Pence ut­an mask ska­par ru­bri­ker

När Mi­ke Pence be­sök­te ett sjuk­hus i Min­ne­so­ta ska­pa­de han ru­bri­ker – ge­nom att in­te bä­ra an­sikts­mask. – Som USA:s vice­pre­si­dent tes­tas jag med jäm­na mel­lan­rum för vi­ru­set, och al­la runt mig har ock­så tes­tats, för­kla­ra­de Pence sin sak­na­de mask.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Un­der be­sö­ket på sjuk­hu­set och forsk­nings­in­sti­tu­tet Mayo Cli­nic stack Mi­ke Pence ut från mäng­den, ge­nom att som en­da när­va­ran­de un­der ett run­da­bords­sam­tal och en rund­vand­ring in­te bä­ra an­sikts­mask.

Pence, som träf­fa­de så­väl sjuk­vårds­per­so­nal och pa­ti­en­ter som forskare, bröt där­med mot sjuk­hu­sets reg­ler och gick även emot re­kom­men­da­tio­ner­na från USA:s smitt­skydds­myn­dig­het CDC om att al­la bör täc­ka an­sik­tet, rap­por­te­rar ame­ri­kans­ka me­di­er.

– Som vice­pre­si­dent tes­tas jag med jäm­na mel­lan­rum för vi­ru­set, och al­la runt mig har ock­så tes­tats, sa­de Pence till me­di­er ef­teråt.

Pence hän­vi­sa­de till ti­di­ga­re rikt­lin­jer från CDC och sa­de att masker skyd­dar smit­ta­de från att fö­ra vi­ru­set vi­da­re.

– Ef­tersom jag in­te är smit­tad av co­ro­na­vi­ru­set tyck­te jag att det var ett bra till­fäl­le för mig att va­ra här, att kun­na pra­ta med des­sa forskare och den­na fan­tas­tis­ka sjuk­vårds­per­so­nal och se dem i ögo­nen och tac­ka dem, sa­de Pence.

Kli­nik tog bort in­lägg om be­sö­ket

Ef­ter att bil­der på vice­pre­si­den­ten ut­an mask ska­pat ru­bri­ker i USA ra­de­ra­de Mayo Cli­nic en­ligt Washing­ton Post ett in­lägg på Twit­ter, där de skri­vit att de in­for­me­rat Pence och hans stab om att an­sikts­mas­ker är ob­li­ga­to­ris­ka.

Pence är i gott säll­skap i Vi­ta hu­set i frå­gan om att in­te bä­ra mask. Även pre­si­dent Do­nald Trump har tve­kat att ta på sig skyd­det, och sagt att det är fri­vil­ligt.

– Man kan gö­ra det men mås­te in­te. Jag väl­jer att in­te gö­ra det, men vis­sa vill nog gö­ra det och det är okej, sa­de Trump un­der den press­kon­fe­rens i bör­jan av april då han läs­te upp CDC:s re­kom­men­da­tio­ner att an­vän­da an­sikts­mask.tt

Foto: Jim mo­ne/tt-AP

■ USA:s vice­pre­si­dent Mi­ke Pence ut­an an­sikts­mask un­der en rund­vand­ring på Mayo Cli­nic i Roches­ter, Min­ne­so­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.