Eko­no­min ra­sar i Es­bo och Van­da

Skat­tein­täk­ter­na sjun­ker och ar­bets­lös­he­ten ökar. Sam­ti­digt ställs krav på fler vår­da­re och gra­tis un­der­vis­ning i and­ra sta­di­et. Kom­mu­ner­nas ut­gif­ter sti­ger sam­ti­digt som in­koms­ter­na ra­sar, kon­sta­te­rar Van­das stads­di­rek­tör Rit­va Vil­ja­nen.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - KATARINA KOIVISTO katarina.koivisto@ksf­me­dia.fi

Es­bo och Van­da har till­sam­mans med de and­ra sto­ra stä­der­na i Fin­land vänt sig till re­ge­ring­en för att dis­ku­te­ra de eko­no­mis­ka följ­der­na av co­ro­nakri­sen. Stä­der­nas in­komst­bort­fall räk­nas i hund­ra­tals mil­jo­ner eu­ro och sparåt­gär­der be­hövs obe­ro­en­de av stö­det från sta­ten. Men det stöd sta­ten ger mås­te va­ra rätt­vist, fram­hål­ler bå­de Van­das stads­di­rek­tör Rit­va Vil­ja­nen och Es­bos stads­di­rek­tör Juk­ka Mä­ke­lä.

– Vi vän­tar oss att sta­ten för­de­lar kom­pen­sa­tio­nen så att den rik­tas till de kom­mu­ner där ut­gif­ter­na ökar mest sam­ti­digt som in­komst­bort­fal­let är störst, sä­ger Mä­ke­lä.

Bå­de i Es­bo och Van­da är den ab­so­lut störs­ta in­komst­käl­lan skat­ter och då främst skatt på lö­ne­in­koms­ter. Det är i re­la­tion till det skat­te­bort­fal­let stads­di­rek­tö­rer­na skul­le vil­ja se kom­pen­sa­tio­nen.

– Vi be­hö­ver ett tro­vär­digt löf­te, för vi för­be­re­der ra­mar­na för näs­ta år nu. Re­ge­ring­en hop­pas att kom­mu­ner­na ska sti­mu­le­ra, men för sti­mu­lans krävs det peng­ar, sä­ger Vil­ja­nen.

In­ve­ste­ring­ar på is

I stäl­let för sti­mu­lans till­sät­ter Van­da i bör­jan av maj en kris­kom­mit­té som ska job­ba un­der stads­sty­rel­sen. Kom­mit­tén ska gå ige­nom var sta­den har möj­lig­het att spa­ra. Grun­din­ve­ste­ring­ar som till ex­em­pel för­bätt­ring­ar av sko­lor och and­ra bygg­na­der kan kom­ma att skju­tas upp, kon­sta­te­rar Vil­ja­nen. Van­da ha­de en om­fat­tan­de plan för åren 2021–2022 som nu kan kom­ma att skju­tas på.

Dä­re­mot kvar­står till ex­em­pel pla­ner­na på Van­da­ba­nan, spår­vä­gen från Väs­ter­kul­la via Dic­k­urs­by till flyg­plat­sen. Ba­nan är en fram­tidsin­ve­ste­ring i bo­stä­der och ar­bets­plat­ser, un­der­stry­ker Vil­ja­nen.

– Van­da­ba­nan lig­ger någ­ra år i fram­ti­den och vi kan in­te ba­ra spa­ra, vi mås­te hit­ta nya in­komst­käl­lor ock­så, sä­ger Vil­ja­nen.

I Es­bo har inga ned­skär­ning­ar gjorts på grund av co­ro­nan, men sjun­kan­de skat­tein­täk­ter har re­dan ti­di­ga­re fått sta­den att bör­ja job­ba fram ett ef­fek­ti­ve­rings­pro­gram, sä­ger Juk­ka Mä­ke­lä. Ar­be­tet är än­nu in­te av­slu­tat, men en pre­li­mi­när ver­sion be­hand­las i stads­sty­rel­sen i slu­tet av maj.

Okla­ra skat­tein­täk­ter

Var­ken Es­bo el­ler Van­da har per­mit­te­rat per­so­nal på grund av kri­sen. Dä­re­mot har många till­fäl­ligt fått för­änd­ra­de ar­bets­upp­gif­ter. De som har möj­lig­het upp­ma­nas dess­utom att ta ut in­ne­stå­en­de se­mes­ter sam­ti­digt som ny­re­kry­te­ring­ar lig­ger på is.

Siff­ror­na från bå­de Es­bo och Van­da ta­lar sitt tyd­li­ga språk. Se­dan slu­tet av mars har ar­bets­lös­he­ten i Es­bo sti­git från 7,7 till drygt 10 pro­cent, me­dan siff­ran i Van­da är än­nu stör­re, nu är 12 pro­cent av sta­dens in­vå­na­re ut­an jobb mot 8,8 i mars. Ef­fek­ter­na av den för­säm­ra­de sys­sel­sätt­ning­en kom­mer att kän­nas fullt ut näs­ta år.

