Stads­mu­se­et do­ku­men­te­rar den nya var­da­gen

Hufvudstadsbladet - - Sport - AN­NI­KA HÄLLSTEN

Co­ro­nae­pi­de­min för­änd­ra­de helsing­for­sar­nas var­dag och li­vet i sta­den. Nu do­ku­men­te­rar Helsing­fors stads­mu­se­um den nya var­da­gen.

I mer än hund­ra år har Helsing­fors stads­mu­se­um do­ku­men­te­rat be­folk­ning­ens liv och sam­ti­da fe­no­men. En mil­jon fo­to­gra­fi­er och drygt 450 000 fö­re­mål in­går i stads­mu­se­ets sam­ling­ar.

Vå­ren 2020 do­ku­men­te­ras co­ro­nae­pi­de­mins ef­fek­ter. Dels görs en en­kät bland sta­dens an­ställ­da, dels an­vänds dag­böc­ker, fo­to­gra­fi­er från co­ro­na­häl­so­cen­tra­ler samt stads­or­kes­terns för­be­re­del­ser för den förs­ta ström­ning­en av den hi­sto­ris­ka val­borgs­ma­tinén i do­ku­men­ta­tio­nen.

Helsing­fors stads­mu­se­um in­led­de sin verk­sam­het som ett pro­jekt vars av­sikt var att do­ku­men­te­ra sam­ti­den. Mu­se­ets fö­re­gång­a­re, Helsing­fors forn­min­nes­nämnd, in­led­de 1906 ett fo­to­gra­fe­rings­pro­jekt som kom att få av­gö­ran­de be­ty­del­se. Som fo­to­graf an­ställ­des den be­gå­va­de och tek­niskt skick­li­ga Sig­ne Bran­der.

Sig­ne Be­ran­der fo­to­gra­fe­ra­de mer än tu­sen bil­der. Fo­to­gra­fi­er­na do­ku­men­te­rar helsing­for­sa­re på oli­ka håll i sta­den och är i dag äls­ka­de och omist­li­ga.

Ef­ter Sig­ne Bran­der har fle­ra and­ra fo­to­gra­fer följt upp hen­nes ar­be­te.

För förs­ta gång­en do­ku­men­te­ras nu val­borgs­fi­ran­det som Instagram­bil­der, en av tag­gar­na är #vap­pen­hem­ma.

FO­TO: YEHIA EWEIS/HELSING­FORS STADS­MU­SE­UM

Öds­ligt på cen­tral­sta­tio­nen. Med co­ro­nae­pi­de­min för­svann träng­seln på Helsing­fors järn­vägs­sta­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.