Sjuk­hu­sen drar ner på in­ten­siv­vård­plat­ser­na

An­ta­let in­ten­siv­vårds­plat­ser öka­de från 300 till 550 på en må­nad på grund av co­ro­nae­pi­de­min, men nu drar sjuk­hu­sen åter ner på ka­pa­ci­te­ten ef­tersom be­ho­vet in­te är så stort som be­fa­rat.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

In­ten­siv­vår­dens ka­pa­ci­tet i Fin­land har hit­tills räckt bra till för att han­te­ra co­ro­na­vi­ru­se­pi­de­min och sjuk­hu­sen har re­dan bör­jat mins­ka på an­ta­let in­ten­siv­vårds­plat­ser. Det fram­går av en rap­port som den na­tio­nel­la ko­or­di­na­tions­en­he­ten för in­ten­siv­vår­den vid Ku­o­pio uni­ver­si­tets­sjuk­hus har skri­vit.

De fin­länds­ka sjuk­hu­sen bör­ja­de öka sin in­ten­siv­vårdska­pa­ci­tet i mars men an­ta­let pa­ti­en­ter som be­hö­ver in­ten­siv­vård på grund av sjuk­do­men co­vid-19 har åt­minsto­ne tills vi­da­re in­te ökat så myc­ket som man be­fa­ra­de. Fram till tis­da­gen ha­de 172 per­so­ner med co­vid-19 fått in­ten­siv­vård, en­ligt ko­or­di­na­tions­en­he­tens rap­port.

An­ta­let pa­ti­en­ter som togs in på in­ten­siv­vårds­av­del­ning­ar­na på grund av co­vid-19 var störst un­der de förs­ta vec­kor­na i april men ef­ter det har be­ho­vet av in­ten­siv­vård mins­kat.

”Man har bör­jat mins­ka in­ten­siv­vårdska­pa­ci­te­ten från vad den var som störst så att sjuk­hu­sens re­sur­ser kan an­vän­das på ett vet­tigt sätt ock­så för vård av and­ra pa­ti­en­ter. Sjuk­hu­sen har dock för­be­rett sig på att åter öka an­ta­let in­ten­siv­vårds­plat­ser vid be­hov”, skri­ver Mat­ti Re­i­ni­ka­i­nen, pro­fes­sor i an­es­te­si­o­lo­gi och in­ten­siv­vård vid Öst­ra Fin­lands uni­ver­si­tet och Ku­o­pio uni­ver­si­tets­sjuk­hus, i ett mejl.

Nu­lä­get: 400 in­ten­siv­vårds­plat­ser

I mit­ten av mars fanns det cir­ka 300 in­ten­siv­vårds­plat­ser i Fin­land, en­ligt So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et. I si­na an­vis­ning­ar till kom­mu­ner­na och sjuk­vårds­di­strik­ten skrev mi­ni­ste­ri­et att in­ten­siv­vår­dens ka­pa­ci­tet kan för­dubb­las ge­nom att om­vand­la and­ra av­del­ning­ar vid sjuk­hu­sen till in­ten­siv­vårds­av­del­ning­ar.

Mat­ti Re­i­ni­ka­i­nen skri­ver att an­ta­let in­ten­siv­vårds­plat­ser i Fin­land var up­pe i 550 i mit­ten av april.

”Sjuk­hu­sen har allt­så re­dan vi­sat att de kla­rar av att för­dubb­la in­ten­siv­vårdska­pa­ci­te­ten från det nor­ma­la. Att gö­ra ka­pa­ci­te­ten än­nu be­tyd­ligt stör­re skul­le va­ra myc­ket svårt ef­tersom ock­så vår­den av and­ra pa­ti­en­ter som be­hö­ver bråds­kan­de sjuk­hus­vård mås­te tryg­gas.”

För till­fäl­let finns det drygt 400 in­ten­siv­vårds­plat­ser i Fin­land. En­ligt Re­i­ni­ka­i­nen räc­ker det för att sä­ker­stäl­la att in­ten­siv­vård kan er­bju­das åt al­la som be­hö­ver det.

In­ten­siv­vår­den upp­rätt­hål­ler vi­ta­la funk­tio­ner

In­ten­siv­vård är vård som ges för att upp­rätt­hål­la kropps­funk­tio­ner som krävs för att en pa­ti­ent ska hål­las vid liv, till ex­em­pel blod­cir­ku­la­tion el­ler and­ning. In­ten­siv­vård kan krä­va sär­skild ut­rust­ning som re­spi­ra­to­rer el­ler di­a­lys­ap­pa­ra­ter, sä­ger Mik­ko Pi­e­ti­lä, chefsö­ver­läka­re för Egent­li­ga Fin­lands sjuk­vårds­di­strikt.

