Yle: Vac­cin från Ku­o­pio re­dan i höst?

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Even­tu­ellt kan risk­grup­per­na få vac­cin re­dan i höst, sä­ger Kal­le Sak­se­la, pro­fes­sor i vi­ro­lo­gi vid Helsing­fors uni­ver­si­tet, i Yles mor­gon­pro­gram på fre­da­gen. I Ku­o­pio hål­ler man just nu på att pro­du­ce­ra en stor mängd av det vac­cin som Sak­se­la och hans kol­le­ger ut­veck­lat för att man ska kun­na tes­ta det på djur.

– Om det in­te upp­står någ­ra pro­blem med till­stånds­pro­ces­sen så kan vac­ci­net bör­ja tes­tas på män­ni­skor re­dan i som­mar, sä­ger Sak­se­la till Yle.

Att ta fram ett vac­cin är en lång pro­cess och har många fa­ser. Sak­se­la fram­hål­ler än­då att den rå­dan­de si­tu­a­tio­nen kan ha ett be­hov av un­dan­tagsar­range­mang, vil­ket kan på­skyn­da pro­ces­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.