Dom­stol vill släp­pa mord­miss­tänk­te Ha­gen

Den mord­miss­tänk­te nors­ka af­färs­man­nen och in­ve­ste­ra­ren Tom Ha­gen ska släp­pas ur häk­tet, en­ligt ett dom­stols­be­slut. Det rap­por­te­rar NRK.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-NTB

Den mord­miss­tänk­te nors­ka mång­mil­jo­nä­ren Tom Ha­gen ska släp­pas ur häk­tet, har Eidsi­va­ting hov­rätt be­slu­tat. Ären­det ska dock först be­hand­las i Högs­ta dom­sto­len.

Tom Ha­gens ad­vo­kat vill nu att po­li­sen rik­tar sin upp­märk­sam­het åt an­nat håll.

– Jag hop­pas att de grund­ligt ut­vär­de­rar sin egen stånd­punkt.

Ha­gen, som är en av Nor­ges ri­kas­te män, häk­ta­des för­ra vec­kan miss­tänkt för mord al­ter­na­tivt med­hjälp till mord på sin hust­ru An­ne-Eli­sa­beth Ha­gen, som va­rit för­svun­nen se­dan hös­ten 2018.

Ned­re Ro­me­ri­ke tings­rätt be­slu­ta­de att Tom Ha­gen skul­le häk­tas med re­strik­tio­ner i fy­ra vec­kor. Ha­gen över­kla­ga­de häkt­ning­en, som nu allt­så har be­hand­lats av lag­manns­ret­ten, Nor­ges mot­sva­rig­het till hov­rät­ten.

”En­ligt ma­jo­ri­te­tens upp­fatt­ning un­der­byg­ger fle­ra av de be­vis som ci­te­ras av åkla­ga­ren som grund för miss­tan­ken i li­ten ut­sträck­ning an­kla­gel­sen om mord el­ler med­hjälp till mord”, skri­ver rät­ten i sitt be­slut, rap­por­te­rar nors­ka VG.

”In­te över­ras­kad”

– Jag är väl egent­li­gen in­te sär­skilt över­ras­kad. Min upp­fatt­ning ome­del­bart ef­ter gri­pan­det var att det­ta var svagt, och där­med blev jag in­te så över­ras­kad av lag­mans­ret­tens be­slut, sa­de Tom Ha­gens ad­vo­kat Sve­in Hol­den när han möt­te me­di­er­na ut­an­för Oslo tings­rätt.

Ha­gen kom­mer in­te att släp­pas fri ome­del­bart, då Högs­ta dom­sto­len först ska han­te­ra ären­det, skri­ver NTB. Först ef­ter det kan Ha­gen kom­ma att släp­pas på fri fot.

Sve­in Hol­den an­ser att be­vis­ning­en mot hans kli­ent är all­de­les för svag för häkt­ning, men kan in­te gå in på de­tal­jer om det då han är bun­den av tyst­nads­plikt.

– Men det över­gri­pan­de som lag­mans­ret­ten kom fram till var att be­vi­sen in­te räck­te till skä­lig grund för miss­tan­ke.

Även Tom Ha­gen ska ha va­rit över­ty­gad om att han skul­le släp­pas på fri fot, sa­de hans ad­vo­kat.

– Han har egent­li­gen ald­rig va­rit så oro­lig för sig själv och hur folk upp­fat­tar ho­nom. Han har sagt att ”jag är oskyl­dig, så det kom­mer in­te fin­nas någ­ra be­vis mot mig”.

Skif­ta fo­kus?

Sve­in Hol­den hop­pas nu att po­li­sen rik­tar sin ut­red­ning åt an­nat håll.

– Jag hop­pas att de grund­ligt ut­vär­de­rar sin egen stånd­punkt i lju­set av lag­mans­ret­tens be­slut, och vär­de­rar om det kanske är dags att skif­ta fo­kus.

I bör­jan av vec­kan spär­ra­de po­li­sen av ett stort om­rå­de kring Tom Ha­gens hus. Vi­ta tält sat­tes upp på gårds­pla­nen fram­för hu­sets en­tré och vid en av­lopps­brunn, en­ligt nors­ka me­di­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.