Räd­da Bar­nen ger sam­tals­stöd och mat­hjälp

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - HBL

Hjälp­be­ho­vet är stort bland fa­mil­jer som har ham­nat i eko­no­mis­ka svå­rig­he­ter på grund av co­ro­nae­pi­de­min. Räd­da Bar­nen får var­je dag för­fråg­ning­ar om hjälp av nöd­ställ­da.

”Fa­mil­jer där var­da­gen var en ut­ma­ning re­dan fö­re epi­de­min be­fin­ner sig nu i en yt­terst svår si­tu­a­tion. Ock­så i fa­mil­jer, som det in­te gick nå­gon nöd på fö­re kri­sen, be­hövs det nu hjälp. Den psy­kis­ka or­ken prö­vas hos många för­äld­rar, men ock­så hos barn. Det här kan på­ver­ka bar­nens liv ne­ga­tivt långt in i fram­ti­den”, sä­ger di­rek­tör Ri­it­ta Kauppi­nen vid Räd­da Bar­nen i ett press­med­de­lan­de.

Or­ga­ni­sa­tio­nen de­lar bland an­nat ut pre­sent­kort till mat­af­fä­rer och er­bju­der sam­tals­stöd på web­ben. Tack va­re do­na­tio­ner har man kun­nat sty­ra 300 000 eu­ro till mat­hjälp. Men allt fler fa­mil­jer be­hö­ver stöd och där­för be­hövs ock­så me­ra do­na­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.