Många fri­vil­li­ga har sökt sig till Fin­lands Rö­da Kors

An­ta­let nya fri­vil­li­ga sköt i höj­den i mars. Rö­da Kor­set har bör­jat an­vän­da en ny da­ta­mo­dell som de­lar in fri­vil­li­ga i oli­ka pro­fi­ler.

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - EM­MA STRöM­BERG/SPT

Fin­lands Rö­da Kors har fått många nya fri­vil­li­ga i och med co­ro­nae­pi­de­min. I mars tog hjälp­or­ga­ni­sa­tio­nen emot 1 070 nya an­mäl­ning­ar. I me­del­tal an­mä­ler sig cir­ka 600 nya fri­vil­li­ga per må­nad.

In­tres­set har va­rit störst i hu­vud­stads­re­gi­o­nen och i Ny­land. Fri­vil­li­ga hjäl­per bland an­nat till med bu­tikstjäns­ter och vän­tjäns­ten på di­stans för per­so­ner som är i ka­ran­tän.

Rö­da Kor­set har bör­jat ut­nytt­ja da­taa­na­lys för att snab­ba­re få med fri­vil­li­ga i verk­sam­he­ten och hit­ta me­nings­ful­la upp­drag åt dem.

Da­ta­mo­del­len som byggts upp i sam­ar­be­te med Di­gia lan­se­ra­des strax fö­re co­ro­nakri­sen. Da­ta­mo­del­len grun­dar sig på in­tres­se­om­rå­den och kun­ska­per som fri­vil­li­ga upp­ger när de re­gi­stre­rar sig. Ba­se­rat på upp­gif­ter­na de­las de fri­vil­li­ga in i fy­ra grup­per med oli­ka för­vänt­ning­ar om de kom­man­de upp­dra­gen.

När co­ro­nakri­sen till­spet­sa­des öka­de an­de­len an­mäl­da med in­tres­se för an­svars­upp­gif­ter och ord­nan­de av verk­sam­het kraf­tigt. I mars och april an­mäl­de sig över dub­belt så många fri­vil­li­ga med den här pro­fi­len jäm­fört med ti­di­ga­re.

”Det är in­tres­sant och en helt ny upp­täckt att oli­ka ti­der får oli­ka män­ni­skor att ak­ti­ve­ra sig. Ut­i­från des­sa da­ta ver­kar det som om oli­ka in­tres­se­om­rå­den och för­vänt­ning­ar fram­hävs un­der oli­ka ti­der längs året ock­så i nor­ma­la för­hål­lan­den. Den här in­for­ma­tio­nen hjäl­per oss

att ut­veck­la fri­vil­lig­verk­sam­he­ten”, sä­ger Rö­da Kor­sets pro­jekt­chef Ta­pa­ni Tulk­ki i ett press­med­de­lan­de.

Fri­vil­lig­per­son­lig­he­ter­na har ska­pats ge­nom att in­ter­vjua Rö­da Kor­sets sak­kun­ni­ga, var­ef­ter de har ve­ri­fi­e­rats ge­nom att ana­ly­se­ra Rö­da Kor­sets da­ta. Mo­del­le­ring­en grun­dar sig på 45 oli­ka va­ri­ab­ler.

FO­TO: MARJAANA MALKAMäKI/Rö­DA KOR­SET

Rö­da Kor­sets fri­vil­li­ga de­lar ut mat­hjälp i Tam­mer­fors.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.