– En pa­ti­ent tas in på in­ten­siv­vårds­av­del­ning­en i det ske­det som man miss­tän­ker att pa­ti­en­tens lä­ge hål­ler på att bli vär­re, det vill sä­ga om det finns tec­ken på stör­ning­ar i de vi­ta­la funk­tio­ner­na. Det kan till ex­em­pel hand­la om pro­blem med sy­re­mätt­na­den i blo­det el­ler med blod­tryc­ket.

Pi­e­ti­lä sä­ger att pa­ti­en­ter med co­vid-19 tas in för in­ten­siv­vård på sam­ma grun­der som and­ra pa­ti­en­ter. Vid Åbo uni­ver­si­tets­cen­tral­sjuk­hus vår­das al­la in­ten­siv­vårdspa­ti­en­ter på sam­ma av­del­ning men lo­ka­len där co­ro­na­vi­ruspa­ti­en­ter vår­das är av­skild från and­ra de­lar av av­del­ning­en. En­ligt Pi­e­ti­lä är trös­keln för att kopp­la en pa­ti­ent till en re­spi­ra­tor läg­re för pa­ti­en­ter som har co­vid-19.

För­u­tom in­ten­siv­vårds­plat­ser har sjuk­hu­sen så kal­la­de in­ten­sivö­ver­vak­nings­plat­ser. Kropps­funk­tio­ner­na hos in­ten­sivö­ver­vak­nings­plat­ser­nas pa­ti­en­ter över­va­kas nog­grant men till ex­em­pel ned­söv­da pa­ti­en­ter och pa­ti­en­ter som be­hö­ver en re­spi­ra­tor vår­das vid in­ten­siv­vårds­plat­ser­na.

Man har bör­jat mins­ka in­ten­siv­vårdska­pa­ci­te­ten från vad den var som störst så att sjuk­hu­sens re­sur­ser kan an­vän­das på ett vet­tigt sätt ock­så för vård av and­ra pa­ti­en­ter. Sjuk­hu­sen har dock för­be­rett sig på att åter öka an­ta­let in­ten­siv­vårds­plat­ser vid be­hov. Mat­ti Re­i­ni­ka­i­nen pro­fes­sor i an­es­te­si­o­lo­gi och in­ten­siv­vård vid Öst­ra Fin­lands uni­ver­si­tet och Ku­o­pio uni­ver­si­tets­sjuk­hus

Max­i­mika­pa­ci­te­ten i Åbo är 80 plat­ser

Ock­så Åbo uni­ver­si­tets­cen­tral­sjuk­hus bör­ja­de i mars gö­ra för­be­re­del­ser för att in­rät­ta nya in­ten­siv­vårds­plat­ser vid be­hov. Sjuk­hu­sets in­ten­siv­vårds­av­del­ning har nor­malt 24 in­ten­siv­vårds­plat­ser men ka­pa­ci­te­ten öka­des snabbt till 37 plat­ser. Nu har sjuk­hu­set åter mins­kat på an­ta­let in­ten­siv­vårds­plat­ser ef­tersom det fun­nits så få pa­ti­en­ter.

– Vi har in­te haft be­hov för så många plat­ser. Men vi har be­red­skap att öka ka­pa­ci­te­ten till­ba­ka till 37 plat­ser på ett dygn, och än­da upp till 80 plat­ser på någ­ra da­gar, sä­ger Pi­e­ti­lä.

En­ligt Pi­e­ti­lä finns det ing­en or­sak att tro att an­ta­let pa­ti­en­ter som be­hö­ver in­ten­siv­vård skul­le öka snabbt ut­an för­var­ning.

– Vi vet att pa­ti­en­ter in­te dy­ker upp hos oss helt plöts­ligt. Ef­ter ett po­si­tivt testre­sul­tat för co­vid-19 tar det i ge­nom­snitt fem da­gar in­nan en per­son ham­nar på sjuk­hus och yt­ter­li­ga­re fem da­gar in­nan per­so­nen be­hö­ver in­ten­siv­vård.

Åbo uni­ver­si­tets­cen­tral­sjuk­hus är det en­da stäl­let i Egent­li­ga Fin­lands sjuk­vårds­di­strikt där in­ten­siv­vård er­bjuds.

Fram till val­borgs­mäs­so­af­ton ha­de 4 995 be­kräf­ta­de fall av co­vid-19 kon­sta­te­rats i Fin­land, en­ligt In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd.

FO­TO: ADOBE STOCKPHOTO/SPT

An­ta­let in­ten­siv­vårds­plat­ser i Fin­land var up­pe i 550 i mit­ten av april men se­dan dess har ka­pa­ci­te­ten mins­kats till cir­ka 400.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.