In­ne­hålls­lös sta­tistik

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - HANS DUNCKER 70+, skör åld­ring, Helsing­fors

Co­ro­na­vi­ru­set Vi får dag­li­gen sta­tis­tik­siff­ror om smit­ta­de, sjuk­huspa­ti­en­ter, in­ten­siv­vård och dö­da. Nu har man bör­jat in­for­me­ra om an­ta­let till­frisk­na­de. Bra så. En ele­men­tär siff­ra sak­nas dock. Hur stor är den an­de­len av de av­lid­na som hört till grup­pen ”vår­das på el­ler i an­stalts­lik­nan­de för­hål­lan­den”?

Jag är år­gång 1942, en­sam­bo­en­de och snart har jag fe­jat var­je tänk­bar yta i bo­sta­den och käl­la­ren är snart sa­ne­rad. Hur länge för­ut­sätts jag le­va i ka­ran­tän­lik­nan­de för­hål­lan­den spe­ci­ellt då det­ta mo­ti­ve­ras med en rätt så in­ne­hålls­lös sta­tistik?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.