Köns­stymp­ning stop­pas i Su­dan

Kvin­nors ställ­ning i Su­dan har stärkts se­dan de spe­la­de en fram­trä­dan­de roll i re­vo­lu­tio­nen. Nu för­bjuds kvinn­lig köns­stymp­ning – och män­ni­sko­rätts­ak­ti­vis­ter ta­lar om en ”ny era” för lan­det.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-REUTERS

Näs­tan 90 pro­cent av al­la flic­kor och kvin­nor i Su­dan har ge­nom­gått köns­stymp­ning, en­ligt FN-siff­ror. Men nu för­bjuds sed­vän­jan, och den som ut­för köns­stymp­ning ska kun­na straf­fas med fäng­el­se i upp till tre år.

För­bu­det hyl­las av män­ni­sko­rätts­ak­ti­vis­ter.

”Su­dan har verk­li­gen gått in i en ny era för flic­kors rät­tig­he­ter med kri­mi­na­li­se­ring­en av köns­stymp­ning. Vil­ken fan­tas­tisk dag för mi­na syst­rar och Afri­kas fram­tid, twitt­rar Nimco Ali, grun­da­re till ko­a­li­tio­nen The Fi­ve Founda­tion som be­käm­par köns­stymp­ning.

Fram­trä­dan­de roll

Su­dans kvin­nor har länge haft en ut­satt till­va­ro med kring­sku­ren fri­het men lan­dets över­gångs­re­ge­ring har lo­vat pri­o­ri­te­ra kvin­nors rät­tig­he­ter. En del av bak­grun­den är den fram­trä­dan­de roll kvin­nor spe­la­de i pro­tes­ter­na som i april 2019 led­de fram till dik­ta­torn Omar al-Bashirs fall.

Över­gångs­re­ge­ring­en har se­dan ti­di­ga­re upp­hävt la­gar som be­grän­sa­de kvin­nors möj­lig­he­ter att ar­be­ta och stu­de­ra. Även krav på att täc­ka hå­ret i of­fent­lig­he­ten och för­bud mot att bä­ra byx­or ut­an­för hem­met har upp­hävts. Fle­ra mi­nister­pos­ter har ock­så till­de­lats kvin­nor.

Svår im­ple­men­te­ring

Sam­ti­digt som de hyl­lar för­bu­det var­nar dock ide­el­la or­ga­ni­sa­tio­ner för im­ple­men­te­ring­en blir en ut­ma­ning.

– En lag mot kvinn­lig köns­stymp­ning kan fun­ge­ra som en vik­tig av­skräc­kan­de fak­tor. Men Su­dan kan få svårt att säk­ra ef­ter­lev­na­den.

Män­ni­skor som fort­fa­ran­de tror på sed­vän­jan kanske in­te rap­por­te­rar fall el­ler age­rar för att stop­pa kvinn­lig köns­stymp­ning när de vet att det sker, sä­ger Fai­za Mo­ha­med, Afri­ka­chef på Equa­li­ty Now, en glo­bal or­ga­ni­sa­tion som ver­kar för flic­kors och kvin­nors rät­tig­he­ter.

Vil­ken fan­tas­tisk dag för mi­na syst­rar och Afri­kas fram­tid. Nimco Ali grun­da­re av The Fi­ve Founda­tion som be­käm­par köns­stymp­ning.

FO­TO: HUSSEIN MALLA/TT-AP

Kvin­nor spe­la­de en fram­trä­dan­de roll un­der den su­da­ne­sis­ka re­vo­lu­tio­nen. På bil­den en pro­test i ju­ni 2019 mot den mi­li­tär­re­ge­ring som ef­ter­träd­de den stör­ta­de dik­ta­torn Omar al-Bashir.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.