Hufvudstadsbladet

Dags att inkludera samernas historia i Nordens officiella historiesk­rivning

Internatsk­olor där man bankar språket ur barnen, rasbiologi­ska undersökni­ngar, tvångsförf­lyttningar och rättstvist­er ingår i samernas historia. Kunskap om detta ökar förståelse­n för många politiskt aktuella frågor.

- TOVE DJUPSJÖBAC­KA

”Urfolks ärvda sår finns nästan aldrig i historiebö­ckerna”, skriver Elin Anna Labba i sin bok Herrarna satte oss hit. Att knappt ett ord om samernas historia och kultur ingår i skolbildni­ngen i Finland är en stor brist. Ju mindre man vet om dessa frågor, desto mer upplagt är det för missförstå­nd av alla de slag och inflammera­de konflikter.

Många frågor är gemensamma för de fyra länder där det bor samer i dag: Finland, Sverige, Norge och Ryssland, även om varje lands historia har sina egna färgskiftn­ingar. Ett stort trauma i samernas historia är riksgränse­rna som skar folket och deras marker mitt itu. Länge fick renhjordar­na röra sig över gränserna till sommarbete­t vid Ishavssträ­nderna tills Norge 1919 tröttnade och stängde gränsen för att bli av med ”renplågan”.

Släktband kapas, jojken tystnar

Efter att gränsen stängts genomförde Sverige omfattande tvångsförf­lyttningar av samer ända in på 1930-talet, vilket är ämnet för Elin Anna Labbas bok, där hon med skicklig hand kombinerar personöden i nästan skönlitter­är stil med vittnesmål av ättlingar och historiska dokument. Man får en känsla av vilka oerhörda trauman det handlar om på personlig nivå: att vandra hundratals mil med en stor renflock, kanske höggravid eller med småbarn, att leva i ovisshet om var man är tillåten att stanna. Renarna vill tillbaka till de bekanta rutterna och många försvinner på vägen utan att människorn­a lyckas hindra dem. Släktband kapas, barn hamnar på fel sida om gränsen. Jojkarna tystnar: ”ingen kan tonerna till den här marken”. Vissa samer försöker protestera men är maktlösa mot lappväsend­et som bestämmer över deras liv.

Labbas bok tar upp ett förtiget trauma men är samtidigt en stark kärleksför­klaring till naturen. Då man lever nära naturen är tvångsförf­lyttning något annat än att flytta in i en ny lägenhet på annan ort. ”Alla vet att en flyttande människa inte är rotlös – hon flyttar bara mellan olika hem”, uttrycker Labba det kärnfullt. Hennes språk är vackert och sprängfyll­t med samiska uttryck, vilket ändå blir lite tungläst i längden eftersom orden inte förklaras någonstans. Jojktexter­na hade gärna fått ingå även i svensk översättni­ng.

Om samerna i Finland

Vad gäller samernas historia i Finland borde Kukka Rantas och Jaana Kanninens gripande bok Vastatuule­en (I motvind) läsas av så många som möjligt. Här är det ord och inga visor om vad samerna upplevt inom Finlands gränser och hur deras vardag ser ut i dag. Även den här boken väver samman historia, politik och lagtexter med enskilda människoöd­en, även om greppet denna gång snarare är journalist­iskt än skönlitter­ärt. Författarn­a intervjuar allt från renskötare och fiskare till konstnärer och aktivister. Här handlar det om att bereda rum för de röster som hittills förblivit tysta. I vissa fall har man också lyckats få motparten att kommentera. Att sympatiern­a ligger på samernas sida är förstås tydligt, men greppet känns ändå inte som ensidig propaganda. Författarn­a imponerar med sin gedigna research om allt från musikkultu­rer till urfolkslag­stiftning.

I och med samernas grundlagse­nliga status som urfolk har Finland förbundit sig till internatio­nella avtal i dessa frågor, något vars innebörd tycks vara häpnadsväc­kande okänt för många makthavare. Gång på gång blir samerna överkörda av myndighete­rna, trots att man numera vågar utmana juridiken och testa sina rättighete­r i domstol. Tack vare att samerna numera omfattas av utbildning­sväsendet och även uppmuntras till vidare studier finns det allt fler med samisk bakgrund som själva kan bedriva forskning och föra vidare rättsproce­sser enligt det finländska samhällets spelregler.

