Me­di­e­stö­det ver­kar bli en fis i rym­den

Det är fint om re­ge­ring­en in­sett vik­ten av obe­ro­en­de me­di­er och lo­kal­jour­na­li­stik. Men det stat­li­ga me­di­e­stö­det ris­ke­rar kom­ma för sent, bli för li­tet och de­las ut på su­spek­ta grun­der.

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt -

Kal­la det vin­ter­dva­la el­ler vår­ko­ma, men jäm­fört med öv­ri­ga Nor­den har vår re­ge­ring re­a­ge­rat olov­ligt sömn­druc­ket på me­di­er­nas krislä­ge.

Me­diebran­schen i de nor­dis­ka grann­län­der­na får i år mel­lan 50 och 105 mil­jo­ner eu­ro, in­klu­si­ve co­ro­na­höj­ning­ar, av si­na re­ge­ring­ar och de­bat­ten är i full gång om stö­dets otill­räck­lig­het. Nu rör det änt­li­gen på sig ock­så i Fin­land. För­ra vec­kan över­läm­na­de Eli­na Grund­ström, jour­na­list och ti­di­ga­re ord­fö­ran­de för Opi­ni­ons­nämn­den för mass­me­di­er, en snabbut­red­ning över lä­get till kom­mu­ni­ka­tions­mi­nis­ter Timo Harak­ka (SDP). Rap­por­ten är lu­gu­ber läs­ning. För många me­di­er blev co­ro­nakri­sen en re­jäl käft­smäll, även om man ingalun­da kan skyl­la trång­må­let en­bart på vi­ru­set. Un­der de se­nas­te tio åren har 200 jour­na­lis­ter år­li­gen slu­tat på dags­tid­ning­ar­na och över 30 tid­ning­ar har lagts ned el­ler fu­sio­ne­rats i jak­ten på stör­re lön­sam­het och nya di­gi­ta­la ben att stå på.

Vå­rens an­non­stapp är än­då i en klass för sig, i snitt mel­lan 30 och 50 pro­cent un­der de se­nas­te må­na­der­na, och stål­ba­det vän­tas fort­sät­ta. Sam­ti­digt job­bar ny­hets­re­dak­tio­ner­na hår­da­re än nå­gon­sin ef­tersom be­ho­vet av på­lit­li­ga ny­he­ter har ökat enormt un­der pan­de­min.

Al­la tid­ning­ar och ka­na­ler kom­mer in­te att kla­ra sig, trots per­mit­te­ring­ar, mins­ka­de ut­giv­nings­da­gar och tuf­fa spar­pro­gram.

Grund­ströms ut­red­ning ta­lar om ett be­hov av minst tio mil­jo­ner eu­ro i per­ma­nent stöd för me­di­er­na och yt­ter­li­ga­re tio mil­jo­ner i ett akut kris­stöd, ef­tersom jour­na­li­sti­ken är ”en med­bor­ger­lig rätt i klass med rent dricks­vat­ten, vars åt­komst mås­te tryg­gas”.

Det vo­re fint om be­sluts­fat­tar­na änt­li­gen kom till in­sikt om att livs­kraf­ti­ga me­di­er är en folk­sty­re­frå­ga av högs­ta dig­ni­tet, spe­ci­ellt med tan­ke på att Fin­land – till skill­nad från öv­ri­ga Nor­den och en hel del and­ra eu­ro­pe­is­ka län­der – in­te haft ett fun­ge­ran­de me­di­e­stöd på över tio år.

En mång­fald av me­di­er som grans­kar mak­ten och pro­du­ce­rar på­lit­lig in­for­ma­tion bor­gar för ett öpp­na­re sam­häl­le, mer en­ga­ge­ra­de med­bor­ga­re och en star­ka­re de­mo­kra­ti.

En­ligt kom­mu­ni­ka­tions­mi­nis­ter Harak­ka, som för­res­ten själv är äga­re i gra­tis­tid­ning­en Ää­ne­ko­sken Kau­pun­ki­sa­no­mat, är de hu­vud­sak­li­ga åt­gär­der­na från re­ge­ring­ens si­da nu tre: att ut­re­da hur jour­na­lis­tiskt in­ne­håll kan stöd­jas, hit­ta nya slags stöd för ny­hets­by­rå­verk­sam­het och tryg­ga pos­tens ti­di­ga ut­del­ning.

