Le­a­sing­bo­lag får kon­trol­le­ra Nor­wegi­an

Det blev ett rung­an­de ja från ak­tieä­gar­na till det kon­kurs­ho­ta­de låg­pris­flyg­bo­la­get Nor­wegi­ans kris­plan. Näs­tan en mil­jard eu­ro av bo­la­gets skul­der om­vand­las till ak­ti­er. Men till Fin­land åter­vän­der bo­la­get kanske först om ett år.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - JAN-ERIK ANDELIN jan-erik.andelin@ksf­me­dia.fi

Fem pro­cent är kvar av Nor­wegi­an­ak­ti­ens vär­de ef­ter kris­lös­ning­en. Ban­ker och le­a­sing­bo­lag tar ak­ti­er i stäl­let för bil­lig­bo­la­gets skul­der. Ma­nö­vern är sen­sa­tio­nell i den co­ro­nadrab­ba­de flyg­bran­schen.

Kal­le Ni­ku­la är pre­cis på väg ut på jog­ging­länk i Hy­vinge in­nan han ska häm­ta bar­nen på da­gis. Men han är på op­ti­mis­tiskt hu­mör ef­ter att hans ar­bets­gi­va­re Nor­wegi­an på mån­dags­mor­go­nen ha­de fått jät­te­job­bet i land med att säk­ra en fort­sätt­ning för det kon­kurs­drab­ba­de flyg­bo­la­get.

I bo­la­get job­bar Ni­ku­la se­dan fy­ra år till­ba­ka som Bo­e­ing 737-kap­ten. Han är ock­så ord­fö­ran­de för Nor­wegi­ans fin­länds­ka pi­lot­för­e­ning NPOF som fack­ligt or­ga­ni­se­rar bo­la­gets om­kring 100 fin­länds­ka pi­lo­ter.

I Oslo, på bu­si­nes­som­rå­det For­ne­bu på sta­dens gam­la ned­lag­da cent­rum­flyg­plats har bo­la­gets led­ning sam­ma mor­gon sut­tit och haft ex­tra bo­lags­stäm­ma på web­ben. Via ap­pen för att del­ta i bo­lags­stäm­man har ak­tieä­gar­na va­rit ovan­ligt eni­ga om att räd­da det nors­ka bil­lig­flyg­bo­la­get.

Utspädd fol­k­ak­tie

Nor­wegi­an­ak­ti­en är myc­ket po­pu­lär i Nor­ge. Med över 50 000 småä­ga­re har ba­ra två av Nor­ges sto­ra ener­gi­bo­lag fler små pri­vat­ä­ga­re än det nors­ka bil­lig­flyg­bo­la­get. När Nor­wegi­ans kris­plan är ge­nom­förd kom­mer ak­ti­en dess­utom att ha spätts ut till ba­ra om­kring fem pro­cent av sitt vär­de i dag.

I stäl­let för att för­lo­ra allt i en kon­kurs gick bå­de ak­tie- och ford­rings­ä­ga­re med på att om­vand­la bo­la­gets mil­jardskuld till ak­ti­er. Många av de 24 le­a­sing­bo­lag som äger kon­cer­nens flyg­plan går nu, smått sen­sa­tio­nellt, in och kom­mer att kon­trol­le­ra 60 till 70 pro­cent av be­stäm­man­de­rät­ten i Nor­wegi­an, be­dö­mer Nor­ges ra­dio NRK:s eko­no­mis­ka kom­men­ta­tor Ce­ci­lie Lan­gum-Bec­ker.

Bland bo­la­gen an­tas två ir­länds­ka fö­re­tag, Aer­cap och Jack­son Squa­re Avi­a­tion, va­ra de störs­ta som nu för­vän­tas gå med på att om­vand­la när­ma­re 700 mil­jo­ner eu­ro i le­a­singskul­der till ak­ti­er.

