Po­pu­lis­tisk ef­ter­klok­het ba­ra för­dum­mar

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - AN­DERS NORRBACK riks­dags­le­da­mot (SFP), När­pes

CO­RO­NAKRI­SEN Jag gick med i po­li­ti­ken för att mot­ver­ka de kraf­ter som vill ur­hol­ka de­mo­kra­tin, för­sva­ga rätts­sta­ten och som an­ser att mänsk­li­ga rät­tig­he­ter in­te finns till för al­la. Så­da­na po­li­ti­ker har mak­ten i fle­ra län­der, ock­så in­om EU, och så­da­na åsik­ter finns ock­så i vårt land.

Ald­rig kun­de jag tro att jag un­der mitt förs­ta år som riks­dags­le­da­mot skul­le be­hö­va fat­ta be­slut om att vår grund­läg­gan­de mö­tes- och rö­rel­se­fri­het skul­le be­grän­sas. Det sker in­te lätt­vin­digt, bå­da rät­tig­he­ter­na är ju ga­ran­te­ra­de i vår grund­lag. Re­ge­ring­ens för­slag och riks­da­gens be­slut ba­se­rar sig

på till­gäng­lig ve­ten­skap, sak­kun­nigut­lå­tan­den och nog­grann po­li­tisk av­väg­ning. Där­för har ock­så be­slu­ten en­ligt mig va­rit väl av­väg­da och nöd­vän­di­ga och fat­ta­de i en­lig­het med grund­la­gen. De gjor­des av om­tan­ke om folk­häl­san och för att skyd­da de mest sår­ba­ra. Så age­rar en hu­ma­nis­tisk rätts­stat.

In­te ens i kris­ti­der får vi ge av­kall på rätts­stats­prin­ci­pen. Till ex­em­pel upp­häv­des iso­le­ring­en av Ny­land med ome­del­bar ver­kan ef­ter att re­ge­ring­en be­döm­de att det in­te finns nå­gon rätts­lig grund att fort­sät­ta be­grän­sa rör­lig­he­ten. De­mo­kra­tin och rätts­sta­ten är in­te nå­got som är gång­bart en­bart i fest­tal.

Po­li­ti­ker som an­ser att vå­ra grän­ser är för öpp­na har rim­li­gen fått nå­got att tän­ka på. Nu får vi ett pris på

vad stäng­da grän­ser kos­tar och det pri­set är för­skräc­kan­de högt. He­la vår väl­färd, med peng­ar till så­dant som sko­lor, vård, barn­bi­drag och pen­sio­ner, är be­ro­en­de av en fun­ge­ran­de öp­pen in­ter­na­tio­nell han­del. De som ta­lar för stäng­da grän­ser ta­lar i prak­ti­ken för läg­re väl­färd för al­la. Stäng­da grän­ser stop­par in­te vi­ru­sets fram­fart.

De som sä­ger att auk­to­ri­tä­ra län­der och dik­ta­tu­rer är snab­ba­re med att fat­ta be­slut har igen be­vis­li­gen fel. Ki­na dol­de kri­sens all­var i bör­jan och de som slog larm straf­fa­des först och tving­a­des till of­fent­lig av­bön. När le­dan­de po­li­ti­ker i län­der som USA, Ryssland och Ung­ern tving­as age­ra är det i förs­ta hand av om­tan­ke om sin egen makt­po­si­tion, in­te av om­tan­ke om fol­ket. Där öp­pen kri­tik in­te tillåts el­ler re­spek­te­ras bör­jar de po­pu­lis­tis­ka le­dar­na be­skyl­la and­ra för eg­na till­kor­ta­kom­man­den. Så för­bätt­rar man in­te ett sam­häl­le.

När no­tan för co­ro­nakri­sen skall be­ta­las kom­mer vå­ra hem­ma­po­pu­lis­ter att sä­ga hur det mesta gjor­des fel, ock­så de be­slut de stött. Så­dan är po­pu­lis­men.

Vår re­ge­ring har haft mod att re­a­ge­ra och age­ra. Var­je be­slut byg­ger på de kun­ska­per be­sluts­fat­tar­na har i det ögon­blic­ket. Si­tu­a­tio­nen kring co­vid-19 är helt ny och där­för be­hövs nog­gran­na ut­vär­de­ring­ar ef­teråt som ger oss vär­de­ful­la kun­ska­per för fram­ti­den. Po­pu­lis­tisk ef­ter­klok­het ba­ra för­dum­mar, det är vi in­te be­tjän­ta av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.