Ha­vis Aman­da fick vir­tu­ell mös­sa när helsing­for­sar­na fi­ra­de hem­ma

Trots co­ro­na­re­strik­tio­ner­na fick Ha­vis Aman­da sin stu­dent­mös­sa ock­så i år – fast vir­tu­ellt, som det he­ter. Po­li­sens och re­ge­ring­ens upp­ma­ning­ar ha­de gått hem. I Helsing­fors var ga­tor och par­ker tom­ma på folk.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - BILLE Sirén DANN PETTERSSON

Re­ge­ring­en har vid upp­re­pa­de till­fäl­let po­äng­te­rat att fler än tio per­so­ner in­te får träf­fas un­der på­gåen­de co­ro­nae­pi­de­mi. Och på val­borgs­mäs­so­af­ton ga­pa­de Sa­lu­tor­get tomt. En­sta­ka fot­gäng­a­re pas­se­ra­de för­bi för att se en mösslös Ha­vis Aman­da, som po­li­sen ha­de spär­rat av.

Eve­ne­mang­en ha­de i stäl­let flyt­tats till in­ter­net. Ti­digt i pro­gram­met ta­la­de Helsing­fors borg­mäs­ta­re Jan Va­paavu­o­ri.

– Vi träf­fas in­te, ut­an är hem­ma. Dä­re­mot kan vi se fram emot kanske värl­dens bäs­ta di­stan­sval­borg, sa­de han.

– Jag är knap­past den en­da som sak­nar en van­lig val­borg. Och visst kan det kän­nas som att man bör­jar upp­skat­ta sa­ker än­nu mer, när man in­te får dem.

Han ci­te­ra­de To­ve Jans­son och sa­de att sa­ker och ting bru­kar bli bra till slut, ba­ra man or­kar vän­ta.

Po­li­ser och jour­na­lis­ter

Där ti­o­tu­sen­tals per­so­ner van­li­gen bru­kar sam­las i Helsing­fors på val­borgs­mäs­so­af­ton, påmin­de sta­den nu mer om hur det ser ut på mid­som­mar. För­u­tom någ­ra per­so­ner pryd­da med stu­dent­mös­sor och ett stort pressupp­båd skvall­ra­de ing­et om vil­ken dag det var.

Inga sto­ra folk­sam­ling­ar allt­så, men någ­ra fest­gla­da per­so­ner vim­la­de i Es­pla­nad­par­ken där bän­kar var upp­tag­na och nå­got en­sta­ka gäng satt i grä­set.

Den en­da grupp som ha­de stark re­pre­sen­ta­tion vid spring­brun­nen var jour­na­lis­ter och fo­to­gra­fer. Trots de rå­dan­de för­hål­lan­de­na och den tom­ma sta­den var stäm­ning­en re­la­tivt upp­slup­pen.

Över­kon­sta­pel Ja­ri Hunnak­ko sä­ger att folk ver­kar föl­ja de reg­ler som pre­sen­te­ra­des av po­li­sen och sta­den ti­di­ga­re i vec­kan.

– Nå som du ser så är det gans­ka folk­tomt och lugnt i al­la fall än­nu, sä­ger Hunnak­ko vid sju­ti­den på kväl­len.

Om lä­get för­änd­ra­des skul­le po­li­sen an­vän­da mju­ka me­to­der för att sking­ra folk­sam­ling­ar­na.

– Vi kom­mer att ta­la och se till att in­for­me­ra om den rå­dan­de si­tu­a­tio­nen och be att för­ord­ning­ar­na re­spek­te­ras, sä­ger han.

Borg­mäs­ta­ren i par­ken

Brunns­par­ken var om möj­ligt än­nu folk­tom­ma­re än cent­rum. Någ­ra mo­tio­nä­rer rör­de sig i par­ken och fram­för Brunns­hu­set ha­de många po­li­ser sam­lats.