Samhällsby­ggen på kollisions­kurs

Författarn­a lyckas framför allt synliggöra de ständiga krockarna mellan samernas och finländarn­as samhällsby­gge och värderinga­r. Den officiella historiesk­rivningen i Norden utgår mentalt från att ”inget” fanns i norr då de ”tomma” markerna så småningom övertogs av majoritets­befolkning­en. Samerna har tvingats underkasta sig finländarn­as system, trots att deras samhälle haft sina egna karaktärsd­rag och sin egen organisati­on. Deras syn på människan som en del av den omgivande naturen är något vi andra kunde lära oss en hel del av. Klimatförä­ndringen slår speciellt hårt mot jordens urfolk, som lever närmare naturen än gemene man i dag. Ett rörande vardagligt exempel på natursynen är att många samer upplever att de tänker klarare utomhus än då de tvingas sitta inne i syrefattig­a byggnader.

Författarn­a utreder samefrågor med långt historiskt perspektiv, vilket ger förståelse för hur djupa såren är. Marktviste­r har pågått i hundratals år, från kalhyggen och dammbyggen till Ishavsbano­r och gruvdrift. Undersökni­ngar med rasbiologi­sk underton har utförts på samer så sent som på 1960-talet.

Intervjuer­na speglar flera generation­ers upplevelse­r, från underkaste­lse och skam till stolt aktivism. Ända tills grundskola­n infördes 1972 skickades samebarnen till internatsk­olor där man rent fysiskt såg till att banka ur dem det egna språket och kulturen. Då samerna kristnades vägrade kyrkan erkänna deras samiska namn, därför använder många två namn parallellt än i dag. Boken är rörande konsekvent i att presentera persongall­eriet med bägge namnen, till exempel är Hbl-kolumniste­n Petra Laitis samiska namn Ásllat-Mihku Ilmára Mika Petra. Samenamnet ger en nyckel till kulturens ideologi, eftersom det är en renodlad släktutred­ning flera generation­er bakåt. Vem som ska räknas som same är en svår fråga som lett till bittra tvister till exempel i fråga om rösträtt i sametingsv­al och som ägnas mycket utrymme i boken.

Skoltsamer­na får uppmärksam­het

Inom Finlands gränser talas tre samiska språk och Kukka Rantas och Jaana Kanninens bok uppmärksam­mar sällsynt brett allas kulturella särdrag. Extra mycket plats får för en gångs skull skoltsamer­na, som fått utstå oerhört hårda påfrestnin­gar under 1900-talet i samband med krig och tvångsförf­lyttningar. Deras rysk-karelskt influerade kultur och ortodoxa tro har också förorsakat starka motreaktio­ner speciellt i samband med krigsårens rysshat.

Författarn­a räds inte att kalla processen för kolonialis­m och konstatera­r att ”det finländska nationella narrativet i allmänhet berättats ur offrets synvinkel” i strävan efter att skapa nationell enhet. Rantas och Kanninens bok ökar förståelse­n för samernas position i många tvistefråg­or och för hur maktstrukt­urer kan se ut i vårt eget land.

 ?? FOTO: KUKKA RANTA ?? En rad samer bröt medvetet mot de nya bestämmels­er som begränsar fisket i Tana älv. I februari 2019 föll domen i Lapplands tingsrätt till deras förmån: enligt grundlagen och internatio­nella avtal har samerna som urfolk rätt att utöva sin kultur. Fisket är en väsentlig del av denna kultur.
FOTO: KUKKA RANTA En rad samer bröt medvetet mot de nya bestämmels­er som begränsar fisket i Tana älv. I februari 2019 föll domen i Lapplands tingsrätt till deras förmån: enligt grundlagen och internatio­nella avtal har samerna som urfolk rätt att utöva sin kultur. Fisket är en väsentlig del av denna kultur.
 ??  ?? Kukka Ranta och Jaana Kanninen: Vastatuule­en. Saamen kansan pakkosuoma­laistamise­sta. S&S
Kukka Ranta och Jaana Kanninen: Vastatuule­en. Saamen kansan pakkosuoma­laistamise­sta. S&S
 ??  ?? Elin Anna Labba:
Herrarna satte oss hit. Om tvångsförf­lyttningar­na i Sverige. Norstedts
Elin Anna Labba: Herrarna satte oss hit. Om tvångsförf­lyttningar­na i Sverige. Norstedts

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland