Ele­ver­na till­ba­ka till klass­rum­men

Små­barnspe­da­go­gi­ken åter­går ock­så till det nor­ma­la

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - BILLE SIRéN bille.si­ren@ksf­me­dia.fi

Över en halv mil­jon ele­ver i grund­sko­lan åter­vän­der till si­na klass­rum den 14 maj. Det blev klart på ons­da­gen när re­ge­ring­en ha­de mö­te – och höll en press­kon­fe­rens ef­teråt.

Stats­mi­nis­ter San­na Ma­rin (SDP)var den som gav beske­det.

När ele­ver­na åter­vän­der ska det ske grad­vis, så att smit­to­ris­ken mi­ni­me­ras.

Det nya bud­ska­pet var: kom in­te till sko­lan om du har sym­tom som skul­le kun­na ty­da på co­vid-19.

– Över­gång­en ska na­tur­ligt­vis ske kon­trol­le­rat. Det kom­mer att ges tyd­li­ga an­vis­ning­ar för hand­hy­gi­en, sä­ker­hets­av­stånd och an­nat, sa­de San­na Ma­rin.

Det finns än­då in­te be­hov för al­la att bä­ra skydds­ut­rust­ning, me­nar hon.

San­na Ma­rin och un­der­vis­nings­mi­nis­ter Li An­ders­son (VF) po­äng­te­ra­de att sko­lut­rym­me­na bör va­ra så pass sto­ra, att ele­ver och per­so­nal än­då kan hål­la sä­ker­hets­av­stånd till varand­ra.

– Men inga sto­ra vår­fes­ter kom­mer att hål­las, sa­de Li An­ders­son.

Åter­gång­en be­ty­der att nor­ma­la reg­ler för från­va­ro gäl­ler. Om för­äld­rar vill att de­ras barn in­te går till sko­lan, ska de an­sö­ka om från­va­ro.

– Kom­mu­ner fat­tar in­te eg­na be­slut om att stänga si­na sko­lor, ut­an det av­gör hälso­myn­dig­he­ter, sa­de Li An­ders­son.

Det som låg bakom be­slu­tet var en­ligt Li An­ders­so­noch San­na Ma­rin att det in­te läng­re finns ju­ri­dis­ka skäl för att hål­la sko­lor­na stäng­da, ef­tersom smit­tosprid­ning­en brom­sats ef­fek­tivt.

Även om det ba­ra rör sig om två vec­kor, och bar­nen kanske in­te för­vän­tas lä­ra sig myc­ket un­der den ti­den, me­nar Li An­ders­son att det är vik­tigt att öpp­na sko­lor­na av and­ra skäl.

– Un­der­vis­ning­en finns in­te ba­ra för be­ty­gens skull, ut­an sko­lan spe­lar en stor sam­häl­le­lig och so­ci­al roll. Bar­nen träf­far vän­ner och tryg­ga vux­na. Det är vik­tigt för bar­nens väl­må­en­de, sa­de hon.

Det kan fin­nas ett be­hov för mer ef­fek­ti­ve­rad un­der­vis­ning på hös­ten, om det vi­sar sig att di­stans­un­der­vis­ning­en in­te fun­ge­rat en­ligt pla­ner­na. Hur det ska skö­tas ut­vär­de­rar re­ge­ring­en i ett se­na­re ske­de.

Skol­per­so­na­len ska nu un­der res­ten av ter­mi­nen bland an­nat kart­läg­ga ele­ver­nas in­lär­ning och even­tu­el­la stöd­be­hov in­för hös­ten.

THL: Si­tu­a­tio­nen har för­änd­rats

Ma­rin un­der­strök att re­ge­ring­en fat­tat be­slu­tet på ba­sis av hälso­myn­dig­he­ters be­döm­ning­ar. Det hand­lar i det här fal­let om So­ci­a­loch häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et, samt In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL. In­sti­tu­tets di­rek­tör Mi­ka Sal­mi­nen sa­de:

– Si­tu­a­tio­nen har för­änd­rats. Vi har lärt oss myc­ket nytt om hur vi­ru­set be­ter sig i oli­ka ål­ders­grup­per. Av de smit­ta­de ut­gör bar­nen en väl­digt li­ten del. Dess­utom ver­kar de ut­veck­la ba­ra lind­ri­ga, el­ler inga sym­tom alls.

Sal­mi­nen pe­ka­de på stu­di­er från Fin­land och and­ra län­der som ty­der på att barn in­te smit­tar vux­na, åt­minsto­ne i hög grad. Ing­et barn har i Fin­land fått sjuk­hu­sel­ler in­ten­siv­vård för co­vid-19, upp­gav THL på ons­da­gen.

– Vi har tit­tat på and­ra län­der, till ex­em­pel så­da­na som he­la ti­den haft sko­lor­na öpp­na, sa­de Mi­ka Sal­mi­nen.

Så var det över hu­vud ta­get rätt be­slut att stänga sko­lor­na i mars? Den frå­gan ställ­de Yle.

– Jag per­son­li­gen tyc­ker att det var det, på ba­sis av den be­döm­ning vi fick då, sa­de Ma­rin och tilla­de:

– Det är fort­fa­ran­de myc­ket vi in­te vet om vi­ru­set och hur det spri­der sig. Men vi i re­ge­ring­en är öd­mju­ka, och är all­tid be­red­da att se över och änd­ra vå­ra rikt­lin­jer.

I sko­lor kom­mer san­no­likt fler än tio per­so­ner att va­ra i sam­ma ut­rym­me, så om det blir ak­tu­ellt att luck­ra upp även be­gräns­ning­en för sam­man­koms­ter (att fler än tio in­te får träf­fas), ger re­ge­ring­en be­sked om det på sön­da­gen.

En jour­na­list frå­ga­de om det blir ak­tu­ellt med and­ra åt­gär­der ”som kom­pen­sa­tion”, till ex­em­pel att tvinga folk att bä­ra mun­skydd när de rör sig ut­om­hus?

– Det här är ing­en po­li­tisk frå­ga, men vi lyss­nar gi­vet­vis på hälso­myn­dig­he­ter­nas re­kom­men­da­tio­ner gäl­lan­de mun­skydd, sä­ger Ma­rin.

Föl­jer nor­dis­ka län­ders ex­em­pel

Den 16 mars be­slöt re­ge­ring­en att stänga sko­lor­na, till den 13 april. Den 30 mars med­de­la­de re­ge­ring­en att stäng­ning­en fort­sät­ter till den 13 maj. Läså­ret slu­tar den 30 maj.

I Dan­mark öpp­na­de sko­lor­na ef­ter påsken. Nor­ge har öpp­nat si­na sko­lor grad­vis se­dan den 20 april – en­ligt ung­e­fär sam­ma kon­cept som nu ska an­vän­das i Fin­land. I Sve­ri­ge har dag­hem, för­sko­lor och grund­sko­lor haft öp­pet he­la ti­den. Dä­re­mot är gym­na­si­er och uni­ver­si­tet stäng­da.

FOTO: LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Un­der­vis­nings­mi­nis­ter Li An­ders­son (VF) sa­de re­dan den 17 april att hon hop­pa­des att re­ge­ring­en pri­o­ri­te­rar sko­lor­na när lan­det grad­vis öpp­nas upp. I går kväll med­de­la­de hon och stats­mi­nis­ter San­na Ma­rin (SDP) att sko­lor­na öpp­nar den 14 maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.