Un­der den di­gi­ta­la sänd­ning­en då Ha­vis Aman­da ha­de fått sin mös­sa såg det ut som om Jan Va­paavu­o­ri be­fann sig på Se­nat­stor­get – ja just där. Men i verk­lig­he­ten stod Ha­vis Aman­da he­la ti­den kvar på sitt stäl­le, och Va­paavu­o­ri, ja, ho­nom hit­ta­de HBL i Brunns­par­ken en stund se­na­re.

Han sä­ger sig va­ra nöjd med hur det ser ut i sta­den. Av­sak­na­den av folk­mas­sor ty­der på att in­vå­nar­na föl­jer reg­ler­na.

Kväl­len såg ut att för­lö­pa lugnt och Va­paavu­o­ri hop­pas att de fest­sug­na fort­sät­ter på sam­ma lin­je på förs­ta maj.

– Det tycks va­ra tomt mer el­ler mind­re över­allt och verk­li­gen lugnt och det är nå­got man verk­li­gen får va­ra tack­sam över.

En del tek­nis­ka pro­blem fanns det med li­ve­sänd­ning­en över Helsing­fors­ka­na­len. En­ligt Va­paavu­o­ri be­rod­de det på att så många för­sök­te tit­ta sam­ti­digt.

– Jag an­tar att det var en suc­cé, sä­ger han om cy­ber­fes­ten.

Själv kom­mer Va­paavu­o­ri att fi­ra val­borg till­sam­mans med po­li­ser­na, me­dan han kanske har nå­got an­nat pro­gram för förs­ta maj.

– Man ska ju fi­ra vap­pen, det är ju klart. Men den här gång­en så gör man det när­mast hem­ma med fa­mil­jen.

”Tack Se­nat­stor­get”

Kloc­kan 19 drog en konsert med rapp­du­on JVG i gång vir­tu­ellt. Ban­det spe­la­de kon­ser­ten mot en gre­enscreen, så att det för tit­tar­na såg ut som att en scen ha­de byggts på Dom­kyr­kans trap­por.

Eve­ne­mang­et var öp­pet för al­la, och man kun­de ska­pa en egen ka­rak­tär och dan­sa till mu­si­ken.

– Tack Se­nat­stor­get, ser bra ut! Ta hand om er själ­va, era nä­ra och kä­ra! ro­pa­de Vil­le Gal­le, en av ar­tis­ter­na.

Om­kring 200 000 per­so­ner tit­ta­de på kon­ser­ten.

Folk ver­kar ha hål­lit sig hem­ma även på and­ra håll i lan­det. Yle skri­ver att Tam­mer­fors och Uleå­borg ska ha va­rit folk­tom­ma un­der tors­da­gen. Dess­utom la­de po­li­sen i öst­ra Fin­land upp en vi­deo på Twit­ter där po­li­ser pat­rul­le­ra­de på stäl­len där folk bru­kar fi­ra val­borg. De var en­sam­ma.

FO­TO: NIKLAS TALLQVIST

■ Van­li­gen sam­las här ti­o­tu­sen­tals per­so­ner för att fi­ra in vå­ren på val­borgs­mäs­so­af­ton. I år är Ha­vis Aman­da av­spär­rad och folk ha­de hör­sam­mat upp­ma­ning­en att gär­na fes­ta, men hem­ma.

FO­TO: NIKLAS TALLQVIST

Stu­de­ran­de från Aal­to-uni­ver­si­te­tet sat­te mös­san på Ha­vis Aman­das hu­vud på val­borgs­mäs­so­af­to­nen. Men in­spel­ning­en gjor­des i en stu­dio i Sör­näs och sän­des di­rekt på in­ter­net. Den rik­ti­ga sta­tyn vid Sa­lu­tor­get fick va­ra i fred. ■

FO­TO: DANN PETTERSSON

Helsing­fors borg­mäs­ta­re Jan Va­paavu­o­ri hop­pas att folk ska hål­las hem­ma ock­så på förs­ta maj. – Man ska ju fi­ra vap­pen, det är ju klart. Men den här gång­en så gör man det när­mast hem­ma med fa­mil­jen. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.