– Van­das si­tu­a­tion är li­te spe­ci­ell i och med att många job­bar på flyg­plat­sen och i an­slut­ning till den. Just nu ser det ut som om fly­gan­det in­te kom­mer i gång på ett bra tag och det in­ne­bär att sys­sel­sätt­nings­lä­get kan va­ra svårt länge, sä­ger Vil­ja­nen.

I Es­bo har man än­nu in­te gjort nå­gon be­räk­ning vad skat­tein­täk­ter­na be­träf­far. En­ligt Mä­ke­lä vän­tar man på re­ge­ring­ens be­slut om hur länge oli­ka be­gräns­ning­ar gäl­ler. För­u­tom den sti­gan­de ar­bets­lös­he­ten på­ver­kar kon­kur­ser och be­tal­nings­svå­rig­he­ter de kom­mu­na­la skat­tein­täk­ter­na ne­ga­tivt, me­dan fö­re­ta­gens sjun­kan­de om­sätt­ning i kom­bi­na­tion med rät­ten att dra av för­lus­ter i år i be­skatt­ning­en näs­ta år sän­ker in­täk­ter­na från sam­funds­be­skatt­ning­en.

Nya upp­gif­ter

Och sam­ti­digt som kom­mu­ner­nas in­täk­ter allt­så mins­kar dras­tiskt så ökar ut­gif­ter­na om re­ge­ring­ens be­slut ska verk­stäl­las, kon­sta­te­rar Rit­va Vil­ja­nen.

Hon näm­ner pla­ner­na på av­gifts­fri un­der­vis­ning på and­ra sta­di­et, fler vår­da­re på äldre­bo­en­den och la­gen om kli­ent­av­gif­ter som skul­le gö­ra en del av häl­so­vår­den av­gifts­fri för pa­ti­en­ter­na, men kos­ta kom­mu­ner­na. Dess­utom är so­ci­al- och häl­so­vårds­re­for­men fort­fa­ran­de oklar, på­pe­kar Van­das stads­di­rek­tör.

– Just nu är jag än­då glad över att land­skaps­re­for­men ald­rig blev av, kom­mu­ner­na har kla­rat av si­na upp­gif­ter bra un­der kri­sen och kun­nat ta de nöd­vän­di­ga ad­mi­nist­ra­ti­va be­slu­ten, sä­ger Vil­ja­nen.

Trots det aku­ta lä­get just nu ser bå­de Mä­ke­lä och Vil­ja­nen re­dan fram­åt. Hur snabbt eko­no­mi­er­na kan åter­häm­ta sig be­ror myc­ket på hur länge re­strik­tio­ner­na på­ver­kar sam­häl­let i stort, kon­sta­te­rar Mä­ke­lä.

– Om eko­no­min häm­tar sig snabbt mot slu­tet av året tar det åt­minsto­ne näs­ta år för Es­bos eko­no­mi att åter­häm­ta sig. Tar det läng­re för den eko­no­mis­ka till­väx­ten att kom­ma i gång tar det åt­minsto­ne till slu­tet av 2022 in­nan eko­no­min tar sig, sä­ger Mä­ke­lä.

Rit­va Vil­ja­nen ser än­nu läng­re fram­åt. Det är kom­mu­nal­val om ett knappt år och hon tror att det full­mäk­ti­ge som då väljs kom­mer att få job­ba med svi­ter­na ef­ter co­ro­nakri­sen he­la sin fy­ra­å­ri­ga man­dat­pe­ri­od.

Nå­got po­si­tivt ser Vil­ja­nen än­då mitt i kri­sen. Att näs­tan över en natt över­gå till di­stans­un­der­vis­ning vi­sa­de på att Van­da ha­de en god it-be­red­skap. Och sta­dens per­so­nal har kom­mit med många och kre­a­ti­va lös­ning­ar för att lät­ta upp stäm­ning­en och hit­ta på så­dant som kom­mu­nin­vå­nar­na kan gö­ra på di­stans.

– Al­la har gjort ett gott jobb och sam­hö­rig­he­ten har bli­vit be­tyd­ligt bätt­re, sä­ger hon.

FOTO: MARTTI KAINULAINE­N / LEHTIKUVA

Det full­mäk­ti­ge som väljs om ett knappt år kom­mer att få job­ba hårt med eko­no­min i Van­da, co­ro­nakri­sen sät­ter dju­pa spår, tror stads­di­rek­tör Rit­va Vil­ja­nen.

Es­bo bör­ja­de job­ba med en ef­fek­ti­ve­rings­plan re­dan fö­re co­ro­nakri­sen, sä­ger stads­di­rek­tör Juk­ka Mä­ke­lä.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.