Fort­fa­ran­de kom­mer fes­ti­va­len att fo­ku­se­ra på glo­ba­la fe­no­men, ut­veck­lings­ar­be­te, världs­mu­sik, ex­o­tis­ka maträt­ter och ett färg­glatt eve­ne­mang för he­la fa­mil­jen. All­män­he­ten är väl­kom­men med nya namn­för­slag till fes­ti­va­len på dess webb­si­da.

Den för­ny­a­de fes­ti­va­len hålls den 29–30 maj 2021 i Sö­der­vik in­till Fis­ke­ham­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.