Fin­land kärn­om­rå­de

För­sla­get om att om­vand­la bo­la­gets mil­jardskuld, och att ny­e­mit­te­ra ak­ti­er för om­kring 30–40 mil­jo­ner eu­ro god­kän­des med över 95 pro­cent

Nu kom­mer vi un­der tolv må­na­der, från ju­li till påsk näs­ta år att be­ta­la le­a­sing ba­ra för den tid vi fly­ger med pla­nen. Geir Karl­sen, fi­nans­di­rek­tör, Nor­wegi­an Jag hop­pas ju att tra­fi­ken nu kom­mer att åter­upp­tas ef­ter­hand, ock­så in­ri­kestra­fi­ken. Kal­le Ni­ku­la, flyg­kap­ten, Nor­wegi­an

av stäm­mans rös­ter i al­la om­röst­ning­ar, sa bo­la­gets vd Jacob Sch­ram, le­dig och lät­tad.

Det ”nya Nor­wegi­an” som man nu hop­pas kun­na byg­ga, kom­mer att sat­sa på tra­fik i Nor­den och på lång­di­stans­flyg, sa­de Sch­ram på HBL:s frå­ga.

– Vår kärn­verk­sam­het är att fly­ga i de nor­dis­ka län­der­na ... ock­så Fin­land, la­de han till ef­ter en li­ten pa­us.

Av Nor­wegi­ans om­kring 140 flyg­plan fly­ger för till­fäl­let ba­ra sju, på in­ri­kesrut­ter i Nor­ge som den nors­ka sta­ten i co­ro­na­pan­de­min upp­hand­lar.

Nor­wegi­an­pi­lo­ten Kal­le Ni­ku­la har in­te flu­git på en må­nad, se­dan han flög från Uleå­borg till Helsing­fors, bo­la­gets en­da året runt-rutt in­om Fin­land. Där­ef­ter flögs pla­net för att par­ke­ras i Nor­ge, där det en­ligt pla­ner­na än­nu för­ra vec­kan skul­le stå som den öv­ri­ga flot­tan, par­ke­rat till som­ma­ren 2021.

Hy­ra ba­ra för flyg­da­gar

Ef­ter hår­da för­hand­ling­ar med ban­ker, fi­nan­siä­rer och le­a­sing­bo­lag hop­pas Nor­wegi­an nu steg­vis kun­na in­le­da tra­fi­ken på nytt, där det lö­nar sig och där folk ef­ter den värs­ta co­ro­nakri­sen vill fly­ga igen.

– Nu kom­mer vi un­der tolv må­na­der, från ju­li till påsk näs­ta år att be­ta­la le­a­sing ba­ra för den tid vi fly­ger med pla­nen, sä­ger Nor­wegi­ans fi­nans­di­rek­tör Geir Karl­sen.

– Jag hop­pas ju att tra­fi­ken nu kom­mer att åter­upp­tas ef­ter­hand, ock­så in­ri­kestra­fi­ken, sä­ger flyg­kap­ten Kal­le Ni­ku­la till HBL. Det mesta häng­er väl på (stats­mi­nis­ter) San­na Ma­rin. Men vi vän­tar och ser. Jag vet li­ka myc­ket som ni.

Nor­wegi­an kom­mer ock­så att skä­ra ner på sin lång­di­stans­flot­ta, men sat­sa på bland an­nat flyg till Lon­don, New York och Los Ang­e­les. Vid press­kon­fe­ren­sen på mån­da­gen var man där­e­mot me­ra svä­van­de ifrå­ga om hur bo­la­get kom­mer att åter­upp­ta si­na flyg till län­der som Stor­bri­tan­ni­en el­ler Spa­ni­en.

Ge­nom sin om­struk­tu­re­ring av Nor­wegi­ans eko­no­mi kom­mer bo­la­get nu ock­så att kun­na få lå­ne­ga­ran­ti­er av den nors­ka sta­ten till en sum­ma om 2,7 mil­jar­der nors­ka kro­nor (235 mil­jo­ner eu­ro).

FO­TO: JO­NAT­HAN NACKSTRAND/TT

Det kan drö­ja in­nan de röd­vi­ta Nor­wegi­an­pla­nen åter­vän­der till Fin­land – ti­di­gast om ett år ska det kris­drab­ba­de bo­la­get ha ett rutt­nät att ta­la om igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.