Hand­bol­len tac­kar nej till IOK:s stöd

In­ter­na­tio­nel­la hand­boll­för­bun­det har tac­kat nej till in­ter­na­tio­nel­la olym­pis­ka kom­mit­téns eko­no­mis­ka stöd­pa­ket. Hand­bol­len vill att stö­det går till för­bund som be­hö­ver det mer.

Hufvudstadsbladet - - Sport - FILIP SAXÉN

In­ter­na­tio­nel­la hand­boll­för­bun­det IHF har med­de­lat In­ter­na­tio­nel­la olym­pis­ka kom­mit­tén IOK att man kla­rar sig ut­an det eko­no­mis­ka stöd­pa­ket som IOK de­lar ut till in­ter­na­tio­nel­la gren­för­bund som rå­kat i eko­no­miskt trång­mål. Det skri­ver saj­ten In­si­det­he­ga­mes.

IHF har en myc­ket stark eko­no­mi. År 2018 gjor­de för­bun­det en vinst på 6,8 mil­jo­ner schwei­zis­ka franc (cir­ka 6,9 mil­jo­ner eu­ro) och 2017 var vins­ten 15,9 mil­jo­ner franc (cir­ka 15 mil­jo­ner eu­ro). Per 31 de­cem­ber 2018 ha­de IHF till­gång­ar på över 120 mil­jo­ner eu­ro.

Det be­ty­der att in­ter­na­tio­nel­la hand­boll­för­bun­det har eko­no­mis­ka musk­ler att över­le­va co­ro­nakri­sen bätt­re än många and­ra gren­för­bund. Och där­för kun­de IHF tac­ka nej till IOK:s stöd.

IHF är en­ligt In­si­det­he­ga­mes, det förs­ta olym­pis­ka gren­för­bun­det som med­de­lar att man öns­kar att IOK rik­tar stöd till mer be­hö­van­de för­bund och själ­va tac­kar nej till eko­no­misk hjälp.

IHF kom­mer in­te hel­ler att sä­ga upp el­ler per­mit­te­ra sin per­so­nal un­der co­ro­nakri­sen.

Det var för­ra vec­kan som IOK skic­ka­de ut för­fråg­ning­ar till de olym­pis­ka gren­för­bun­den om de­ras be­hov av eko­no­miskt stöd. För­bun­den får un­der nor­ma­la om­stän­dig­he­ter en be­ty­dan­de sum­ma peng­ar av IOK ef­ter att OS är ge­nom­fört. Att OS i To­kyo skju­tits fram till 2021 har lett till ett stort eko­no­miskt bort­fall för för­bun­den i år.

FOTO: MATTHIAS SCHRADER/AP PHOTO

Nor­ges Hei­di Lø­ke tar sig för­bi An­go­las Lu­i­sa Ki­a­la i OS-mat­chen ■ i Rio de Ja­nei­ro 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.