Mi­kael Svar­var ny ord­fö­ran­de för Kul­tur­fon­dens de­le­ga­tion

Mi­kael Svar­var blir ny de­le­ga­tions­ord­fö­ran­de för Svens­ka kul­tur­fon­den. Svar­var ef­ter­trä­der Ann-Lu­i­se Ber­tell vars man­dat­pe­ri­od tar slut i ju­li 2020.

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

Svens­ka folk­par­ti­ets sty­rel­se har ut­sett mu­si­kern Mi­kael Svar­var från Larsmo till ny ord­fö­ran­de för Svens­ka kul­tur­fon­dens de­le­ga­tion, skri­ver Svens­ka kul­tur­fon­den i ett press­med­de­lan­de.

”Svar­var har lång och ge­di­gen er­fa­ren­het av kul­tur­li­vet och den kom­mer väl till pass i led­ning­en av Kul­tur­fon­dens de­le­ga­tion”, sä­ger SFP:s ord­fö­ran­de An­na-Ma­ja Hen­riks­son i press­med­de­lan­det.

”Han och Mi­kae­la Ny­lan­der kom­mer att ut­gö­ra ett bra team som kan se till att ut­bild­nings- och kul­tur­rös­ter från he­la Svensk­fin­land tas i be­ak­tan­de i Kul­tur­fon­dens ar­be­te”, sä­ger Hen­riks­son.

Mi­kael Svar­var är fri­lan­san­de mu­si­ker. Utö­ver jobb som sång­a­re, pi­a­nist och ka­pell­mäs­ta­re bå­de skri­ver och ar­ran­ge­rar han mu­sik i ett brett mu­si­ka­liskt spekt­rum, skri­ver Svens­ka kul­tur­fon­den.

Nu job­bar Svar­var som lek­tor i mu­sik vid Yr­kes­hög­sko­lan No­via i Ja­kob­stad. Han är 46 år och bor i Larsmo.

Mi­kael Svar­var sä­ger i press­med­de­lan­det att han vill sät­ta fo­kus på kul­tu­rell mång­fald. Han vill va­ra med om att ta re­da på vad som be­hövs för att kul­tu­ren ska fro­das i dag och i fram­ti­den.

– När konst­ut­ö­va­re och kul­tur­ar­be­ta­re från oli­ka konst­for­mer möts hän­der of­ta bra sa­ker. Det här hop­pas jag att jag nu via Kul­tur­fon­den får va­ra med om att lyf­ta fram och stöd­ja.

Svar­var sä­ger att det ut­ma­na­de lä­get i sam­häl­let i dag kan ge nyck­lar till nya möj­lig­he­ter, nya sam­ar­be­ten och nya platt­for­mar.

– Nu har vi som är kul­tur­ar­be­ta­re, konst­nä­rer och ut­bil­da­re chans att stan­na upp och fun­de­ra på vå­ra vär­de­ring­ar i sam­häl­let och i li­vet. Vi fort­sät­ter fram­åt, men just nu på and­ra vill­kor, sä­ger Svar­var.

Svar­var ef­ter­trä­der Ann-Lu­i­se Ber­tell som lett de­le­ga­tio­nen se­dan 2014.

Mi­kae­la Ny­lan­der ut­sågs i feb­ru­a­ri till Kul­tur­fon­dens sty­rel­se­ord­fö­ran­de. Bå­de Ny­lan­der och Svar­var till­trä­der den 1 au­gusti 2020. Bå­da har valts för tre år och kan åter­väl­jas en gång.

Kul­tur­fon­dens de­le­ga­tion bi­står sty­rel­sen med kun­skap från kon­stoch ut­bild­nings­fäl­tet. Den är ett råd­gi­van­de or­gan som sam­lar bred sak­kun­skap från oli­ka re­gi­o­ner och verk­sam­hets­om­rå­den.

Mi­kael Svar­var. FO­TO: LI­NUS MICKELSSON/SVENS­KA KUL­TUR­FON­DEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.