Men det snab­ba co­ro­na­stö­det kom­mer in­te att upp­gå till ti­o­tals mil­jo­ner eu­ro, som ut­red­ning­en ef­ter­ly­ser, ut­an på sin höjd till någ­ra mil­jo­ner.

Stö­det skul­le gå till pro­jekt som stärker grä­van­de jour­na­li­stik, lo­kal- el­ler re­gi­o­nal­jour­na­li­stik och oli­ka sätt att be­ri­ka di­gi­talt in­ne­håll, till ex­em­pel så att lö­ne­kost­na­der­na för en jour­na­list el­ler fri­lan­sa­re täcks i ett halvt el­ler ett år.

Än­da­må­let är lov­värt, men sum­man är in­te stor, det är oklart om stö­det kan rik­tas till dem som be­hö­ver det mest och i för­fa­rings­sät­tet finns en in­byggd mi­na.

För­sla­get om att en hand­ploc­kad kom­mit­té på cir­ka fem per­so­ner ska av­gö­ra vil­ka me­di­er som får el­ler blir ut­an kris­stöd, en­ligt ett mot­sva­ran­de an­sök­nings­sy­stem som Bu­si­ness Fin­land kri­ti­se­rats hårt för, öpp­nar upp för su­spek­ta kopp­ling­ar och sub­jek­ti­va be­döm­ning­ar om vad som är till­räck­lig kva­li­tet. I värs­ta fall glän­tar man på dör­ren för en (stat­lig) styr­ning av jour­na­li­sti­ken. El­ler för att ci­te­ra Me­di­e­för­bun­dets ord­fö­ran­de Juk­ka Holm­berg: ”Det är ett ve­ri­ta­belt träsk”.

Först i höst ska re­ge­ring­en dis­ku­te­ra mer per­ma­nen­ta sy­stem för att stöd­ja jour­na­li­sti­ken, vil­ket en­ligt Juk­ka Holm­berg är för sent. Det skul­le be­hö­vas re­dan i tilläggs­bud­ge­ten i maj, och för he­la bran­schen.

Att obe­ro­en­de me­di­er får stöd av sta­ten är in­te en opro­ble­ma­tisk frå­ga vad be­träf­far just det jour­na­lis­tis­ka obe­ro­en­det. Helst bor­de me­di­e­kon­su­men­tens plån­bok sty­ra ut­bu­det i en mark­nads­e­ko­no­mi. Ing­et se­ri­öst me­di­e­hus vill stå med hat­ten i hand och be mam­ma be­ta­la. Men mark­na­den är li­ten och kri­sen stor. För att ga­ran­te­ra obe­ro­en­det och kon­kur­ren­sen bor­de stö­det där­för ges på li­ka grun­der.

Ett för­slag är att av­skaf­fa den di­gi­ta­la mom­sen, även om det skul­le gyn­na pre­nu­me­ra­tions­pro­duk­ter men in­te me­di­er som fi­nan­sie­ras helt av an­non­ser, till ex­em­pel gra­tis­tid­ning­ar.

Re­ge­ring­en bor­de ock­så grans­ka om glo­ba­la in­ne­hålls­platt­for­mar som Goog­le och Fa­ce­book kun­de bör­ja be­skat­tas i Fin­land, och åläg­gas att be­ta­la de in­hems­ka me­di­e­fö­re­ta­gen för det in­ne­håll de de­lar i si­na ka­na­ler.

Som det nu är ser sta­ten till att kon­kur­ren­sen sned­vrids, och det finns ing­en chans för de in­hems­ka me­di­er­na att tjä­na in på gung­or­na det man för­lo­rat på ka­ru­sel­len.

”Blott Fin­land fin­länds­ka ny­he­ter har” för att tra­ve­ste­ra på Carl Jo­nas Lo­ve Al­mquist.

För fö­re­ställ dig en var­dag där vå­ra stör­re dags­tid­ning­ar in­te läng­re fanns el­ler där lo­kal­tid­ning­ar­na helt tor­kat in. Det skul­le san­ner­li­gen va­ra en öken – ut­an dricks­vat­ten.

”För fö­re­ställ dig en var­dag där vå­ra stör­re dags­tid­ning­ar in­te läng­re fanns el­ler där lo­kal­tid­ning­ar­na helt tor­kat in. Det skul­le san­ner­li­gen va­ra en öken – ut­an dricks­vat­ten.”

SU­SAN­NA LANDOR

Chefre­dak­tör och an­sva­rig ut­gi­va­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.